Văn bản khác 03/KH-UBND

Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2018 về thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Công văn số 199/TTg-QHQT ngày 08/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị COP22; Công văn số 4126/BTNMT-BĐKH ngày 11/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện và triển khai các hoạt động, giải pháp phù hợp đến năm 2020 và 2030, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hu.

2. Mục tiêu cụ thể

- Cập nhật, thiết lập mới các kế hoạch về thích ứng, giảm nhẹ và đề xuất, triển khai các dự án, nhiệm vụ ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường năng lực về thích ứng, phòng chống thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh đối với đội ngũ cán bộ các cấp, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

- Triển khai các chính sách về khuyến khích, ưu đãi trong sử dụng, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường trên tất cả các lĩnh vực.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách với các vấn đề bản, dài hạn; ưu tiên mục tiêu trung hạn và dài hạn gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Các nhiệm vụ trong giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 bám sát các nội dung Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (có Phụ lục kèm theo).

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thc của các ngành, các cấp, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh:

- Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương và các nội dung thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đến các ngành, các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi trong thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

2. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực và các cơ chế, chính sách phù hợp với mục tiêu của Kế hoạch:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo mối liên kết trong nội bộ vùng, với các vùng trong tỉnh, trong nước và khu vực.

- Sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển trên các lĩnh vực liên quan đến thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Trung ương.

- Xây dựng cơ chế, chính sách lồng ghép các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương trình, hành động phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân; lồng ghép mục tiêu, nội dung về tăng trưởng xanh trong thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành nhằm tiết kiệm tài nguyên và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ áp dụng các công nghệ mới, các giải pháp khoa học kỹ thuật hiện đại chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và biện pháp kỹ thuật canh tác mới phù hợp với từng ngành, lĩnh vực.

3. Huy động các nguồn lực tài chính:

- Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước: Hàng năm, xem xét dành một phần thỏa đáng ngân sách tỉnh để thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định. Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, tín dụng ưu đãi đầu tư và các nguồn phù hợp khác.

- Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Ban hành cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp tham thực hiện hợp tác chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường hợp tác quốc tế, kêu gọi, thu hút đầu tư:

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế thích hợp để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

- Tạo điều kiện thuận lợi đcác doanh nghiệp tham gia giao lưu thương mại và xúc tiến đầu tư với các nước trên thế giới trong chuyn giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực cho tăng trưởng xanh.

- Xây dựng các chương trình, dự án và kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ gắn kết thị trường carbon trong nước với thị trường carbon thế giới và trong hoạt động trao đi, mua bán và áp dụng cơ chế phát triển sạch.

IV. CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm giám sát, đánh giá việc triển khai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu và các Bộ, ngành liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đtriển khai thực hiện.

- Đến năm 2020, đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 và căn cứ hướng dẫn của Trung ương, tình hình thực tế của địa phương để lập dự toán kinh phí kế hoạch giai đoạn 2021 - 2030 theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Hàng năm, căn cứ khả năng các nguồn vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nhiệm vụ chi đầu tư phát triển), Sở Tài chính (đối với nhiệm vụ chi thường xuyên) hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch vào dự toán ngân sách tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định hiện hành.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau:

- Tổ chức tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; chú trọng huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng.

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ được phân công phụ trách, phối hợp, lồng ghép hoạt động của ngành và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp để thực hiện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền về thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; kêu gọi cộng đồng dân cư tham gia thực hiện các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường trong sinh hoạt và sản xuất.

5. Đối với các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án, công việc mới tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, phải báo cáo, tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương trước khi triển khai thực hiện.

6. Hàng năm, định kỳ trước ngày 15 tháng 10 hoặc đột xuất, các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường đgiải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia về BĐKH (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TNMT);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐ VPUBND tỉnh (Q);
- Phòng NN-TN;
- Lưu VT. Tr 06/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Sử

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN THỎA THUẬN PARIS VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Kế hoạch s: 03/KH-UBND ngày 16/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

I. Giai đoạn 2017 - 2020

STT

Tên và loại nhiệm vụ tại Quyết định 2053/QĐ-TTg

Tên nhiệm vụ tại Cà Mau

Loại nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì/cơ quan phối hợp

Mục tiêu, kết quả chính cần đạt được

Nguồn lực tài chính

Thời gian hoàn thành

I.1

Các nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) của ngành công thương, giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các ngành khác, nhm thực hiện “Đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam” (NDC).

Khuyến khích thực hiện

Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Cà Mau

Lồng ghép

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và doanh nghiệp có liên quan

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Cà Mau, từ đó góp phần giảm biến đổi khí hậu

(*) Ngân sách nhà nước

2020

I.2

Các nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu

2

Rà soát thông tin, dữ liệu hiện có về thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại; đề xuất thông tin, nghiên cứu bổ sung và phương thức quản lý, chia sẻ dữ liệu tạo thuận lợi cho xây dựng, cập nhật các báo cáo đóng góp của quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ưu tiên thực hiện

Rà soát thông tin, dữ liệu hiện có về thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại; đề xuất thông tin, nghiên cu bổ sung và phương thức quản lý, chia sẻ dữ liệu tạo thuận lợi cho xây dựng, cập nhật các báo cáo đóng góp của quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lồng ghép

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Nhằm thu được hệ thống thông tin hoàn chỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu, tổn thất và thiệt hại phục vụ việc xây dựng các báo cáo của quốc gia về biến đổi khí hậu

(*) Ngân sách nhà nước

2019

3

Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Ưu tiên thực hiện

Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Lồng ghép

Sở Nông nghiệp và PTNT

Theo mục tiêu của các dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt

Sử dụng Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

2017 2018

4

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững.

Ưu tiên thực hiện

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững.

Lồng ghép

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan

Phát triển kinh tế thủy sản bền vững

Thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững

2017-2020

5

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bn vững.

Ưu tiên thực hiện

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Lồng ghép

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và; UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Phát triển lâm nghiệp bền vững

Thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

2017-2020

6

Thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

Ưu tiên thực hiện

Thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

Lồng ghép

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đơn vị có liên quan UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư trong điều kiện biến đổi khí hậu

Thực hiện từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

2020

7

Thực hiện các hoạt động về thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tăng khả năng chống chịu, bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tạo điều kiện để có đóng góp lớn hơn trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Khuyến khích thực hiện

Thực hiện các hoạt động về thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tăng khả năng chống chịu, bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tạo điều kiện để có đóng góp lớn hơn trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Lồng ghép

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Tăng khả năng chống chịu, bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, đóng góp lớn hơn trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Thực hiện từ nguồn vốn dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL”, tỉnh Cà Mau

2017-2020

I.3

Chuẩn bị nguồn lực con người

8

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Thỏa thuận Paris ở Việt Nam.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Thỏa thuận Paris ở Việt Nam

Mới

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài ngun và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị: có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

1,5 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước

2020

I.4

Chuẩn bị nguồn lực công nghệ

9

Áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ưu tiên thực hiện

Áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện Cà Mau

Mới

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và doanh nghiệp có liên quan

Tìm kiếm công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện Cà Mau

5 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước: 2,5 tỷ đồng

Hỗ trợ quốc tế: 01 tỷ đồng

Doanh nghiệp, cộng đồng: 1,5 tỷ đồng

2020

10

Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách Khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; củng cố các cơ quan nghiên cứu về biến đổi khí hậu đầu ngành; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ.

Ưu tiên thực hiện

Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách Khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đi công nghệ.

Mới

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Có chính sách Khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ

3 tỷ đồng, trong đó:

Ngân sách nhà nước: 1,5 tỷ đồng

Hỗ trợ quốc tế: 0,6 tỷ đồng

Doanh nghiệp, cộng đồng: 0,9 tỷ đồng

2020

I.5

Chun bị nguồn lực tài chính

11

Xây dựng Khung huy động nguồn lc cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, bao gồm khu vực tư nhân; kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với Thỏa thuận Paris, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020.

Ưu tiên thực hiện

Triển khai thực hiện Khung huy động nguồn lực cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Lồng ghép

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Tạo nguồn lực cho ứng phó với biến đi khí hậu và tăng trưởng xanh

(*) Ngân sách nhà nước

2018

12

Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, ưu tiên dự án thực hiện các cam kết trong NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, chú trọng các dự án phát triển năng lượng tái tạo huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế.

Ưu tiên thực hiện

Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, ưu tiên dự án thực hiện các cam kết trong NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, chú trọng các dự án phát triển năng lượng tái tạo huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế.

Lồng ghép

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp có liên quan

Danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

(*) Ngân sách nhà nước

2018

I.6

Xây dựng và hoàn thiện chính sách

13

Tiếp tục triển khai lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình Ưu tiên cho đầu tư phát triển.

Bt buộc

Triển khai lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển.

Lồng ghép

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển được lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu

(*) Ngân sách nhà nước

Thực hiện cho cgiai đoạn

Tổng kinh phí (tỷ đồng)

9,5

 

GHI CHÚ: (*) Các nhiệm vụ này đã được lồng ghép trong các nhiệm vụ khác.

II. Giai đoạn 2021 - 2030

STT

Tên và loại nhiệm vụ tại Quyết định 2053/QĐ-TTg

Tên nhiệm vụ tại Cà Mau

Loại nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì/cơ quan phối hợp

Mục tiêu, kết quả chính cần đạt được

Nguồn lực tài chính

Thời gian hoàn thành

II.1

Các nhiệm vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

1

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành công nghiệp nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu năm định kỳ.

Bắt buộc

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành công nghiệp nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu năm định kỳ.

-

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp có liên quan

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành công nghiệp phù hợp với điều kiện quốc gia

-

2025, 2030

2

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành giao thông vận tải nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lc toàn cầu định k.

Bắt buộc

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành giao thông vận tải nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ.

-

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp có liên quan

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành giao thông vận tải phù hợp với điều kiện quốc gia

-

2025, 2030

3

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng; nhm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lực toàn cầu: định kỳ.

Bắt buộc

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lc toàn cầu định kỳ.

-

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp có liên quan

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành xây dựng phù hợp với điều kiện quốc gia

-

2025, 2030

4

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lc toàn cầu định k.

Bắt buộc

Thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm thực hiện NDC phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở đánh giá nỗ lc toàn cầu định k.

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp có liên quan

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phù hợp với điều kiện quốc gia

-

2025, 2030

5

Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác phù hợp với điều kiện quốc gia.

Khuyến khích

Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác phù hợp với điều kiện quốc gia.

-

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và doanh nghiệp có liên quan

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính khác phù hợp với điều kiện quốc gia

-

2030

II.2

Các nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu

6

Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, cơ sở hạ tầng dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu có chú trọng đến các ngành và vùng trọng điểm.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, cơ sở hạ tầng dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu có chú trọng đến các ngành và vùng trọng điểm

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, cơ sở hạ tầng được xây dựng dựa trên kịch bản biến đổi khí hậu

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

7

Triển khai các phương án và giải pháp, công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp bách nhằm bảo vệ đi sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; di dời, sp xếp lại các khu dân cư ở nhng vùng thường xuyên bị tác động của bão, nước dâng; do bão, lũ lụt, xói lở bờ sông, bờ biển hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ưu tiêu tiếp tục thực hiện

Triển khai các phương án và giải pháp, công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, nhằm bảo vệ đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của bão, nước dâng do bão, xói lở bờ sông, bờ biển hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Ch huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố

Bảo vệ đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh có hiệu quả trước các tác động do thiên tai gây ra

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

8

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông; bảo đảm an toàn hồ chứa; tăng cường hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề nước xuyên biên giới; đảm bảo an ninh nguồn nước.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông; đảm bảo an ninh nguồn nước.

-

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố

Quản lý tài nguyên nước lưu vực sông hiệu quả; đảm bảo an ninh nguồn nước

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

9

Quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng; trồng, bảo vệ, phục hồi rừng, chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn, rừng ven biển.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng; trồng, bảo vệ, phục hồi rừng, chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn, rừng ven biển.

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Cà Mau và doanh nghiệp có liên quan

Quản lý và phục hồi diện tích rừng, phát trin kinh tế rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

10

Đảm bảo an ninh lương thực thông qua bảo vệ, duy trì hợp lý và quản lý bền vững quỹ đất cho nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Quản lý bền vững quỹ đất cho nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo giống mới thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Đảm bảo an ninh lương thực

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

11

Rà soát, điều chỉnh và phát triển sinh kế và quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu gắn với xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Rà soát, điều chỉnh và phát triển sinh kế và quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu gắn với xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội.

-

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Điều chỉnh và phát triển sinh kế và quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

12

Thực hiện lng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng kiến thức bản địa, ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Thực hiện lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng kiến thức bản địa, ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.

-

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

13

Củng cố, nâng cấp và hoàn thiện các tuyến đê biển, đê sông xung yếu; kiểm soát xâm nhập mặn các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ưu tiên tiếp tc thực hiện

Củng cố, nâng cấp và hoàn thiện các tuyến đê biển, đê sông xung yếu; kiểm soát xâm nhập mặn các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven bin

ng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, đời sống của người dân

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

II.3

Chuẩn bị nguồn lực con người

14

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện Thỏa thuận Paris ở Việt Nam.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thc về thực hiện Thỏa thuận Paris ở Việt Nam.

-

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đi với việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

II. 4

Chuẩn bị nguồn lực công nghệ

15

Áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ưu tiên thực hiện

Áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện Cà Mau.

-

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và doanh nghiệp

Tìm kiếm công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện Cà Mau

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

16

Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; củng cố các cơ quan nghiên cứu về biến đổi khí hậu đầu ngành; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cu, trao đổi công nghệ.

Ưu tiên thực hiện

Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ.

-

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phi hp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Có chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ.

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

II.5

Chun bị nguồn lc tài chính

17

Xây dựng Khung huy động nguồn lực cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bao gồm khu vực tư nhân; kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với Thỏa thuận Paris, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020.

Ưu tiên thực hiện

Tiếp tục triển khai thực hiện Khung huy động nguồn lực cho biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với STài chính, các sở ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Tạo nguồn lực cho ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

18

Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và-tăng trưởng xanh, ưu tiên dự án thực hiện các cam kết trong NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, chú trọng các dự án phát triển năng lượng tái tạo huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế.

Ưu tiên thực hiện

Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, ưu tiên dự án thực hiện các cam kết trong NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, chú trọng các dự án phát triển năng lượng tái tạo huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế.

-

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và doanh nghiệp có liên quan

Danh mục các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

II.6

Xây dựng và hoàn thiện chính sách

19

Tiếp tục triển khai lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển.

Bắt buộc

Tiếp tục triển khai lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển.

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành ph Cà Mau

Trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển được lồng ghép các vấn đề biến đổi khí hậu

-

Thực hiện cho cả giai đoạn

GHI CHÚ: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được dự toán sau.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLê Văn Sử
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 03/KH-UBND 2018 thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu Cà Mau

           • 16/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực