Văn bản khác 05/KH-UBND

Kế hoạch 05/KH-UBND triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là nhằm đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả việc tổ chức thực hiện, áp dụng các quy định pháp luật trong công tác quản lý, điều hành của nhà nước trong công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính. Thông qua công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo các quy định của pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh và có hiệu quả, tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước trong việc thực thi, áp dụng pháp luật vào quản lý xã hội.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

c) Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính còn thiếu tính khả thi, chưa đảm bảo tính thống nhất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

d) Tham vấn giúp UBND các huyện, thành phố; các sở, ngành và tham mưu UBND tỉnh trong quá trình thi hành hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

2. Công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Phạm vi, đối tượng kiểm tra

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Lý Sơn, UBND thành phố Quảng Ngãi (trong trường hợp cần thiết có thể kiểm tra một số UBND xã hoặc phường), Sở Y tế (Thanh tra sở), Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ và huyện Ba Tơ.

b) Nội dung kiểm tra

- Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND các huyện, thành phố; Sở Y tế, các Hạt Kiểm lâm (trong đó tập trung kiểm tra các quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra, Thanh tra viên Sở Y tế, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm và Kiểm lâm viên) theo các quy định pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Khoản 26, 27 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và Mục I Chương III Luật Xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian, địa điểm thực hiện việc kiểm tra

- Đối với UBND huyện Lý Sơn: kiểm tra trong quý II/2018 tại trụ sở UBND huyện Lý Sơn.

- Đối với Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ và Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ: kiểm tra trong quý III/2018 tại trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ và Hạt Kiểm lâm huyn Ba Tơ.

- Đối với Sở Y tế (Thanh tra sở): kiểm tra trong quý III/2018 tại trụ sở Sở Y tế.

- Đối với UBND thành phố Quảng Ngãi: kiểm tra trong quý IV/2018 tại trụ sở UBND thành phố Quảng Ngãi.

3. Đơn vị thực hiện

Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Có báo cáo kết luận kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả kiểm tra;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình kiểm tra.

2. Trách nhiệm của các đơn vị là đối tượng kiểm tra

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ lưu văn bản và các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm tra trong quá trình kiểm tra.

3. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Tổng hợp, xây dựng và gửi Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (báo cáo 06 tháng trước ngày 10/7/2018, báo cáo năm trước ngày 10/01/2019) của cơ quan, đơn vị và địa phương mình cho Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí được UBND tỉnh giao trong dự toán chi thường xuyên năm 2018 của Sở Tư pháp.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/cáo);
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục kiểm lâm;
- Hạt kiểm lâm: Đức Phổ, Ba Tơ;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv34.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu05/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu05/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Quảng Ngãi

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực