Văn bản khác 04/KH-UBND

Kế hoạch 04/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 04/KH-UBND Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bình Định 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHỐI HỢP

1. Phát huy tối đa tính hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức, từng gia đình và mỗi cá nhân đối với việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chng bạo lực gia đình, từ đó góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

II. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tạo sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác này.

2. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức.

3. Đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ gắn kết giữa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với pháp luật có liên quan như: Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người...

4. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu nhập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

5. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thng nht của chính quyền.

6. Phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về phòng, chng bạo lực gia đình.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Nội dung chung

a) Phòng ngừa bạo lực gia đình

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình;

- Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

c) Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

- Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nội dung phối hợp do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, thực hiện

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phi hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm: tuyên truyền, phòng ngừa, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, tư vấn, góp ý, phê bình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trong cộng đồng.

- Xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngân sách từ nguồn chi thường xuyên; cân đối, bố trí, huy động, vận động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể.

- Tham gia, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đảm bảo thành lập, triển khai hoạt động mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở các xã, phường, thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

3. Các nội dung do các cơ quan, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện

a) Sở Tư pháp: Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, tư vấn pháp luật để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình.

b) Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Thực hiện các biện pháp phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện nhiệm vụ báo cáo thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Sở Y tế

- Tổ chức thực hiện về tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Hướng dn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

d) S Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Hướng dẫn việc thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

đ) S Giáo dục và Đào tạo: Bổ sung vào chương trình giáo dục ngoại khóa nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng cấp học.

e) Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, những mô hình, tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phản ánh phê phán những vụ việc bạo lực gia đình xảy ra.

g) S Tài chính: Phối hợp với các sở, ban, ngành, căn cứ khả năng ngân sách hàng năm để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; thực hiện thanh tra, kiểm tra, việc sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định.

h) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh và các tổ chức xã hội

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản dưới luật trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

- Tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình ở cộng đồng dân cư.

- Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

i) Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Định: Thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các kênh phát thanh và truyền hình tỉnh và trên các ấn phẩm báo Bình Định (báo in và báo điện tử).

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện.

IV. PHƯƠNG THỨC PHỐI HP

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đưa kết quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình là một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua của các tập thể và cá nhân.

2. Phối hợp thông qua các hình thức: Tổ chức Hội thảo, Hội nghị, diễn đàn, chiến dịch truyền thông; liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồng ghép các nội dung, hình thức tuyên truyền... về phòng, chng bạo lực gia đình.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Cấp huyện: Căn cứ báo cáo của cấp xã, Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với các phòng, ban liên quan báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ (6 tháng vào ngày 10 tháng 7, cả năm vào ngày 31 tháng 12) về UBND, Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng XDNSVH&GĐ).

2. Cấp tỉnh: Căn cứ vào báo cáo của cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan; Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh; Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch theo quy định tại Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện Thông tư số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập và huy động nguồn lực từ các nguồn khác nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động phối hợp phòng, chống bạo lực gia đình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K5, K16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2017
Ngày hiệu lực11/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 04/KH-UBND Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bình Định 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 04/KH-UBND Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bình Định 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành11/01/2017
        Ngày hiệu lực11/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 04/KH-UBND Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bình Định 2017

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 04/KH-UBND Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bình Định 2017

         • 11/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực