Văn bản khác 06/KH-UBND

Kế hoạch 06/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ và Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Xác định các hoạt động hỗ trợ pháp lý sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Thực hiện các nội dung công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đảm bảo về mục tiêu, định hướng.

b) Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp một cách đồng bộ hiệu quả về nội dung, hình thức, biện pháp. Nội dung phải bám sát yêu cầu thực tiễn gắn các quy định mới ban hành với hoạt động sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tích cực tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật.

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc; báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác.

II. NỘI DUNG

1. Nâng cao năng lực cho các cơ quan và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tăng cường hoạt động tuyên truyền hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trú trọng các lĩnh vực pháp luật về kinh doanh: môi trường kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp, doanh nghiệp sáng tạo; các vấn đề pháp lý liên quan đến thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại, môi trường, lao động... cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức Hội thảo hỗ trợ pháp lý chuyên đề cho các đối tượng là người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người làm công tác pháp lý trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá, triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thực tiễn của doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, cơ quan quản lý ngành dọc, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian: Quý II, III năm 2018.

c) Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng là người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố; người làm công tác pháp lý trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường hiểu biết, năng lực thực thi pháp luật của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng tham mưu cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người làm công tác pháp lý trong các doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, cơ quan quản lý ngành dọc, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện, thành phố.

- Thời gian: Quý III, IV năm 2018.

d) Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo yêu cầu; tham gia tập huấn công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp do Trung ương tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian: Trong năm 2018.

2. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác cải cách thủ tục hành chính;

a) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, bảo đảm tính thống nhất khả thi trong thực tiễn.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: Thường xuyên.

b) Thực hiện niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian: Thường xuyên.

c) Tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời chấn chỉnh những hành vi trái pháp luật, đảm bảo thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

- Thời gian: Quý III năm 2018.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý và tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

a) Duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước thuận lợi, nhanh chóng.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành.

- Thời gian: Thường xuyên.

b) Thực hiện cập nhật và rà soát kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành về kinh doanh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian: Thường xuyên.

c) Triển khai các hoạt động tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp tập trung vào các hình thức tư vấn trực tiếp mang lại hiệu quả thiết thực, kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp về những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; kiến nghị xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Huy động nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án, đề án liên quan và sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này, chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp.

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp-Vụ VĐC XDPL;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: NC, TH, KTTH, KSTTHC, THCB;
- Lưu VT, NC (HTMĐ)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýPhạm Ngọc Thưởng
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Lạng Sơn

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Lạng Sơn

             • 17/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực