Văn bản khác 03/KH-UBND

Kế hoạch 03/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THC HIN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIN CÔNG NGHIP H TR THÀNH PH HÀ NI NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 6743/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” (Sau đây gọi tt là Đề án); UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của thành phố Hà Nội về số lượng, chất lượng và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập.

Tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực của các ngành sản xuất CNHT thông qua các hoạt động của Chương trình phát triển CNHT; góp phần tạo dng và hình thành mạng lưới các doanh nghiệp vệ tinh, thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất của doanh nghiệp CNHT Hà Nội với hệ thống các doanh nghiệp lắp ráp, các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn Hà Nội, khu vực phía Bắc và cả nước cũng như xuất khu.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể năm 2018 của các sở, ban, ngành, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Nghiên cứu, ban hành và triển khai cơ chế chính sách khuyến khích phát triển CNHT

1.1. Thực hiện thủ tục xác nhận ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển được phân cấp trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

1.2. Thông tin, hướng dẫn, rà soát rút gọn các thủ tục hành chính để doanh nghiệp và các nhà đầu tư tiếp cận các chính sách ưu đãi dành cho các dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển.

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương/SKhoa học và Công nghệ/Cục Thuế Hà Nội/Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

1.3. Xây dựng quy định về nội dung chi và mức chi cụ thể thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau khi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có Thông tư hướng dẫn).

Đơn vị thực hiện: Liên Sở: Công Thương - Tài chính chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan.

1.4. Nghiên cứu xây dựng hình thành khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp CNHT.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

1.5. Phối hợp Bộ Công Thương trong công tác thông tin và triển khai các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp doanh nghiệp thuộc Chương trình phát triển CNHT quốc gia trên địa bàn Thành phố.

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan.

2. Thu hút đầu tư vào CNHT Hà Nội

2.1. Tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào sản xuất CNHT vào Khu CNHT Nam Hà Nội và các khu, cụm công nghiệp của Hà Nội theo quy hoạch được duyệt.

2.2. Tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư vào CNHT trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại các quốc gia mục tiêu, hướng vào nhóm đối tượng/sản phẩm/dự án cụ thể theo Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố năm 2018 được duyệt.

2.3. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp thông tin, nghiên cứu thị trường, hỗ trợ nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực CNHT.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, chủ trì phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, các Hiệp hội doanh nghiệp CNHT Hà Nội và các Hiệp hội doanh nghiệp.

3. Xúc tiến thương mại các sản phẩm CNHT.

3.1. Tổ chức Đoàn doanh nghiệp CNHT Hà Nội tham gia Triển lãm quốc tế ngành cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ M-Tech Nhật Bản (thực hiện theo Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố năm 2018 được duyệt).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

3.2. Tổ chức Hội chợ, triển lãm quốc tế giao thương Mạng lưới các nhà công nghiệp chế tạo Hà Nội 2018, quy mô khoảng 180-200 gian hàng vào tháng 3/2018 tại Hà Nội.

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần NC Network Việt Nam, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố và các đơn vị liên quan.

4. Nâng cao năng lực doanh nghiệp CNHT Hà Nội.

4.1. Tổ chức chương trình hội thảo/tập huấn phổ biến kiến thức về xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố (Quý I, II, III năm 2018).

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan.

4.2. Hỗ trợ triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan.

4.3. Kết nối trực tiếp các doanh nghiệp CNHT Hà Nội với các Tập đoàn đa quốc gia có nhu cầu cao về sản phẩm CNHT thông qua các chương trình hội thảo, thăm viếng, giới thiệu nhu cầu và năng lực cung ứng giữa hai bên.

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương/SKế hoạch và Đầu tư/Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan, Hiệp hội doanh nghiệp CNHT Hà Nội.

4.4. Đánh giá khả năng, nhu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế tại các doanh nghiệp CNHT Hà Nội.

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các Sở, ban ngành liên quan.

5. Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển CNHT:

5.1. Nghiên cứu, thu thập các tài liệu về tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia đối với sản phẩm CNHT (TCVN, ISO, DIN, JIS, KS...) và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, cải thiện hoạt động phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế về CNHT.

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

5.2. Hỗ trợ doanh nghiệp chuyn giao công nghệ, sản xuất thử nghiệm, mua bản quyền, phần mềm cho các doanh nghiệp CNHT.

Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

5.3. Tổ chức kết nối, giới thiệu các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khoa học công nghệ, các chuyên gia về CNHT với các doanh nghiệp trên địa bàn đđổi mới quản lý và công nghệ

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương/SKhoa học và Công nghệ phối hợp đơn vị liên quan.

6. Tạo điều kiện mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp CNHT

6.1. Khảo sát nhu cầu, đề xuất của doanh nghiệp và rà soát quỹ đất sạch tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, đy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án đầu tư hạ tầng đồng bộ để công khai thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư thứ phát.

Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương/Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố và các đơn vị liên quan.

6.2. Nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các cơ chế, giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút lấp đầy Khu CNHT Nam Hà Nội.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư/Chủ đầu tư Khu CNHT Nam Hà Nội phối hợp Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Hiệp hội doanh nghiệp CNHT Hà Nội và các đơn vị liên quan.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện từ:

- Kinh phí Chương trình phát triển CNHT của Trung ương thông qua các Đề án do các tổ chức hoạt động CNHT đăng ký thực hiện được Bộ Công Thương phê duyệt (nếu có);

- Kinh phí từ nguồn chi nghiệp vụ của các Sở, ngành năm 2018;

- Kinh phí từ nguồn xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại Thành phố năm 2018;

- Kinh phí từ Chương trình: Khuyến công, Tiết kiệm năng lượng, Áp dụng sản xuất sạch hơn... năm 2018 của Thành phố;

- Kinh phí xã hội hóa và từ các nguồn tài trợ khác.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. S Công Thương:

Là cơ quan thường trực thực hiện Đề án và Kế hoạch này, có trách nhiệm:

- Chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2018.

- Căn cứ tình hình thực hiện Kế hoạch năm và Đề án Phát triển CNHT của Thành phố, các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện liên quan của Trung ương và Thành phố; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập kế hoạch và dự kiến kinh phí thực hiện phát triển CNHT trên địa bàn Thành phố cho năm tiếp theo trước ngày 15/9 hàng năm.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hướng dẫn các Sở, ngành và đơn vị liên quan xây dựng dự toán đúng quy định và bố trí kinh phí hàng năm (từ năm 2018 - 2025) để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án và Kế hoạch Phát triển CNHT hàng năm của Thành phố.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng, chi ngân sách và thanh quyết toán theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan:

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch, triển khai các nội dung được giao tại Mục II Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện trước 30/11/2018 về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định và các nội dung được giao tại Đề án chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện hàng năm từ 2019-2025.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị gửi về Sở Công Thương tổng hợp để kịp thời báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Hiệp hội DN CHNT Hà Nội và các Hiệp hội DN của TP;
- VPUB: CVP, PCVPT.V. Dũng, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTHương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội

           • 03/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực