Văn bản khác 06/KH-UBND

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế lao động xã hội Cà Mau đến 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 1825/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm phát huy tiềm năng nội lực, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lao động - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, tạo điều kiện và thúc đẩy việc thiết lập cơ cấu lao động theo định hướng thị trường; tạo việc làm, tăng thu nhập và nguồn thu ngoại tệ, nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng lao động và tác phong làm việc của người lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động kỹ thuật trình độ cao, tạo điều kiện cho lao động Việt Nam làm chủ được các công nghệ và thiết bị tiên tiến trên thế giới, tạo hiệu quả thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Cà Mau với bạn bè trong và ngoài nước.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc cụ thể hóa Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến mọi đối tượng trên địa bàn; nhất là người dân ở những vùng sâu, vùng xa về ý nghĩa của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Phát huy ưu thế các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Yêu cầu

Thực hiện hội nhập quốc tế về lao động và xã hội phải đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và bám sát đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từng giai đoạn cụ thể; hoàn thiện chiến lược tng thphát triển lao động - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo yêu cầu hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các hoạt động vào quá trình xây dựng, triển khai chiến lược, kế hoạch phát triển về lao động và xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

a) Nội dung hoạt động

Nội dung tuyên truyền cần bám vào các nội dung của Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời tổ chức diễn đàn để người lao động và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội.

- Thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng cho lao động nông thôn về giải quyết việc làm, nhằm tạo cơ hội cho lao động có việc làm, cải thiện điều kiện sản xuất, tăng cường và phát triển các cơ hội sinh kế cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; thông tin về thị trường lao động, nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng cũng như điều kiện tự nhiên - xã hội thuận lợi của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương, con người và văn hóa Cà Mau đến bạn bè trong và ngoài nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, lồng ghép các hoạt động thông tin đối ngoại về kinh tế - xã hội và du lịch của Cà Mau trong quá trình hội nhập quốc tế.

b) Cơ quan thực hiện

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Cà Mau; Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau.

2. Hội nhập quốc tế về lao động và việc làm

a) Nội dung hoạt động

- Tiếp tục thực hiện chương trình việc làm bền vững; phát triển, dự báo thị trường lao động; thúc đẩy chuyn dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là đưa nhiều lao động có trình độ cao đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng, thực hiện chương trình việc làm theo các tiêu chí khu vực và quốc tế.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu việc làm gắn với phát triển thị trường lao động; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; nâng cao năng lực của Trung tâm Dịch vụ việc làm kết nối thị trường lao động giữa các huyện, thành phố với các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và khu vực.

- Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chủ động theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, tránh tình trạng đình công của người lao động, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

- Triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; thúc đẩy an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động của quốc gia, tiếp cận các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Thực hiện đạt các mục tiêu và nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020.

- Nâng cao năng lực thanh tra lao động đáp ứng yêu cầu quản lý lao động hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

d) Kinh phí thực hiện: Do nguồn ngân sách Trung ương và địa phương phân bổ hằng năm để tổ chức thực hiện.

3. Hội nhập về giáo dục nghề nghiệp

a) Nội dung hoạt động

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép các chương trình đào tạo nghề, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 là trên 50% và đạt trên 70% lao động qua đào tạo đến năm 2030.

- Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đào tạo cung ứng lao động có tay nghề trình độ cao cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của tỉnh, khu vực và thế giới.

- Phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về trình độ, chương trình đào tạo nghề dựa trên chuẩn năng lực, trên cơ sở phân tích nghề với sự tham gia của doanh nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề; thực hiện tốt cơ chế đào tạo nghề theo hợp đồng đào tạo hoặc đơn đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề lao động nông thôn, đào tạo nghề gắn với các vùng sản xuất tập trung sản phẩm chủ lực; đào tạo nghề gắn liền với việc chuyển đổi cơ cấu lao động khu vực nông thôn sang hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh, xây dựng phương án cân đối lại nguồn nhân lực lao động nông thôn, giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động nông thôn trên địa bàn, góp phn thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bn vững.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp nhằm thay đổi nhận thức của người dân về học nghề, kinh doanh khởi nghiệp; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề tại các cơ sở; tuyên truyền công tác phân luồng sau trung học cơ sở và trung học phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện

Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

d) Kinh phí thực hiện: Do nguồn ngân sách Trung ương và địa phương phân bổ hằng năm để tổ chức thực hiện.

4. Hội nhập quốc tế về an sinh xã hội

a) Nội dung thực hiện

- Thực hiện giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn, giữa các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo công bằng xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội; đảm bảo an sinh xã hội trong từng chính sách phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp xã hội, ưu tiên người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững vừa là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, quan trọng.

- Chú trọng nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp, mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; ưu tiên nhân rộng mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng, nhóm dân cư cụ thể.

- Xây dựng nhân rộng các mô hình tạo việc làm thông qua thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng để tăng thu nhập cho người dân; mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với trồng và bảo vệ rừng; mô hình giảm thiểu rủi ro do thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Chủ động xây dựng, thực hiện chính sách đảm bảo trợ giúp xã hội cho các nhóm đối tượng do tác động của hội nhập quốc tế, trong đó tập trung hỗ trợ người khuyết tật nặng, trẻ em, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân buôn bán người; phòng, chống tệ nạn xã hội; ứng phó với việc biến đổi khí hậu, nước biển dâng tác động đến việc làm và thu nhập của người dân.

- Thúc đẩy công bằng xã hội trong chính sách an sinh xã hội; thực hiện bình đẳng giới, ưu tiên thu hẹp khoảng cách giới, xóa dần định kiến và bất bình đẳng giới trong đời sống xã hội, nhất là trong việc làm, quan hệ gia đình ở nông thôn, nhất là các xã bãi ngang ven biển, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phòng ngừa và hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị buôn bán; phòng ngừa và giảm thiểu lao động sớm đối với trẻ em; phát triển, hỗ trợ trẻ em tiếp cận hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, công bằng và hiệu quả; phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cho người dân tại cộng đồng.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo trợ xã hội, thu hút trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội, nhằm tổ chức thực hiện toàn diện và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Khuyến khích hình thức tham gia thực hiện an sinh xã hội tự nguyện lồng ghép vào chính sách xã hội hiện có và triển khai thực hiện các Đề án, Dự án thuộc sở, ngành quản lý ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhằm giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn của đối tượng xã hội. Thông qua vận động Quỹ “Vì người nghèo” gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao mức thụ hưởng trong nhân dân.

- Từng bước áp dụng các tiêu chí khu vực và quốc tế làm tiêu chí phấn đấu và thước đo đánh giá về an sinh xã hội; trước mắt chú trọng vào chuẩn nghèo, chương trình và phạm vi bao phủ của các chương trình bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ xã hội.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

d) Kinh phí thực hiện

Do nguồn ngân sách Trung ương và địa phương phân bổ hằng năm để tổ chức thực hiện.

5. Hội nhập ASEAN về lao động và xã hội

a) Nội dung thực hiện

Thực hiện Kế hoạch hành động số 09/KH-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thực hiện Đán xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó tập trung vào 05 nội dung chính gồm:

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân.

- Tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập.

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững.

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực, tự cường.

- Triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng năng động.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Cơ quan phối hợp thực hiện

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

d) Kinh phí thực hiện

Do nguồn ngân sách Trung ương và địa phương phân bổ hằng năm để tổ chức thực hiện.

6. Các hoạt động phối hợp

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện các chính sách xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách về lao động và xã hội tại địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, định ra các giải pháp để khắc phục.

- Phối hợp thực hiện các nội dung được nêu trong Phụ lục đính kèm Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 1825/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. GIẢI PHÁP

1. Các cấp, các ngành chỉ đạo quán triệt sâu sắc nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội và các mục tiêu của Kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, các chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, nhằm phát huy lợi thế và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về lao động; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

3. Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có theo các yêu cầu hội nhập quốc tế; có kế hoạch phù hợp để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động - xã hội.

4. Tăng cường công tác giám sát, nhất là theo dõi chặt chẽ và giám sát sự biến động của thị trường lao động, chủ động đề xuất các giải pháp để điều tiết, phân phối lại lao động, giảm các tác động tiêu cực của thị trường lao động hoặc can thiệp làm sai lệch các quan hệ thị trường về lao động. Đồng thời, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của từng cấp, từng ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là kỷ luật, kỷ cương về lao động, việc làm.

5. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế về lao động - xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch đã đề ra.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch hằng năm và 05 năm với những mục tiêu cụ thể về hội nhập quốc tế về lao động và xã hội thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hằng năm, 05 năm và cả giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Phối hợp với các đơn vị chủ trì trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung được nêu trong Phụ lục đính kèm Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 1825/QĐ- LĐTBXH ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phân công 01 cán bộ làm đầu mối về các hoạt động hội nhập quốc tế về lao động và xã hội, gửi danh sách về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Hợp tác quốc tế) theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau

Theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này; đồng thời xây dựng Kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan cân đối nguồn kinh phí hằng năm thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đưa các mục tiêu hội nhập quốc tế về lao động và xã hội vào Chương trình, Kế hoạch hằng năm của tỉnh; huy động các nguồn hợp pháp để thực hiện Kế hoạch.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hội nhập quốc tế về lao động và xã hội trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính hợp pháp từ các tổ chức trong nước và nước ngoài.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch) trước ngày 31/12 hằng năm để làm căn cứ tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động kiến nghị, đề xuất, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Các đơn vị tại mục IV;
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX (Đ01-VIC);
- Lưu: VT, Đ01, M.A03.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế lao động xã hội Cà Mau đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế lao động xã hội Cà Mau đến 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế lao động xã hội Cà Mau đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế lao động xã hội Cà Mau đến 2020

           • 23/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực