Văn bản khác 05/KH-UBND

Kế hoạch 05/KH-UBND về triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 triển khai công tác thi đua khen thưởng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ XVI của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2018

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra li kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày Truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948- 11/6/2018)

Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các cấp, các ngành xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với biểu dương gương điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; tổ chức trao khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh tại Lễ Kỷ niệm.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng li nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 2124/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của tỉnh.

Tổ chức triển khai sâu rộng phong trào thi đua thường xuyên năm 2018 theo nội dung Chương trình số 446/CTr-UBND ngày 14/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh với nhiều đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày llớn, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của địa phương, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các ni dung, chỉ tiêu, mục tiêu đã đ ra trong các phong trào thi đua chuyên đgiai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh phát động và tổ chức đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện (2016-2018).

3. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng

Đẩy mạnh công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng ở các cấp, các ngành nhằm thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng.

Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp; phối hợp lồng ghép công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thi đua khen thưởng với nội dung thanh tra, kiểm tra của ngành nội vụ.

Tổ chức tốt công tác sơ kết, tng kết các đợt thi đua, phong trào thi đua để rút kinh nghiệm và bình xét khen thưởng, tổ chức tôn vinh các điển hình tiên tiến.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tuyên truyền hoạt động của các phong trào thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với cơ quan thông tin, truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.

Từng cấp, từng ngành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình với đối tượng và lộ trình cụ thể để điển hình phấn đấu đạt được danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự, hình thức khen ở các cấp.

Lựa chọn điển hình tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; tổ chức biểu dương tôn vinh trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

5. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy định, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch thực sự có tác dụng nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của tng cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm, có sáng kiến xuất sắc; ưu tiên khen thưởng các tập thể ở vùng đặc biệt khó khăn; cá nhân là nông dân, công nhân, là người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chú trọng khen thưởng điển hình được phát hiện, suy tôn trong các phong trào thi đua.

6. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp

Kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh theo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn việc kiện toàn, thành lập Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp cơ sở và dưới cơ sở.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; đặc biệt là trong công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng

Bố trí ổn định, có tính kế thừa và tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành.

Phối hợp, ứng dụng phần mềm “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử ngành thi đua, khen thưởng” trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ khen thưởng ở cấp tỉnh, cấp huyện và ở các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng theo hướng đơn giản và rút ngắn thời gian xử lý.

(Có phụ lục nội dung triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 kèm theo)

II. T CHỨC THC HIỆN

1. Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, thời gian yêu cầu.

Phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng nội dung, chỉ tiêu đăng ký Giao ước thi đua năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh với Chính phủ và các tỉnh trong Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, Trung tâm Thông tin - Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Cổng thông tin điện tử tỉnh), đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên mục “Lấy ý kiến nhân dân” để thực hiện việc lấy ý kiến rộng rãi về các trường hợp được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương, các khối thi đua trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thi đua khen thưởng; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, thành tích đề nghị khen thưởng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng thành tích; tổng hợp kết qutriển khai thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

2. Các khối thi đua, các sở, ban, ngành, hội, đoàn th, doanh nghiệp và các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các khối thi đua, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp và các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Thi đua khen thưởng năm 2018 tại cơ quan, đơn vị mình; tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến công khai trên Trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị trước khi trình khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với UBND tỉnh về công tác Thi đua khen thưởng (qua Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ, tổng hợp).

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp đăng ký giao ước thi đua năm 2018 với tỉnh (theo các tiêu chí chấm điểm thi đua quy định tại Hướng dẫn số 31/HD-TĐKT ngày 05/7/2016 của Hội đồng TĐKT tỉnh), thời gian gửi đăng ký thi đua về Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ: trước ngày 31/3/2018.

Ban Thi đua, khen thưởng, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ, thành tích trình khen thưởng, đảm bảo khen đúng đối tượng, đúng thành tích.

3. Các Cơ quan thông tin, truyền thông

Tăng thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về các nội dung của công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng - cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, thực hiện việc lấy ý kiến công khai đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Tích cực vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua do tỉnh và các ngành, các cấp phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của UBND tỉnh, yêu cầu Trưởng các khối giao ước thi đua của tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW, Vụ 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP,
CV NC, Phòng HC-TC, Trung tâm TT-CB;
-
Sở Ni vụ (BanTĐKT);
- Các đơn vị thuộc khối thi đua tỉnh;
- UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- VNPT ioffice,
- Lưu:
VT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung triển khai

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

I

Quý I

 

 

1

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

2

Đôn đốc các đơn vị địa phương trình khen thưởng năm 2017; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, tổng hợp trình Hội đồng TĐKT tnh phiên họp Quý I/2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

3

Hoàn thiện bảng chấm điểm ca tỉnh năm 2017 gửi Cụm trưởng Cụm 7 tỉnh và Ban TĐKT TW.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

4

Tham mưu, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành chuẩn y Trưởng khối, Phó Trưởng khi, kiện toàn khi thi đua năm 2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

5

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị đăng ký và phát động phong trào thi đua trong năm 2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

6

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) trên địa bàn tỉnh.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh

7

Xây dựng hướng dẫn hoạt động cụm, khối thi đua cơ sở.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

8

Tổng hợp danh sách trình khen thưởng trình Hội đồng TĐKT tỉnh và tham mưu tổ chức phiên họp Quý I/2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

9

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định khen thưởng theo kết luận phiên họp quý I/2018 của Hội đồng TĐKT tỉnh.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

10

Hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018 - 2020.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

11

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đoàn công tác của tỉnh dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, tại tỉnh Lào Cai.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

12

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khen thưởng cấp nhà nước trình Ban Thi đua khen thưởng Trung ương xét khen thưởng.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh

II

Quý II

 

 

1

Đôn đốc tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” và sơ kết phong trào thi đua năm 2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

2

Tổng hợp xây dựng Báo cáo sơ kết công tác TĐKT của tỉnh, báo cáo sơ kết việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền (theo kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh.)

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh

3

Xây dựng kế hoạch và tổ chức kim tra công tác xây dựng gương điển hình đối với một số sở, ban, ngành tỉnh.

Ban Thi đua khen thưởng

Các cơ quan, đơn vị liên quan.

4

Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐKT cho các địa phương, đơn vị.

Ban Thi đua khen thưởng

Hội đồng TĐKT tỉnh

5

Đôn đốc công tác trình khen thưởng điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

6

Phối hợp xét duyệt thẩm định đề nghị khen thưởng điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”

Ban Thi đua khen thưởng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

7

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với một số huyện, thành phố.

Ban Thi đua khen thưởng

Hội đồng TĐKT tỉnh; các đơn vị có liên quan

8

Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức Lễ kỷ nim 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quc (11/6/1948 - 11/6/2018), gn với biu dương, tôn vinh điển hình tiêu biểu ở cấp tỉnh.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

9

Tng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và kết quả hơn 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hcăn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

10

Đôn đốc các đơn vị xét trình khen thưởng cho ngành giáo dục năm học 2017-2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo; các huyện, thành phố.

11

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) ở Trung ương.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh

III

Quý III

 

 

1

Tiếp nhận hồ sơ khen thưởng ngành giáo dục, thẩm định.

Ban Thi đua khen thưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo; các huyện, thành phố.

2

Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn tham dự sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

3

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức đoàn của tỉnh đi học tập, nghiên cứu, trao dồi kinh nghiệm về công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

4

Tổng hợp đề nghị khen thưởng, tham mưu Hội đồng Thi đua khen thưởng tổ chức phiên họp Quý III/2017 về xét khen thưởng cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

5

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định khen thưởng theo kết luận phiên họp HĐTĐ quý III/2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

6

Hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Trung ương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

7

Xây dựng kế hoạch và tổ chức đi cơ sở đánh giá việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

8

Đôn đốc, tổng hợp đề nghị xét danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Giang tiêu biểu”.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng TĐKT tỉnh, Hội DN tỉnh.

9

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT theo đề nghị của cơ sở.

Ban Thi đua khen thưởng

Hội đồng TĐKT tỉnh.

10

Xây dựng báo cáo công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố.

IV

Quý IV

 

 

1

Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh “Doanh nghiệp, doanh nhân Hà Giang tiêu biểu năm 2018. (nếu có doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh)

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh; Hội Doanh nghiệp tỉnh.

2

Phối hợp thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác TĐKT theo Quyết định số 2796/QĐ-BNV ngày 23/11/2017 của Bộ Nội vụ.

Ban Thi đua khen thưởng

Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị có liên quan

3

Đôn đốc các khối thi đua tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và bình xét khen thưởng.

Ban Thi đua khen thưởng

Các đơn vị thuộc 14 khối thi đua của tỉnh

4

Đôn đốc báo cáo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh.

Ban Thi đua khen thưởng

Các đơn vị thuộc 14 khối thi đua của tỉnh

5

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

6

Tổng hợp xây dựng báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và báo cáo theo Kế hoạch s308/KH-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh

7

Tham dự họp tổng kết, bình xét khen thưởng của các khối thi đua.

Ban Thi đua khen thưởng

Các khối thi đua của tnh

8

Thẩm định điểm thi đua, đề xuất giải thưởng đối với các huyện, thành phố; thẩm định đề nghị khen thưởng của các khối; các huyện, thành phố.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

9

Hoàn thiện báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh

10

Xây dựng Chương trình phát động thi đua năm 2019; xây dựng nội dung ký kết giao ước thi đua của các huyện, thành phố.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

11

Tng hợp đề nghị khen thưởng và tham mưu Hội đồng TĐKT tổ chức phiên họp Quý IV/2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh.

12

Chuẩn bị các nội dung, điều kiện và phối hợp phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác TĐKT năm 2018 của tỉnh.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh

13

Lựa chọn điển hình của tỉnh (dự kiến tham luận tại Hội nghị tổng kết Cụm) báo cáo với đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh; HĐ TĐKT tỉnh

14

Chấm điểm thi đua của tỉnh năm 2018.

Ban Thi đua khen thưởng

Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng TĐKT tỉnh.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu05/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 triển khai công tác thi đua khen thưởng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 triển khai công tác thi đua khen thưởng Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu05/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 triển khai công tác thi đua khen thưởng Hà Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 05/KH-UBND 2018 triển khai công tác thi đua khen thưởng Hà Giang

         • 04/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực