Văn bản khác 05/KH-UBND

Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường của nhà nước Cà Mau 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/KH-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và Công văn số 4189/BTP-BTNN ngày 25/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường năm 2017. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật TNBTCNN, triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, đảm bảo thực hiện tốt công tác bồi thường của Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường, chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại. Đồng thời, phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Kịp thời triển khai các văn bản luật và các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường của Nhà nước được ban hành trong năm 2017 theo yêu cu của Bộ Tư pháp. Việc thực hiện bồi thường phải kịp thời, khách quan, đúng theo quy định.

- Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và phải được tiến hành nghiêm túc, đng bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đng thời phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai văn bản Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tư pháp ban hành trong năm 2017.

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Tuyên truyền, phổ biến về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về công tác bồi thường của Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu giúp UBND tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh và UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho cán bộ, công chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước đến các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

3. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, việc chấp hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và việc bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường của Nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch kiểm tra.

4. Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

5. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra hoạt động giải quyết bồi thường; chi trả tiền bồi thường và xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

6. Tổ chc điều tra, khảo sát mc độ hiểu biết của người dân, tổ chức về Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành

Việc tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hiểu biết của người dân, tổ chức về Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện tại các huyện, thành phố Cà Mau thông qua hình thức: Tọa đàm, phiếu khảo sát, góp ý dự án Luật TNBTCNN (sửa đổi).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

7. Tiếp tục triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật TNBTCNN, bảo đảm đúng nội dung, tiến độ đề ra

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

8. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính còn tồn đọng và các vụ việc mới phát sinh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (theo chỉ đạo của UBND tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã có liên quan trong giải quyết bồi thường về lĩnh vực quản lý hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về UBND tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp).

- Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo và tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ do Bộ Tư pháp quy định và theo yêu cầu của UBND tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước.

- Đnh kỳ 06 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả công tác bồi thường của Nhà nước trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tnh, UBND cấp huyện

2.1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2017 và tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung nêu tại Mục II của Kế hoạch này.

2.2. Sở Tài chính

- Hướng dẫn các sở, ngành và UBND cấp huyện lập dự toán bồi thường nhà nước năm 2017 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan kịp thời đưa tin, bài tuyên truyền Luật TNBTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- TT: T
nh ủy, HĐND tnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Phòng Tư pháp huyện, thành phố Cà Mau;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- NC(A);
- Lưu: VT, Tu04.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu05/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2017
Ngày hiệu lực19/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường của nhà nước Cà Mau 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường của nhà nước Cà Mau 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu05/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành19/01/2017
        Ngày hiệu lực19/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường của nhà nước Cà Mau 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 05/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước công tác bồi thường của nhà nước Cà Mau 2017

           • 19/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực