Văn bản khác 03/KH-UBND

Kế hoạch 03/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 03/KH-UBND 2021 triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược); Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 08); Công văn số 4549/BVHTTDL- GĐ ngày 07/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vị trí, vai trò, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình góp phần giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Kịp thời ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống và các hành vi bạo lực gia đình.

2. Yêu cầu

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chỉ thị số 08/CT-TTg trên địa bàn tỉnh;

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chỉ thị số 08/CT-TTg ; lồng ghép, phối hợp việc thực hiện Chiến lược, Chỉ thị với các chương trình, kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quản lý

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, triển khai đầy đủ hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Củng cố hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở các cấp. Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của cấp tỉnh, cấp huyện và kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng xảy ra, chậm xử lý hoặc xử lý thiếu kiên quyết và số vụ bạo lực gia đình có chiều hướng gia tăng trên địa bàn quản lý.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào triển khai thực hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa; tổ dân phố văn hóa. Tăng cường nhân rộng, đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động của mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; xử lý kịp thời các hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra theo chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Truyền thông, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

Lựa chọn nội dung, hình thức thích hợp để tổ chức các chiến dịch, hoạt động truyền thông tuyên truyền, phổ biến công tác gia đình và nội dung phòng, chống bạo lực gia đình đến các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tổ chức sự kiện truyền thông nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm như: ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Tổ chức các hội thảo, hội thi tìm hiểu luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hội thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống bạo lực gia đình. Tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. Chú trọng nội dung truyền thông, giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; phê phán những trường hợp vi phạm, xúi giục, cản trở, bao che các hành vi bạo lực gia đình.

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, báo cáo viên pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên; cơ quan thông tấn báo chí; đội ngũ phóng viên báo, đài về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình cho Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình (hoặc Ban Chỉ đạo công tác gia đình) cấp xã; Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

4. Phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Duy trì và phát triển địa chỉ tin cậy ở cộng đồng; các nhà tạm lánh, các cơ sở bảo trợ xã hội, thiết lập các đường dây nóng tiếp nhận thông tin về bạo lực gia đình.

Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện việc chăm sóc y tế ban đầu; cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp pháp lý, chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình trong thời gian không quá một ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia đình.

Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình; mô hình phòng, chống khủng hoảng tâm thần cho người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người là nạn nhân bạo lực gia đình, người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình chưa có việc làm.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trong phòng, chống bạo lực gia đình dựa trên hoạt động của tổ hòa giải hiện có ở các thôn, tổ dân phố. Hỗ trợ các hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; hỗ trợ hoạt động thu thập thông tin, số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa bàn thôn, tổ dân phố.

5. Can thiệp, xử lý vi phạm

Quản lý, giáo dục, tư vấn cho các thành viên gia đình, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao dẫn tới bạo lực gia đình. Các cấp, các ngành, đặc biệt là ở cơ sở cần xác định và quản lý tốt các đối tượng có nguy cơ dẫn đến bạo lực gia đình như: người có tiền sử về hành vi bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình, người nghiện rượu, ma túy, đánh bạc, người chuẩn bị kết hôn…, qua đó, có biện pháp tuyên truyền giáo dục, tư vấn thích hợp nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình ngay trong gia đình.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động ngăn chặn và xử lý nghiêm người gây bạo lực, các tổ chức, cá nhân cản trở, gây khó khăn trong phòng, chống bạo lực gia đình. Can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Góp ý, phê bình, tại cộng đồng dân cư đối với người gây bạo lực gia đình; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người gây bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc. Thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc.

6. Công tác xã hội hóa phòng, chống bạo lực gia đình

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, gia đình, người dân tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

2. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch, các sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan có liên quan chủ động vận động các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/7/2014 về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-TTg và các kế hoạch liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Xây dựng và báo cáo kịp thời cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiên cứu việc hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Là đầu mối, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

2. Sở Y tế

Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tư vấn về sức khỏe cho nạn nhân bạo lực gia đình; hàng năm thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, đặc biệt là các cơ sở điều trị, phục hồi sức khỏe tinh thần cho nạn nhân của bạo lực gia đình. Nghiên cứu và áp dụng quy trình chữa trị nghiện rượu và một số rối loạn tâm thần do rượu.

Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế về tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình tại các cơ sở khám chữa bệnh.

3. Công an tỉnh

Hướng dẫn quy trình, phương pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý khẩn cấp đối với các hành vi bạo lực gia đình, cản trở, gây khó khăn cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác của ngành về phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn thiết lập đường dây nóng để kịp thời can thiệp nhằm ngăn chặn và xử lý các trường hợp bạo lực gia đình. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế trong công tác thống kê, báo cáo số liệu đối tượng gây bạo lực gia đình và nạn nhân bị bạo lực gia đình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông xây dựng chương trình, kế hoạch và dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Người cao tuổi. Hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong nhà trường; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

7. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải ở cơ sở. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình. Là cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ giảng viên, báo cáo viên pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí ngân sách đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này.

Chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định kinh phí thực hiện của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Chỉ đạo, hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình của các Sở, ngành, địa phương.

9. Ban Dân tộc tỉnh

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình cho đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Hướng dẫn, phổ biến và áp dụng thống nhất pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp với cơ quan công an và viện kiểm sát cùng cấp phát hiện điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ án, x ử lý nghiêm minh; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về gia đình cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình. Lựa chọn đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra vụ án trọng điểm.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích, vận động hội viên, đoàn viên tham gia tình nguyện viên, cộng tác viên phòng, chống bạo lực gia đình. Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nghiên cứu, xây dựng một số mô hình dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hỗ trợ người có nguy cơ cao bị bạo lực gia đình; tham gia xây dựng, vận hành địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, công tác hòa giải ở cơ sở.

13. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình để thu hút sự quan tâm, theo dõi của quần chúng Nhân dân.

Có kế hoạch truyền thông các hoạt động về biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện, thành phố; đưa các mục tiêu, nội dung của kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác gia đình năm 2020. Báo cáo đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PCVP UBND tỉnh,
các Phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX(NNK).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2021
Ngày hiệu lực04/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(17/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 03/KH-UBND 2021 triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 03/KH-UBND 2021 triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Xuân Huyên
        Ngày ban hành04/01/2021
        Ngày hiệu lực04/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (17/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 03/KH-UBND 2021 triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 03/KH-UBND 2021 triển khai nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lạng Sơn

              • 04/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực