Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo việc áp dụng pháp luật chính xác, khách quan, hiệu quả; phát hiện những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp thực hiện để việc thi hành pháp luật đt hiệu quả và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

1.1. Rà soát, xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ và tính khả thi của văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND cấp huyện rà soát, phát hiện văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan đến xử lý vi phạm hành chính có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; đánh giá nguyên nhân, kiến nghị hình thức xử lý, gửi về Sở Tư pháp đtổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

1.2. Xây dựng thể chế thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng quy định nội dung chi và mức chi cho công tác kiểm tra hồ sơ, quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

+ Thời gian hoàn thành: Trong quý II/2017.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, chỉ đạo tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, các Nghị định xử phạt lĩnh vực chuyên ngành.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nghiên cứu, biên soạn tài liệu hoặc thu thập, tổng hợp các tài liệu đã phát hành phục vụ công tác phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; tuyên truyền phổ biến các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm.

b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý cho cán bộ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính;

- Thời gian hoàn thành: Trong quý II/2018.

3. Công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính

- Xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp: Chỉ đạo các sở, ban, ngành cập nhật thông tin để phục vụ công tác xây dựng dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hp vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật

4.1. Kiểm tra

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành

- Lĩnh vực kiểm tra trọng tâm về chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, y tế, an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội; việc chấp hành quy định về áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Kiểm tra lĩnh vực khác: Ngoài lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch này, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của ngành, địa phương chủ động kiểm tra các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý.

- Nội dung kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bao gồm:

+ Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi sở, ban, ngành và địa phương;

+ Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và cung cấp thông tin để tích hp vào cơ sở dữ liệu quốc gia;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

- Phương thức kiểm tra: Tùy theo nhiệm vụ và yêu cầu công việc, các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp:

+ Kiểm tra theo định kỳ;

+ Kiểm tra đột xuất hoặc liên ngành theo đề nghị của Sở Tư pháp, trên cơ sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

4.2. Thanh tra

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện chủ động thanh tra đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật.

Trường hợp có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng đến quyn, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì Sở Tư pháp đề nghị UBND tỉnh thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành thực hiện thanh tra theo quy định.

5. Công tác thống kê, báo cáo tình hình thi hành pháp luật

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về Sở Tư pháp trước ngày 10/7 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10/01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng năm.

III. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra về tình hình quản lý và thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo Kế hoạch đề ra.

- Chủ trì xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

- Tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Kế hoạch này.

- Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo lĩnh vực trọng tâm đã được xác định trong Kế hoạch này.

3. UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm để tiến hành kiểm tra theo quy định.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

4. Đối với các cơ quan tổ chức khác liên quan

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính sử dụng trong kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

2. Kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo.

3. Sở Tài chính hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh, các cơ quan, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL-B Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đây);
- Lưu: VT.Tr 07/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành18/01/2018
        Ngày hiệu lực18/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Cà Mau

           • 18/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực