Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

I. Mục tiêu:

- Năm 2018 tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tổng số 18 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã, tương đương tỷ lệ 39,42%.

- Danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 gồm có: Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Thọ (huyện Quảng Đin), Thượng Quảng, Thượng Nhật, (huyện Nam Đông), Phong Hòa, Phong Mỹ, Đin Hải (huyện Phong Điền), Lộc Trì, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc), Hải Dương, Hương Phong (thị xã Hương Trà), Thủy Bằng, Phú Sơn (thị xã Hương Thủy), Phú Hải, Phú Hồ, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), ANgo (huyện ALưới).

- Duy trì và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao (tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh,..), phn đu có ít nht từ 1 đến 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Đối với các xã còn lại, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,5 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo kế hoạch đã đ ra. Trong đó cn ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

II. Những nhiệm vụ cụ thể.

Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận s77-KL/TU ngày 31/10/2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đtiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020 và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2020, trong đó tp trung các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể sau:

1. Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện Chương trình; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tquốc và các tchức đoàn thể các cấp để thực hiện Chương trình bảo đảm mục tiêu và hiệu quả cao; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình.

Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thị xã giao nhiệm vụ cho các đoàn thể chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể gn với địa bàn được phân công phụ trách. Vận động, giao trách nhiệm các ngành, các cấp nhận đăng ký giúp đỡ cho các xã phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới; vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của các ban ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn các chỉ tiêu Chương trình vào nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của các ban ngành, địa phương. Các sở, ban, ngành tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương rà soát và có giải pháp phấn đấu đạt các tiêu chí thuộc trách nhiệm của đơn vị theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, làm cho mọi người dân hiu rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới “chủ thể là người dân”; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo từng chủ đề, nhóm tiêu chí, những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn xây dựng phát sóng các chuyên đề, chuyên mục về nông thôn mới, tập trung vào các mô hình phát triển sản xuất, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phong trào vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp xây dựng nông thôn mới, các gương điển hình trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các hội, đoàn thể phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện xây dựng và triển khai kịp thời, có hiệu quả kế hoạch các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch nông thôn mới. Các huyện, thị xã tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2018-2020, hoàn thành 100% quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 11/10/2016) và quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện rà soát, đánh giá đúng thực trạng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, từ đó xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm chỉ tiêu đề ra.

Trên cơ sở quy hoạch, các huyện, thị xã cần tiếp tục rà soát điều chỉnh danh mục đầu tư theo các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn còn lại với nguyên tắc đạt được mức chuẩn tối thiểu, cấp thiết với sản xuất và đời sng, tăng thêm tiêu chí nông thôn mới và phù hợp với nguồn lực. Trước tiên cn rà soát k hơn các công trình giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa xã, là nhng hạng mục có nhu cầu đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong đề xuất của các địa phương.

3. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, chuyn đi cơ cấu sn xut, nâng cao thu nhập và giảm nghèo. Các địa phương tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất trên cơ sở các đề án, dự án của địa phương, trong đó ưu tiên các mô hình nhằm thực hiện Chương trình “Mỗi xã mỗi sản phẩm” và phát triển sản xuất, liên kết theo chui giá trị; tiếp tục tập trung làm tốt công tác giảm nghèo theo hướng tiếp cận mới, đa chiu (thu nhập, nhà ở, hưởng thụ giáo dục, y tế,...), chú trọng nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

4. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới; theo dõi, đánh giá việc triển khai các chính sách để điều chỉnh bổ sung, bảo đảm cho chính sách phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sng, có hiệu quả, nht là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Xây dựng chính sách thi đua khen thưởng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gn với nhu cầu thực tế sử dụng lao động của doanh nghiệp và địa phương. Chú trọng đào tạo theo các đề án, dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn có hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp đào tạo nghề gắn với sử dụng lao động ở địa bàn nông thôn; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động nông thôn.

6. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, xã. Nâng cao trách nhiệm,vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách. Bổ sung cán bộ cho bộ máy giúp việc trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong tng biên chế được giao theo Quyết đnh 1920/QĐ-TTg; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã bố trí ít nhất một công chức chuyên trách có năng lực theo dõi Chương trình xây dựng nông thôn mi. Cng cố kiện toàn Ban Quản lý xã và Ban phát triển thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã rà soát, bố trí một công chức cấp xã chuyên trách có năng lực theo dõi nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở xã.

7. Tăng cường huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đra. Bên cạnh nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, các địa phương cần ưu tiên b trí ngân sách và huy động lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn và những người con của quê hương sng, công tác ở xa quê hương đóng góp, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Việc huy động đóng góp của người dân phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với khả năng của người dân. Tăng cường lồng ghép các Chương trình, dự án của các ngành, các địa phương để ưu tiên thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới; ưu tiên nguồn vốn cho hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng các tiêu chí nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực cho các xã có kế hoạch về đích trong năm 2018 và từng bước đầu tư có trọng điểm đối với các xã, huyện đạt chuẩn theo lộ trình đến năm 2020. Áp dụng cơ chế đặc thù, thiết kế mẫu các công trình xây dựng cơ bản đơn giản nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư; thường xuyên kiểm tra, thực hiện cơ chế giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

8. Tiếp tục chỉ đạo phát triển hoàn thiện và bền vững về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường nông thôn. Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt động thu gom, tái chế và xử lý chất thải; tổ chức phát động ngày vệ sinh môi trường ở từng thôn, xóm để nâng cao ý thức cho người dân gắn với hưởng ứng “Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế không rác thải”; chỉ đạo mỗi huyện, thị triển khai thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải nông thôn theo nguồn, tạo thói quen tt cho người dân. Tăng cường nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về hành động đối với an toàn thực phẩm cho người dân từ trong sản xuất, lưu thông đến chế biến, sử dụng.

9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước.

10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả và tuân theo các quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể các thành viên các ngành, các cấp chủ động bám sát cơ sở để đôn đốc, kiểm tra giám sát tình hình triển khai ở các địa phương, nhất là về cơ chế, chính sách, việc huy động nguồn lực của người dân và chất lượng thi công các công trình. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng dân cư. Thực hiện đánh giá giữa kỳ để đề ra những giải pháp kịp thời trong chỉ đạo điều hành Chương trình.

III. Dự kiến nguồn vốn bố trí thực hiện Chương trình.

- Nguồn lực thực hiện: vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác theo kế hoạch.

- Dự kiến tổng vốn huy động

: 1.778,9 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ

+ Vốn ngân sách địa phương

+ Vốn lồng ghép

+ Vốn tín dụng

+ Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế,...

+ Nhân dân đóng góp

: 123,9 tỷ đồng.

: 350,0 tỷ đồng.

: 200,0 tỷ đồng.

: 1.000 tỷ đồng.

: 30,0 tỷ đồng.

: 75,0 tỷ đồng.

IV. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu btrí các nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành tổ chức chỉ đạo, theo dõi và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới có liên quan theo phân công tại Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 5301/UBND ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

5. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tăng cường giám sát, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ, động viên các tổ chức, cá nhân chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến công tác giám sát việc bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, xây dựng đời sng văn hóa trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

6. Hàng quý các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện (thông qua Văn phòng Điều phi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) trước ngày 25 của tháng cuối quý đtổng hợp báo cáo Ủy ban ban dân tỉnh, Trung ương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết (thông qua Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phi CTXDNTM TW;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mật trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- VP Điều phối CTMTQG XDNTM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Huế

           • 08/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực