Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND thực hiện Chủ đề năm 2017 "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017 “ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2017; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017; trong đó, xác định Chủ đề năm 2017 là “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2017 với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2017 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017. Triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đổi mới mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và phát triển đô thị văn minh, xây dựng xã nông thôn mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Khuyến khích khởi nghiệp, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh tăng cường hội nhập quốc tế. Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính; không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Một số mục tiêu cụ thể

- Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,8%; trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,2%; khu vực dịch vụ tăng 8,7% so với năm 2016.

- GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 72,6 triệu đồng, tăng 11,2% so với năm 2016.

- Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,74%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,65% và dịch vụ chiếm 58,61% GRDP.

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 1.670 triệu USD, tăng 7,5%.

- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 55.000 tỷ đồng; trong đó: nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước chiếm 33,7%; nguồn vốn ngoài nhà nước chiếm 62,9%; đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 3,4%.

- Giải quyết việc làm cho 50.200 lao động.

- Công nhận thêm 06 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty lớn theo tinh thần Kết luận số 07-KL/TW ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư nước ngoài đi vào thiết thực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo quỹ đất sạch ở các khu công nghiệp để thu hút nhà đầu tư vào thành phố; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong giải quyết các thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp và Nhân dân.

3. Tăng cường hiệu quả liên kết hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về ban hành Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2016 - 2020” góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào thành phố.

4. Đẩy nhanh thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh; tiếp tục sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

5. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài; đổi mới nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu mới có nhiều tiềm năng thông qua các kênh ngoại giao của Đại sứ, Tổng lãnh sự. Tiếp tục tranh thủ các kênh ngoại giao, các mối quan hệ vận động tài trợ cho các dự án, ưu tiên đầu tư từ nước ngoài để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin,...

6. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp theo thần Nghị quyết của Thành ủy “Về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”; đổi mới cách thức tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân đối với các thành phố ký kết nghĩa, đi vào thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào thành phố.

7. Phát triển đa dạng khu vực thương mại - dịch vụ; tập trung phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng, lợi thế và giá trị gia tăng cao như: tài chính, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm, vui chơi, giải trí, các dịch vụ khác hỗ trợ kinh doanh, theo hướng văn minh hiện đại; đa dạng các loại thị trường bán lẻ, khuyến khích đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn, hiện đại, nâng cấp, mở rộng hệ thống chợ truyền thống.

8. Xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chủ động, tích cực liên hệ với các Bộ, ngành Trung ương trong việc tiếp cận nguồn vốn, nhất là vốn chương trình mục tiêu để đầu tư các công trình trọng điểm của thành phố. Tăng cường công tác đối ngoại; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các khoản hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

9. Quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí. Quyết liệt trong công tác bồi hoàn thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kiên quyết xử lý các chủ đầu tư không đảm bảo năng lực, chậm triển khai thực hiện các dự án gây bức xúc trong Nhân dân. Huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển thành phố.

10. Cải thiện chất lượng môi trường, tập trung xử lý ô nhiễm, nhất là tại khu vực đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, các làng nghề, cụm công nghiệp, lưu vực sông và các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

11. Triển khai thực hiện các chiến lược, chính sách, đề án về giảm quá tải bệnh viện, bảo hiểm y tế toàn dân; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho Nhân dân.

12. Tăng cường công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm; tiếp tục triển khai thực hiện dự án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy định, quy chế phối hợp, quy chế nội bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan và giữa các cơ quan.

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tổ chức thực hiện; định kỳ gửi báo cáo trước ngày 20 của tháng cuối quý, ngày 15 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và trước 15 tháng 11 đối với báo cáo kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, địa phương đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình, kế hoạch hành động; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tham mưu đề xuất UBND thành phố tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện tại các Sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện.

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; bố trí vốn ngân sách cho các dự án tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Điều chỉnh cơ cấu đầu tư công theo hướng giảm dần tỷ trọng và nâng cao hiệu quả; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đã hoàn thành, các công trình sẽ hoàn thành trong năm, các dự án an sinh xã hội bức thiết, các dự án thuộc đề án nông thôn mới và vốn đối ứng cho các dự án ODA.

Rà soát, thống nhất hiện trạng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Thường xuyên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các khoản hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Sở Công Thương tập trung huy động nguồn lực phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Xây dựng và ban hành danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020; triển khai Chương trình áp dụng công nghệ cao trong các ngành công nghiệp của thành phố đến năm 2020. Triển khai thực hiện cơ chế chính sách cho Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu thông qua các cảng, hệ thống kho bãi chuyên dùng, dịch vụ logistics và các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Tích cực kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, siêu thị quy mô lớn, hiện đại tại các địa bàn trọng điểm; huy động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng hệ thống chợ truyền thống.

Tổ chức các lớp tập huấn áp dụng sản xuất sạch trong công nghiệp. Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến công. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn các hiện tượng đầu tư nâng giá, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tạo thị trường lành mạnh, an toàn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

5. Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả. Rà soát, đề xuất thí điểm thực hiện nhanh thủ tục hành chính đối với một số ngành, lĩnh vực quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, khôi phục và phát triển các làng nghề, tạo nhiều việc làm tăng thu nhập cho nông dân. Tiếp tục đấu nhanh thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn như: Dự án VnSAT, WB6, các dự án khuyến nông, khuyến ngư…

Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo và mở rộng các hệ thống cấp nước tập trung tại khu vực nông thôn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, công trình cung cấp nước sạch nông thôn nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn.

Tham mưu UBND thành phố ban hành chương trình hỗ trợ các hộ gia đình đầu tư phát triển mở rộng mô hình sản xuất trang trại, vùng, liên kết sản xuất theo vùng từ 50 - 500ha.

7. Sở Xây dựng rà soát, công bố danh mục các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư làm cơ sở cung cấp thông tin cho người dân cũng như các nhà đầu tư để thu hút đầu tư vào thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đảm bảo an toàn trong xây dựng, chất lượng công trình. Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ và phát triển nhà ở của Chính phủ. Phấn đấu diện tích sàn xây dựng nhà ở đạt mức bình quân 22m2/sàn/người.

8. Sở Thông tin và Truyền thông huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp bưu điện quận, huyện và các điểm bưu điện văn hóa xã. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế hỗ để các Bưu điện văn hóa xã thực hiện tốt nhiệm vụ, thông tin nông nghiệp, thủy sản, khoa học kỹ thuật, phục vụ đọc sách, báo nhằm phát triển văn hóa đọc của người dân.

Tiếp tục triển khai các dự án: “Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn”; “Phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố đến cấp xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn”; “Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình thành phố Cần Thơ”; Kế hoạch ngầm hóa mạng cáp. Tập trung hoàn chỉnh, xúc tiến đầu tư đối với dự án “Xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ”.

Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, hoạt động và ý nghĩa của Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, mọi tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

9. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án tham gia chương trình hỗ trợ công nghệ của Quỹ đổi Công nghệ Quốc gia.

Triển khai các giải pháp phát triển thị trường công nghệ, thiết bị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tiếp cận các công nghệ mới, thiết bị mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, bảo vệ doanh nghiệp trong các tranh chấp về thương hiệu, sở hữu công nghiệp tạo sự yên tâm, tin tưởng cho doanh nghiệp.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng công tác khai thác, phát triển quỹ đất của thành phố ngày các có hiệu quả, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố. Thường xuyên thống kê, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư giao 5% - 10% quỹ đất theo quy định; kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào thành phố.

Thường xuyên rà soát, đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện kinh doanh bình đẳng, chống thất thoát trong thu ngân sách nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhim môi trường, đảm bảo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, an toàn sạch đẹp cho thành phố.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực tài chính đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm cho tiệc tổ chức các hoạt động dạy học. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở cho giáo viên. Sớm triển khai Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ hợp tác quốc tế cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tăng cường cơ sở vật chất thông qua các nguồn vốn viện trợ, các chương trình, dự án hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để tăng cường đầu tư cho giáo dục, đặc biệt là các huyện còn nhiều khó khăn.

12. Sở Y tế triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Ung bướu; Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu. Tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, tranh thủ vận động tài trợ của các tổ chức và cá nhân. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực y tế, đảm bảo an toàn và chất lượng. Việc đầu tư trang thiết bị phải đảm bảo quản lý, sử dụng có hiệu quả.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và thành phố năm 2017; phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố Cần Thơ lần thứ VIII năm 2018.

Tiếp tục hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong việc phát triển du lịch, đặc biệt là xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù từng địa phương. Đẩy mạnh liên kết hợp tác, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch với các tỉnh, thành trọng điểm về du lịch trong nước và quốc tế.

14. Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy và đường hàng không; đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng các công trình giao thông (gồm cả đường thủy và đường bộ), góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

15. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đẩy nhanh bồi hoàn giải phóng mặt bằng và đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tập trung, để có đất sạch cho nhà đầu tư thuê. Thường xuyên duy tu các công trình công cộng trong các khu công nghiệp. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu nhà ở công nhân. Triển khai thực hiện các giải pháp tiếp nhận vào các khu công nghiệp tối thiểu khoảng 100 - 120 triệu USD; giải quyết việc làm mới 5.000 - 8.000 lao động.

16. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tận dụng tối đa các cơ hội để phát triển thị trường xuất khẩu. Triển khai các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và khu đô thị. Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại tổng hợp.

Đề xuất, chuẩn bị nội dung tham gia các hoạt động, hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tham mưu UBND thành phố tiếp nhận Tình nguyện viên tổ chức JICA (Nhật Bản) và tổ chức các hội chợ, triển lãm truyền thống và các sự kiện phối hợp, hợp tác; phối hợp với các cố vấn xúc tiến đầu tư tăng cường xúc tiến đầu tư với đối tác Hàn Quốc.

17. Liên minh hợp tác xã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, phát triển mới và tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật hợp tác xã năm 2012. Tiếp tục phổ biến, nhân rộng 20 mô hình hợp tác xã, 05 mô hình tổ hợp tác điển hình tiên tiến; chọn 03 hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp để chỉ đạo hỗ trợ, phát triển quy mô lớn, tạo cơ sở hình thành và phát triển các liên hiệp hợp tác xã đối với 03 ngành hàng chủ lực: lúa gạo, trái cây và thủy sản theo hướng gắn kết chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho thành viên.

18. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, trên cơ sở đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống cháy, nổ. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Hạn chế đến mức thấp nhất cháy nổ, xử lý nhanh chóng các sự cố về cháy nổ, hạn chế các thiệt hại về người và tài sản.

19. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

20. Các Sở, ban ngành thành phố và UBND quận huyện tiếp tục phát huy mô hình một cửa và một cửa liên thông, rà soát, kiện toàn các quy chế phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thuế, đất đai và hải quan nói riêng; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, tạo mọi thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, người dân và các nội dung liên quan đến các chỉ số thành phần thuộc tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp và Nhân dân về ý nghĩa của hội nhập quốc tế, phổ biến thông tin về các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết với đối tác, tập quán kinh doanh thương mại của các nước nhằm nâng cao năng lực, kiến thức hội nhập quốc tế.

21. Cục Thuế kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng, phát triển các nguồn thu mới; đẩy mạnh các khoản thu từ đất của các dự án. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế, thu hồi nợ đọng thuế, các biện pháp chống thất thu ngân sách.

22. Cục Hải quan tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Triển khai có hiệu quả hệ thống thông quan điện tử VNACC/VCIS và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan, góp phần rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa.

23. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đặc biệt ưu tiên các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới, khó khăn vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh thì Giám đốc sở, Thủ tưng cơ quan liên quan chủ động đề xuất gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- TT. UBMTTQ và các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân TP;
- TV. UBND TP;
- Sở, ban ngành TP;
- Hiệp hội doanh nghiệp TP;
- UBND quận, huyện;
- VP. Thành ủy; VP. HĐND TP;
- VP.UBND TP (2,3);
- Lưu: VT, LHK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Thành Thống

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2017
Ngày hiệu lực05/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành05/01/2017
        Ngày hiệu lực05/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ 2017

           • 05/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực