Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch hành động về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 39-KH/TU, ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

Thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung triển khai, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, huy động sức mạnh của toàn xã hội và nguồn lực từ bên ngoài tham gia, khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về tiếp tục triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành động Trung ương Đảng

(Khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP , ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các Nghị quyết, chương trình hành động có liên quan của Chính phủ.

2. Tạo sự thống nhất cao hơn trong xã hội về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Mở các chuyên đề, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

3.1. Hoàn thiện thể chế về sở hữu

- Thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công để quyền tài sản được giao dịch thông suốt, thực hiện đầy đủ quyền sở hữu tài sản.

- Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước.

- Tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; Hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn.

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về: Quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; Đầu tư vốn nhà nước, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công; Hợp đồng và sở hữu trí tuệ; Giải quyết tranh chấp dân sự; Đăng ký và giao dịch tài sản;…

3.2. Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

- Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh của các chủ thể kinh tế đã được Hiến pháp quy định. Thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo các nghị quyết của Chính phủ nhằm xoá bỏ các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động khởi nghiệp; Tiếp tục rà soát các chính sách ưu đãi đầu tư để từ đó đề xuất Trung ương danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung cho các đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân của tỉnh thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường tổ chức đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 29-Ctr/TU, ngày 23-9-2014 của Tỉnh ủy về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể. Nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả; Phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước; Tạo điều kiện để chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

- Tiếp tục tạo thuận lợi phát triển khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, thực sự là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

- Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đầu tư trực tiếp của nước ngoài; Chủ động lựa chọn các dự án đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, có cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam, có cam kết liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và các quy hoạch phát triển kinh tế.

4. Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường

4.1. Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường

Thực hiện cơ chế giá thị trường theo lộ trình phù hợp đối với một số dịch vụ công thiết yếu như: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; Khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công, nhất là hình thức cổ phần hóa, hợp tác công – tư. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người nghèo, dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

4.2. Hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường

- Đẩy mạnh phát triển thị trường: Hàng hóa, dịch vụ, biên mậu, vốn, tài chính, khoa học công nghệ, lao động... Trong đó: Thị trường tài chính, thị trường vốn và thị trường bất động sản là nền tảng. Thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ và biên mậu là động lực cho sự phát triển; Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh thời kỳ 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030; Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa. Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ. Hỗ trợ, khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh, có năng lực cạnh tranh cao, tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

- Nghiên cứu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ gồm cả thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, thị trường trong nước và thị trường biên giới.

- Nghiên cứu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các nhóm ngành hàng chủ lực của tỉnh.

- Đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu trong hệ thống tổ chức tín dụng theo lộ trình của Chính phủ. Nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh Ủy về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng: Phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, kinh tế hợp tác; Ứng dụng mạnh khoa học kỹ thuật công nghệ; Gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; Quyết định số 1066/QĐ-UBND , ngày 05/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 3310/QĐ-UBND , ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28-2-2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp công hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đồng bộ thị trường khoa học - công nghệ. Tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp.

- Xây dựng, công khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Thực hiện chủ trương đổi mới của tỉnh về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đất đai.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ tư vấn việc làm của tỉnh. Có cơ chế, chính sách để định hướng dịch chuyển lao động, phân bố hợp lý lao động theo vùng, lao động di cư và gia đình được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Thực hiện cơ chế về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. Thực hiện thể chế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực hiện công tác xúc tiến có trọng tâm, trọng điểm hạn chế rủi ro nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu.

5. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong từng chương trình, dự án, chính sách phát triển

- Chú trọng gắn kết công tác bảo vệ môi trường trong thực hiện các chương trình, dự án. Xây dựng kế hoạch phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực do biến đổi khí hậu. Giám sát chặt chẽ việc phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh thêm các ô nhiễm mới, xử lý triệt để những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập; Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

- Thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế biên giới.

- Triển khai thực hiện Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh quản lý phù hợp với quy định hiện hành.

6. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13-5-2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 28-02-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

7. Nâng cao năng lực, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

7.1. Nâng cao năng lực, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế của Nhà nước

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện hiệu quả c ơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến gắn với cải cách hành chính. Tập trung vào cung cấp các dịch vụ công để tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính đến tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm nhằm tạo môi trường giao dịch thông suốt, bảo đảm hiệu lực pháp luật.

- Nghiên cứu, rà soát, đổi mới việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán, ổn định và dự đoán được của pháp luật.

- Nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quyết định và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và phạm vi được phân cấp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp đi đôi với bảo đảm sự quản lý thống nhất, phối hợp liên thông, gắn kết giữa các cơ quan hành chính cùng cấp, giữa Trung ương và tỉnh, giữa tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

- Đổi mới phương thức quản lý nhà nước về kinh tế. Điều hành nền kinh tế không chỉ bảo đảm mục tiêu ngắn hạn mà còn hướng tới thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là dự báo chiến lược. Đổi mới căn bản và toàn diện công tác xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài chính công thực sự theo cơ chế thị trường.

- Cơ quan quản lý nhà nước các cấp rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, “duyệt-cấp” trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản,….

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình của các ngành, các cấp đối với việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo gánh nặng tâm lý đối với người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại, dân sự.

7.2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia vào các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, thúc đẩy các hình thức liên kết doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập, phát triển thị trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch này theo định kỳ hàng năm gửi về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 11.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP và Kế hoạch 39-KH/TU và Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 12 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Ủy (thông qua Văn phòng Tỉnh ủy).

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ KHĐT, Bộ Công Thương (báo cáo);
- TT.TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Vp.UBND tỉnh: lãnh đạo và các phòng;
- Website An Giang;
- TT.Công báo và TH;
- Lưu HCTC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

(Kèm theo Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Stt

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện hoàn thành

Kết quả

I

Về tiếp tục triển khai các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia:

1

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành động Trung ương Đảng (Khóa XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020;

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và các Nghị quyết, chương trình hành động có liên quan của Chính phủ.

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Các Sở ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

II

Tạo sự thống nhất trong xã hội về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1

Mở chuyên mục về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Báo An Giang

Sở Thông tin & Truyền thông

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2

Mở các chuyên đề, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các tin, bài về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Đài phát thanh & Truyền hình An Giang

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

III

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp

1

Hoàn thiện thể chế về sở hữu:

1.1

Thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục hành chính nhà nước và dịch vụ công để quyền tài sản được giao dịch thông suốt, thực hiện đầy đủ quyền sở hữu tài sản.

Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

1.2

Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giao cho các cộng đồng và doanh nghiệp nhà nước.

Tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn.

Sở Tài nguyên & Môi trường

UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

1.3

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về: Quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; đầu tư vốn nhà nước, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công; hợp đồng và sở hữu trí tuệ; giải quyết tranh chấp dân sự; đăng ký và giao dịch tài sản;…

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

 

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2

Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp:

2.1

Bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh của các chủ thể kinh tế đã được Hiến pháp quy định.

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

 

Năm 2018 và các năm tiếp theo

Báo cáo

2.2

Thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo các nghị quyết của Chính phủ nhằm xoá bỏ các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động khởi nghiệp; Tiếp tục rà soát các chính sách ưu đãi đầu tư để từ đó đề xuất Trung ương danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng chung cho các đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân của tỉnh thật sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường tổ chức đối thoại doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Sở Kế hoạch & Đầu Tư

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.3

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Sở Tài chính

Sở, Ban ngành, DN nhà nước

Năm 2018, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.4

Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số 29-Ctr/TU, ngày 23-9-2014 của Tỉnh ủy về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Tài chính

Sở, Ban ngành

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.5

Thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của kinh tế tập thể. Nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả; phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước; tạo điều kiện để chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn.

Liên minh hợp tác xã

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.6

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ thu hút người có trình độ tham gia điều hành HTX. Xây dựng đề án tuyển dụng Giám đốc cho HTX trong lĩnh vực nông nghiệp

Năm 2018

Chính sách, Đề án

2.7

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đầu tư trực tiếp của nước ngoài; chủ động lựa chọn các dự án đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, có cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam, có cam kết liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phù hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế và các quy hoạch phát triển kinh tế.

Sở Kế hoạch & Đầu Tư

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.8

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18-01-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020"; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

IV

Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường

1

Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường

1.1

Thực hiện cơ chế giá thị trường theo lộ trình phù hợp đối với một số dịch vụ công thiết yếu như: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công, nhất là hình thức cổ phần hóa, hợp tác công – tư. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người nghèo, dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

Sở Tài chính

Sở, Ban ngành UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2

Hoàn thiện thể chế để phát triển đồng bộ, vận hành thông suốt các thị trường

2.1

Đẩy mạnh phát triển thị trường: hàng hóa, dịch vụ, biên mậu, vốn, tài chính, khoa học công nghệ, lao động...Trong đó: Thị trường tài chính, thị trường vốn và thị trường bất động sản là nền tảng. Thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ và biên mậu là động lực cho sự phát triển.

Sở, Ban ngành

 

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.2

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh thời kỳ 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.3

Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa. Phát triển đồng bộ hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ. Hỗ trợ, khuyến khích hình thành doanh nghiệp lớn, thương hiệu mạnh, có năng lực cạnh tranh cao, tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.4

Nghiên cứu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp về đẩy mạnh phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ gồm cả thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, thị trường trong nước và thị trường biên giới.

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018, các năm tiếp theo

Đề án/ chương trình/ Kế hoạch

2.5

Nghiên cứu, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt trong các nhóm ngành hàng chủ lực của tỉnh.

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018, các năm tiếp theo

Đề án/ chương trình/ Kế hoạch

2.6

Đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu trong hệ thống tổ chức tín dụng theo lộ trình của Chính phủ. Nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh An Giang

Tổ chức tín dụng; Sở ngành liên quan

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.7

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh Ủy về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp theo hướng: Phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, kinh tế hợp tác. Ứng dụng mạnh khoa học kỹ thuật công nghệ. Gắn chặt sản xuất với thị trường; Quyết định số 1066/QĐ-UBND , ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 3310/QĐ- UBND, ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

2.8

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28-2-2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp công hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế nhằm đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đồng bộ thị trường khoa học- công nghệ. Tập trung nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Báo cáo

2.9

Tranh thủ những cơ hội và thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đầu tư xây dựng, bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở thực nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (về nông nghiệp, công nghiệp) để nâng cao trình độ thực tiển cho cán bộ kỹ thuật.

Mở rộng và nâng tầm hợp tác giữa các tổ chức hoạt động KHCN trong và ngoài nước với các doanh nghiệp của tỉnh, nhằm giải quyết các vấn đề KHCN của doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, tư vấn về biện pháp quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các trường đại học, các đơn vị hoạt động KHCN đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế về KHCN. Gắn chuyển giao tiến bộ KHCN với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu. Rà soát nội dung, phương thức thực hiện để triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án KHCN trọng điểm.

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở, Ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

Phối hợp với các Sở ngành xây dựng chính sách thu hút nhân tài, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án trọng điểm của tỉnh; Xây dựng đề án phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ từ các trường phổ thông, cao đẳng, đại học để bổ sung nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao cho tỉnh.

Năm 2018

Chính sách, Đề án

Thực hiện cơ chế hợp tác công - tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Năm 2018; các năm tiếp theo

Chính sách, báo cáo

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính, tổ chức và hoạt động khoa học - công nghệ. Nghiên cứu, đổi mới phương thức sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho khoa học - công nghệ. Hình thành các vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao. Nâng chất hoạt động của Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học & Công nghệ An Giang.

Năm 2018; các năm tiếp theo

Báo cáo

2.10

Xây dựng, công khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Thực hiện chủ trương đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, tỉnh đã ban hành: Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quy định về cơ chế tạo và khai thác quỹ đất; Quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Quy chế phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan công chứng và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong việc xác lập các hợp đồng giao dịch quyền sử dụng đất....

Xác định giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường thông qua đấu giá, đấu thầu các dự án có sử dụng đất, thỏa thuận mua bán trên thị trường; Rà soát, điều chỉnh khung giá quyền sử dụng đất phù hợp với thị trường ở từng địa phương. Thực hiện chính sách xã hội về nhà ở. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường cho thuê đất nông nghiệp. Thực hiện quy định của pháp luật về thuế sử dụng tài sản, nhất là về sử dụng đất đai.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở, Ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

2.11

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức dịch vụ tư vấn việc làm của tỉnh. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Sở Lao động –Thương binh & Xã hội

Sở, Ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

2.12

Có cơ chế, chính sách để định hướng dịch chuyển lao động, phân bố hợp lý lao động theo vùng, lao động di cư và gia đình được tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội.

Năm 2018

Cơ chế, chính sách

V

Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong từng chương trình, dự án, chính sách phát triển

1

Chú trọng gắn kết công tác bảo vệ môi trường trong thực hiện các chương trình, dự án. Xây dựng kế hoạch phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực do biến đổi khí hậu. Giám sát chặt chẽ việc phòng ngừa, ngăn chặn không để phát sinh thêm các ô nhiễm mới, xử lý triệt để những điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sở Tài nguyên & Môi trường

Sở, Ban ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

2

Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020 của tỉnh An Giang

Sở Kế hoạch & Đầu Tư

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

3

Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ người nghèo của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Tập trung nguồn lực đầu tư để giảm nghèo nhanh, bền vững ở những xã có điều kiện đặt biệt khó khăn, có tỷ lệ hộ nghèo cao; đảm bảo cho các hộ gia đình nghèo được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi, nhất là giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ văn hóa; thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh. Huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội thực hiện chính sách an sinh xã hội; khuyến khích người dân tự nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội.

Sở Lao động –Thương binh & Xã hội

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

4

Thực hiện Kết luận số 118-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, kiện toàn bộ máy quản lý hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường liên kết với các cơ sở y tế chất lượng cao ở TP.Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương triển khai mô hình bệnh viện vệ tinh đối với bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang;…

Sở Y tế

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

5

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 23-Ctr/TU ngày 16/5/2013 của Tỉnh ủy “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”

Bảo Hiểm xã hội

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

6

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập

6.1

Triển khai Chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực, tập trung phát triển nhân lực phục vụ những ngành kinh tế trọng điểm, lĩnh vực nghiên cứu khoa học- công nghệ; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Sở Giáo dục & Đào tạo

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

6.2

Thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Củng cố, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng chất lượng hệ thống các trường nghề, có chính sách thu hút học sinh học nghề

7

Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đề cao nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Có cơ chế khuyến khích đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch… phát triển; Tăng cường quảng bá văn hóa An Giang; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa.

Sở Văn hóa- Thể thao & Du lịch

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

8

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10-8-2016 của Tỉnh ủy “ về lãnh đạo củng cố quốc phòng- an ninh kết hợp phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 23-5-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05-01-2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công An tỉnh

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

9

Tham mưu ban hành và thực hiện Đề án phát triển thương mại biên giới, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng thương mại gắn với phát triển kinh tế biên giới

Sở Công Thương

Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu

Năm 2018, các năm tiếp theo

Đề án, Báo cáo

10

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Đầu tư hạ tầng giao thông có trọng điểm, vừa tạo liên kết vùng gắn với xây dựng nông thôn mới, vừa tạo tiềm lực tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh.

Sở Giao thông &Vận tải

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

11

Triển khai thực hiện Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 – 2020.

Sở Kế hoạch & Đầu Tư

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

12

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý công trình xây dựng đối với các dự án do tỉnh quản lý phù hợp với quy định hiện hành.

Sở Xây dựng

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Quyết định ban hành quy định

13

Thực hiện cơ chế về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh. Thực hiện thể chế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực hiện công tác xúc tiến phải có trọng tâm, trọng điểm hạn chế rủi ro nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu.

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

VI

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

1

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13-5-2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 28-02-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Theo Chương trình và Kế hoạch

Quyết định ban hành quy định

2

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tiềm lực,năng lực phòng ngừa, giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế của các doanh nghiệp trong tỉnh. Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo phù hợp với những cam kết theo thông lệ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.

Sở Tư pháp

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

3

Dự báo, thông tin thị trường kịp thời, chính xác để có định hướng phát triển sản xuất phù hợp với nhu cầu trong nước và tốc độ mở rộng thị trường ngoài nước. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong tiếp cận thị trường nhằm mở rộng thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ hàng hóa của doang nghiệp. Tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, thao túng, chi phối thị trường, bóp méo giá cả, quan hệ cung - cầu hàng hoá, dịch vụ.

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

4

Có chương trình xúc tiến thương mại trong dài hạn, thực hiện công tác xúc tiến phải có trọng tâm, trọng điểm; ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đối với các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh.

Trung tâm xúc tiến Thương mại &Đầu tư

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017, các năm tiếp theo

Chương trình; Báo cáo

5

Xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng và triển khai các chính sách khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Sở Công Thương

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018, các năm tiếp theo

Đề án; Chính sách

VII

Nâng cao năng lực, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

1

Nâng cao năng lực, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế của Nhà nước

1.1

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai, minh bạch về nghĩa vụ và trách nhiệm nhằm tạo môi trường giao dịch thông suốt, bảo đảm hiệu lực thực thi.

Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

1.2

Nghiên cứu, rà soát, đổi mới việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán, ổn định và dự đoán được của pháp luật

Sở Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

1.3

Nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quyết định và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền và phạm vi được phân cấp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phân cấp đi đôi với bảo đảm sự quản lý thống nhất, phối hợp liên thông, gắn kết giữa các cơ quan hành chính cùng cấp, giữa Trung ương và tỉnh, giữa tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân các cấp

Các đơn vị có liên quan

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

1.4

Điều hành phát triển kinh tế vừa bảo đảm mục tiêu ngắn hạn, hướng tới thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhất là dự báo chiến lược. Đổi mới căn bản và toàn diện công tác xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài chính công thực sự theo cơ chế thị trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Các đơn vị có liên quan

Năm 2017, các năm tiếp theo

Báo cáo

1.5

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin- cho”, “duyệt-cấp” trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản,… trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo thẩm quyền.

Sở, Ban ngành

Các đơn vị có liên quan

Năm 2017

Dự thảo Nghị quyết

1.6

Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách nhiệm giải trình của các ngành, các cấp đối với việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo gánh nặng tâm lý đối với người dân và doanh nghiệp.

Mời cơ quan Mặt trận, đoàn thể

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

1.7

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại, dân sự.

Cơ quan tư pháp

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

1.8

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018 và những năm tiếp theo

Kế hoạch của UBND tỉnh

1.9

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch hành động số 38-KH/TU ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

Năm 2017

Kế hoạch

1.10

Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sở thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

1.11

Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến gắn với cải cách hành chính. Tập trung vào cung cấp các dịch vụ công để tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính đến tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích;

2

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp

2.1

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia vào các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và Tỉnh, thúc đẩy các hình thức liên kết doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập, phát triển thị trường.

Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

 

Thường xuyên

Báo cáo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa An Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa An Giang

         • 08/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực