Văn bản khác 06/KH-UBND

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF) do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 26, DIỄN ĐÀN NGHỊ VIỆN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APPF)

Thực hiện Đề án số 44/ĐA-TBTTTTAPPF26 ngày 10/11/2017 của Tiểu ban tổ chức thông tin tuyên truyền APPF-26 về công tác thông tin, tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền APPF-26, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân Thủ đô, bạn bè quốc tế về nội dung, kết quả của Hội nghị APPF-26 (Hội nghị), trong đó tập trung vào chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng toàn diện vì tương lai bền vững”. Đồng thời, tuyên truyền về sự tham gia và những đóng góp của Quốc hội Việt Nam với vai trò là Chủ tịch APPF-26; thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao tiếng nói và vị thế của Quốc hội Việt Nam.

- Công tác thông tin, tuyên truyền cần bám sát nội dung, yêu cầu Đề án tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF) của Ban Tổ chức APPF-26.

- Tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị; bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về toàn bộ chương trình chính thức của Hội nghị và các sự kiện bên lề Hội nghị diễn ra tại Hà Nội.

- Nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, tạo dấu ấn Việt Nam và Quốc hội Việt Nam với vai trò là Chủ tịch APPF-26 đã có đóng góp, tham gia chủ động, tích cực và hiệu quả đối với các hoạt động của APPF-26.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Tổng quan, giới thiệu về APPF và APPF-26.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị APPF-26; nêu bật chủ đề của Hội nghị: “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng toàn diện vì tương lai bền vững”.

- Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các hoạt động của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị, tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các sáng kiến của Quốc hội Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề được thảo luận tại Hội nghị.

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam trong các cuộc tiếp xúc song phương với vai trò là chủ nhà của Hội nghị.

- Tuyên truyền về kết quả đạt được của Hội nghị, đặc biệt nhấn mạnh đến các kiến nghị của Hội nghị về các giải pháp, hành động của Quốc hội, Chính phủ các nước hướng tới việc xây dựng quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo, tăng trưởng toàn diện vì tương lai bền vững.

- Đưa thông tin về thành công và kết quả của Hội nghị APPF-26, nêu bật các nỗ lực, sáng kiến và đóng góp của Quốc hội Việt Nam cho thành công của Hội nghị.

2. Hình thức tuyên truyền

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của Thành phố và hệ thống thông tin cơ sở; phát hành tờ rời giới thiệu về APPF và APPF-26.

- Các cơ quan báo chí Hà Nội đưa tin, bài về Hội nghị, các hoạt động, sự kiện bên lề Hội nghị; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Hội nghị APPF-26.

- Thực hiện các phóng sự, phim tài liệu về những đóng góp của Quốc hội Việt Nam đối với APPF, về công tác chuẩn bị và vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai tổ chức APPF-26; giới thiệu vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam và các danh lam thắng cảnh của Thủ đô.

- Căn cứ thiết kế biểu trưng APPF-26 và bộ tài liệu nhận diện của Ban Tổ chức phát hành để thiết kế các mẫu tranh cổ động, khẩu hiệu, các cụm pano... tại các khu vực tổ chức Hội nghị, nơi lưu trú của các đoàn đại biểu quốc tế, khu vực sân bay và trên các trục đường chính, trung tâm của Hà Nội.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 25/01/2018.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách thành phố Hà Nội và các nguồn lực xã hội khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Hội nghị APPF-26 của Thành phố đúng định hướng, chỉ đạo của Ban Tổ chức.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng kế hoạch tuyên truyền Hội nghị APPF-26.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền Hội nghị APPF-26.

- Thông tin, tuyên truyền về Hội nghị trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố và Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện chỉnh trang các tuyến phố chính từ sân bay về trung tâm Thành phố, tuyến đường từ khách sạn các Đoàn ở đến địa điểm tổ chức Hội nghị APPF-26, xung quanh khách sạn các Đoàn ở và một số địa điểm tham quan của thành phố Hà Nội theo yêu cầu của Ban Tổ chức.

- Thiết kế các mẫu tranh cổ động, khẩu hiệu, lắp dựng các cụm pano, trang trí tại các khu vực của thành phố Hà Nội.

- Tăng cường tổ chức thông tin và nâng cao chất lượng nội dung thông tin về Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao hướng dẫn, qun lý hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài trong thời gian diễn ra Hội nghị thông qua Trung tâm báo chí do Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội tổ chức và vận hành.

- Đưa thông tin tuyên truyền về các hoạt động và sự kiện trước, trong và sau Hội nghị APPF-26 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ.

5. Công an thành phố Hà Nội

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong dịp diễn ra Hội nghị APPF-26.

6. Các Sở, ban, ngành Thành phố

- Phối hợp chặt chẽ Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác thông tin tuyên truyền về Hội nghị APPF-26.

- Kịp thời cập nhật, đưa thông tin về các hoạt động, sự kiện của Hội nghị APPF-26 trên cổng, trang thông tin điện tử của đơn vị.

7. Các cơ quan báo chí Thành phố

- Xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền về Hội nghị APPF-26; mở chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài về các hoạt động trước, trong và sau Hội nghị APPF-26; đặc biệt chú trọng và tuyên truyền đậm nét về các hoạt động trong thời gian diễn ra Hội nghị; có tin, bài và chùm ảnh tổng hợp về kết quả Hội nghị APPF-26.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chủ động xây dựng, phát sóng các phóng sự/phim tài liệu về APPF-26; tiếp sóng các chương trình tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam tại Hội nghị APPF-26; thực hiện phóng sự tổng hợp về kết quả Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án Thông tin và Tuyên truyền Hội nghị thường niên lần thứ 26, Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF). Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền APPF-26;
- Văn phòng Quốc hội;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ;
- Các Cơ quan báo chí Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, VXh
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 06/KH-UBND 2018 Tuyên truyền Hội nghị Diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội

              • 04/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực