Văn bản khác 06/KH-UBND

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 06/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG, LÂM TRƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường đã được chỉ đạo trong Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ. Cụ thể:

- Lồng ghép bố trí ổn định chỗ ở cho các hộ dân di cư tự do vào Chương trình bố trí dân cư của tỉnh giai đoạn 2021-2025; gắn với chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, từng bước ổn định đời sống cho các hộ dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trên địa bàn.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện nghiêm các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh về thực hiện Chương trình bố trí dân cư, công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới trong giai đoạn sắp tới.

2. Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bố trí dân cư. Vận động, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống tại chỗ.

3. Hoàn thành việc rà soát, phê duyệt quy hoạch cấp huyện 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021, lồng ghép bố trí đất ở cho các hộ dân di cư tự do với Chương trình bố trí dân cư để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

4. Huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực

- Tiếp tục rà soát, đề nghị bổ sung vốn để hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang trong năm 2020 để di dời, bố trí di dân sạt lở, biên giới và ngập lũ vào các cụm tuyến dân cư theo quy hoạch.

- Hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do theo quy định gửi các Bộ, ngành Trung ương có liên quan bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

- Hàng năm rà soát, tổng hợp các dự án di dân tự do cấp bách ưu tiên thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Thực hiện và đảm bảo mục tiêu, tính chính xác, khả thi và hiệu quả của dự án; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành. Chủ động nguồn vốn địa phương và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án bố trí ổn định dân di cư tự do.

- Lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án hiện có trên địa bàn với nguồn vốn Chương trình bố trí dân cư để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống, sản xuất lâu dài cho người dân di cư tự do.

5. Tăng cường công tác giáo dục đào tạo, phổ cập giáo dục cho người di cư tự do, đặc biệt hỗ trợ tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm bố trí dân di cư tự do.

6. Tăng cường quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

- Giải quyết tranh chấp, khiếu kiện kéo dài về đất đai nhất là các điểm nóng dễ xảy ra mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để tình trạng dân di cư tự do, khiếu nại, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường.

- Các đơn vị quản lý, sử dụng phần diện tích mà nông, lâm trường bàn giao hoặc giải thể (Trại giống Động Cát) để quản lý, sử dụng thì thực hiện bàn giao ranh giới, mốc giới và lập hồ sơ để quản lý chặt chẽ và không để tình trạng thiếu rõ ràng về ranh giới, dẫn đến xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, tranh chấp.

- Chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng, xác định những diện tích đất, rừng phòng hộ, diện tích rừng chưa sử dụng hợp lý chuyển sang rừng sản xuất để phát huy hiệu quả kinh tế.

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan chủ quản trong việc thống nhất giải pháp giải quyết dứt điểm và thu hồi đất thuộc diện phải bàn giao về địa phương; đồng thời rà soát lại quỹ đất của các công ty nông, lâm nghiệp thu hồi các diện tích đất sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, khoán trắng thực hiện theo quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ -CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và xây dựng phương án quản lý, sử dụng tổng thể để thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông, lâm trường đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch này lồng ghép vào kế hoạch của ngành, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện (nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo).

2. Định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6), cuối năm (trước ngày 15/01), các Sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi về Ủy ban nhân dân Tỉnh (đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh trước ngày 30/6 đối với báo cáo 6 tháng và trước ngày 31/01 năm sau đối với báo cáo năm.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: NNPTNT; TNMT; LĐTBXH; KHĐT; TC; TT&TT; VHTTDL; GD&ĐT; TP; Công an, Quốc phòng;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT+NC/ĐTXD.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thiện Nghĩa

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 22/NQ-CP NGÀY 01/3/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG, LÂM TRƯỜNG
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND.HC ngày tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Thực hiện nghiêm các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh về thực hiện Chương trình bố trí dân cư, công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới trong giai đoạn sắp tới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Hàng năm

 

Theo dõi, rà soát, cập nhật đầy đủ các quy định của Bộ, ngành Trung ương về Chương trình bố trí dân cư, đặc biệt về di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan

Hàng năm

2

Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bố trí dân cư. Thuyết phục, vận động người dân tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống tại chỗ

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND huyện, thành phố

Hàng năm

3

Hoàn thành việc rà soát, phê duyệt quy hoạch cấp huyện 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021, lồng ghép bố trí đất ở cho các hộ dân di cư tự do với Chương trình bố trí dân cư để thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Năm 2021

4

Huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực

 

 

 

 

- Tiếp tục rà soát, đề nghị bổ sung vốn để hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang trong năm 2020 để di dời, bố trí di dân sạt lở, biên giới và ngập lũ vào các cụm tuyến dân cư theo quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Quý III/2020

- Hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do theo quy định gửi các Bộ, Ngành Trung ương có liên quan bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Quý I/2021

- Rà soát, tổng hợp các dự án di dân tự do cấp bách ưu tiên thực hiện gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Hàng năm

- Thực hiện và đảm bảo mục tiêu, tính chính xác, khả thi và hiệu quả của dự án; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng và các quy định hiện hành. Chủ động nguồn vốn địa phương và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án bố trí ổn định dân di cư tự do.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan

Hàng năm

- Lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án hiện có trên địa bàn với nguồn vốn Chương trình bố trí dân cư để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống, sản xuất lâu dài cho người dân di cư tự do.

UBND huyện, thành phố

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan

Hàng năm

5

Tăng cường công tác giáo dục đào tạo, phổ cập giáo dục cho người di cư tự do, đặc biệt hỗ trợ tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm bố trí dân di cư tự do.

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND huyện, thành phố

Hàng năm

6

Tăng cường quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

 

 

 

 

- Giải quyết tranh chấp, khiếu kiện kéo dài về đất đai nhất là các điểm nóng dễ xảy ra mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để tình trạng dân di cư tự do, khiếu nại, lãng phí trong việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường.

UBND huyện, thành phố

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan

Hàng năm

- Các đơn vị quản lý, sử dụng phần diện tích mà nông, lâm trường bàn giao hoặc giải thể (Trại giống Động Cát) để quản lý, sử dụng thì thực hiện bàn giao ranh giới, mốc giới và lập hồ sơ để quản lý chặt chẽ và không để tình trạng thiếu rõ ràng về ranh giới, dẫn đến xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, tranh chấp (theo Công văn 1536/VPUBNDKT ngày 23/9/2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Năm 2021

- Chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng, xác định những diện tích đất, rừng phòng hộ, diện tích rừng chưa sử dụng hợp lý chuyển sang rừng sản xuất để phát huy hiệu quả kinh tế.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Năm 2021

- Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan chủ quản trong việc thống nhất giải pháp giải quyết dứt điểm và thu hồi đất thuộc diện phải bàn giao về địa phương; đồng thời rà soát lại quỹ đất của các công ty nông, lâm nghiệp thu hồi các diện tích đất sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, khoán trắng thực hiện theo quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và xây dựng phương án quản lý, sử dụng tổng thể để thực hiện các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Năm 2021

7

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, trong đó quan tâm giải quyết dứt điểm tranh chấp, khiếu nại về đất đai giữa nông, lâm trường đối với người dân để giải quyết các vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ngành Tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố

Hàng năm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 06/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 06/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýPhạm Thiện Nghĩa
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 06/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 06/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP tỉnh Đồng Tháp

              • 11/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực