Văn bản khác 03/KH-UBND

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 39/CT-TTg về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện 39/CT-TTg đấu tranh tội phạm chống người thi hành Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THC HIN CH TH S 39/CT-TTG NGÀY 24/10/2017 CA THNG CHÍNH PHV TĂNG CƯNG CÔNG TÁC PHÒNG NGA, ĐU TRANH VI TI PHM VÀ VI PHM PHÁP LUT V CHNG NGƯI THI HÀNH CÔNG V

Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ; tăng cường kỷ cương, ý thức pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương, góp phần tạo môi trường lành mạnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh ổn định trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội, đảm bảo các hoạt động quản lý về an ninh, trật tự được thực hiện tốt, nhằm chủ động phòng ngừa ngay từ địa bàn cơ sở.

3. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và năng lực chiến đấu, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, kỷ luật, tạo môi trường ổn định, an toàn, an ninh, trật tự phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Kết hợp nhiều biện pháp để tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đối với hành vi chống người thi hành công vụ và hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi này xảy ra; quyền, nghĩa vụ của công dân và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thực thi công vụ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc tuân thủ, giám sát, ủng hộ, giúp đỡ các lực lượng thi hành công vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo dư luận xã hội lên án và đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi chống người thi hành công vụ; bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân và lực lượng thi hành công vụ.

- Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên phbiến, quán triệt về tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức cho người thực thi công vụ. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy trình, kế hoạch công tác, quy định rõ phạm vi trách nhiệm, cơ chế phối hợp, điều kiện đảm bảo trong thực thi nhiệm vụ, nhất là về những cơ chế chính sách, pháp luật còn bất cập, những sơ hở yếu kém trong công tác quản lý nhà nước chưa được người dân đồng tình.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản pháp luật khác có liên quan như: Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ; Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46- CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức về pháp luật, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, lễ tiết, tác phong và văn hóa công vụ của cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người thi hành công vụ. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy chế, quy trình, phương án, kế hoạch công tác đối với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cụ thể. Trong đó phải chú ý xác định rõ trách nhiệm thực thi công vụ, cơ chế kiểm tra, giám sát, chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ đchủ động đề ra các biện pháp giải quyết hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, người thi hành công vụ phải tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống xảy ra. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, phương pháp vận động, thuyết phục, đối thoại với quần chúng; ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng vệ, xử lý tình huống,... cho các lực lượng trực tiếp thi hành công vụ.

- Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để những vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, những nguyên nhân, điều kiện có thể phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ (như việc thực hiện các chính sách xã hội có liên quan đến người dân không công bằng, thiếu công khai, minh bạch,...). Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ, để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các hành vi chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực, địa bàn thuộc quyền quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu người dân, các vi phạm về tác phong, thái độ ứng xử trong khi thi hành công vụ, xem xét xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những điển hình tốt về tinh thần, thái độ phục vụ của người thi hành công vụ. Thực hiện nghiêm túc việc thông báo về địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người có hành vi chống người thi hành công vụ học tập, làm việc đcó biện pháp phòng ngừa, quản lý, giáo dục.

- Quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách phù hợp cho các lực lượng thực thi công vụ, nhất là các trường hợp bị thương hoặc hy sinh khi thi hành công vụ. Chủ động bố trí, trang bị hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền trang bị các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định của pháp luật cho các lực lượng thuộc quyền quản lý để đảm bảo thi hành công vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm đbảo đảm cho công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

2. Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, rà soát, làm rõ những bất cập, hạn chế về pháp luật liên quan hoạt động thi hành công vụ và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ, để kịp thời đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân, bảo vệ người thi hành công vụ, nêu cao kỷ cương, kỷ luật và tính nghiêm minh của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ nói riêng; kịp thời thông tin, tuyên truyền, đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không để các thế lực thù địch, đối tượng xấu lợi dụng kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

4. Công an tỉnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kịp thời phối hợp giải quyết các yêu cầu, kiến nghị liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân theo đúng quy định của pháp luật; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, ổn định các vụ việc phức tạp trong nội bộ nhân dân ngay từ đầu, từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội, kéo dài. Tập trung chỉ đạo lực lượng, biện pháp khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để theo quy định của pháp luật các vụ án chống người thi hành công vụ đã xảy ra, không để kéo dài, đảm bảo tất cả các hành vi chống người thi hành công vụ đều được điều tra, xử lý; đồng thời thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc chống người thi hành công vụ.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xét xử lưu động một số vụ án điểm về chống người thi hành công vụ, nhất là các vụ án có đối tượng coi thường pháp luật, làm người thi hành công vụ hy sinh hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, bảo đảm nghiêm minh, không đlọt tội phạm.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ tại địa bàn cơ sở.

3. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết và báo cáo về UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg , Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ và Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, CAT, hvlu

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện 39/CT-TTg đấu tranh tội phạm chống người thi hành Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện 39/CT-TTg đấu tranh tội phạm chống người thi hành Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýPhạm Vũ Hồng
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện 39/CT-TTg đấu tranh tội phạm chống người thi hành Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện 39/CT-TTg đấu tranh tội phạm chống người thi hành Kiên Giang

           • 05/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực