Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác phòng cháy Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Thái Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác này.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư. Tích cực phòng ngừa, kiềm chế số vụ cháy, nổ, tai nạn, thương tích; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác để kịp thời ứng phó các sự cố, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

3. Bảo đảm các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 32/CT-TTg và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến tận cơ sở với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; rà soát, chấn chỉnh, từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn ở các khu dân cư, nhất là những khu nguy hiểm cháy, nổ cao; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

5. Bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm bảo đm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ động phối hợp các ngành chức năng rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình mới.

- Chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng, ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư bảo đảm đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Thường xuyên tổ chức, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư. Tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư, chung cư lâu năm tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, sập, đổ công trình. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không đxảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nht là thiệt hại về người.

- Tham mưu cho các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng trên địa bàn tỉnh, bảo đảm 100% lực lượng này được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, trang bị phương tiện, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tích cực phòng ngừa và sẵn sàng cứu chữa khi có tình huống xảy ra. Hàng năm, phối hợp tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy có nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao.

2. Sở xây dựng

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh từng bước thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với quy hoạch hệ thống hạ tầng; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tng các khu đô thị, khu dân cư tập trung... bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trước mắt và lâu dài.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy trong việc quy hoạch xây dựng công trình, dự án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo đúng các nội dung đã được phê duyệt

3. S Lao động Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Xây dựng chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người lao động khu vực phi chính thức sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

- Phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết tốt các vấn đề về chính sách bảo hiểm, xã hội đối với lực lượng chữa cháy ở cơ sở, dân phòng theo quy định của pháp luật.

4. Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường Thái Bình

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra; gắn việc tuyên truyền với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng xây dựng các chuyên đề, phóng sự, tin bài về công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư để tuyên truyền, phản ánh kịp thời các vụ cháy, nổ và các thiệt hại do cháy nổ gây ra, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng, ngừa hiệu quả.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Cao đẳng, Đại học, Trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh

- Nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để lồng ghép vào các hoạt động chính khóa, ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

- Thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tiếp tục thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2013 đến năm 2020 định hưng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

8. S Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Công an tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách hàng năm cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nói chung và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng nói riêng từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh của tỉnh theo quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

9. Công ty Điện lực Thái Bình

Chỉ đạo các đơn vị điện lực tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy từ hệ thống, thiết bị điện. Hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, giải quyết dứt điểm việc câu, mắc đường dây dẫn điện không bảo đảm theo quy định.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chđạo các ban, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ, đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kề, nhà ở liền kề mặt phố…, chú ý các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới, chiếm dụng lối đi chung, câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di rời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy cơ cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố phong trào toàn dân tham phòng cháy, chữa cháy, lồng ghép với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”... Tăng cường chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là các khu dân cư, địa bàn nông thôn; hình thức tuyên truyền phải bảo đảm tiêu chí: trực quan, sinh động, dễ hiểu, dễ thực hiện. Chỉ đạo xây dựng điểm “Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” để rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Định kỳ tổ chức thực tập phương án xử lý tình hung cháy lớn và cứu nạn, cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức cứu chữa. Tổ chức các hội thi, hội thao về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng cơ sở, dân phòng tại địa phương nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Hàng năm cân đối nguồn ngân sách của địa phương và trích từ quỹ quốc phòng, an ninh đầu tư cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trang bị dụng cụ, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng theo quy định; có chính sách, chế độ đối với người trực tiếp tham gia cứu chữa các vụ cháy, nổ trên địa bàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, gửi báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp, theo dõi chung.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thư
ng trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh;
- B
áo Thái Bình;
- Cục Quản lý thị trường Thái Bình;
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh;
- Công ty Điện lực Th
ái Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2019
Ngày hiệu lực05/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác phòng cháy Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác phòng cháy Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành05/01/2019
        Ngày hiệu lực05/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác phòng cháy Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg tăng cường công tác phòng cháy Thái Bình

           • 05/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực