Văn bản khác 06/KH-UBND

Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 06/KH-UBND công tác gia đình tỉnh Bình Định 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Công văn số 5137/BVHTTDL-GĐ ngày 15/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác gia đình năm 2016; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2016 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình trong năm 2016; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình với chủ đề: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” nhằm góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

2. Yêu cầu

- Tập trung các nguồn lực; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động thông tin truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

(Các nội dung cụ thể thực hiện công tác gia đình năm 2016 theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được btrí trong dự toán ngân sách năm 2016 của các sở, ban, ngành, đoàn thchính trị - xã hội có liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Th thao Du lịch (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh)

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

- Kiểm tra, tổng hợp đánh giá, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. S Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan đối với việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác gia đình trong phm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hướng dẫn công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định tại Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ và tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong khi cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh lồng ghép phù hợp các nội dung giáo dục về gia đình vào chương trình giáo dục các cấp học.

4. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong gia đình, phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình và phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Sở Thông tin và Truyền thông .

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trong công tác tuyên truyền về gia đình.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

- Phổ biến kiến thức về gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình; kế tha, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

7. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện việc phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ thống kê về công tác gia đình.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình tại địa phương.

- Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác gia đình gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2016; bố trí nguồn ngân sách phù hợp cho công tác gia đình trên địa bàn.

9. Công tác phối hợp tham gia quản lý Nhà nước về công tác gia đình của Mặt trận T quốc và các đoàn thể

- Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện và bảo đảm cho Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tham gia quản lý Nhà nước về công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch công tác gia đình năm 2016, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thchính trị - xã hội có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác gia đình năm 2016 của đơn vị mình cho cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước ngày 30/11/2016 đtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCTUBND tỉnh;

- Các s, ban, ngành đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các thành viên BCĐ Công tác gia đình t
nh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K
16.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

Tuyên truyn, vận động, phổ biến kiến thức về công tác gia đình

1

Tuyên truyền về chủ đgia đình năm 2016 “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”

S Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT). các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan

Cả năm

2

Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình năm 2016 theo nội dung các Đ án, Kế hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 bằng nhiều hình thức đa dạng: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập san; băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phíc; các buổi sinh hoạt của địa phương, các hi, đoàn thể

Sở VH,TT&DL, Sở TT&TT, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Tư pháp (TP), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBMT Tổ quốc Việt Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Văn hóa; các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính tr- xã hội liên quan

Cả năm

II

Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2016

 

 

 

1

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm:

 

 

 

a)

Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3)

Sở VH,TT&DL, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan

Tháng 3

b)

Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Sở VH,TT&DL, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính tr- xã hội liên quan

Tháng 6

c)

Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)

Sở VH,TT&DL, Sở TP, Công an tỉnh, UBND các huyện, th xã, thành phố

Hội Liên hiệp Phụ ntỉnh, các sở, ban, ngành, các đoàn thchính trị - xã hội liên quan

Tháng 11

2

Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác gia đình của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Sở VH,TT&DL, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan

Tháng 3-4

3

Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ gia đình với chủ đề "Gia đình hạnh phúc" từ cơ sở đến tỉnh

Sở VH,TT&DL, Hội Liên hiệp Phụ nữ, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan

Tháng 5-6

4

Tiếp tục nhân rộng các mô hình câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc, phát triển bền vng trên địa bàn các xã, phường, thị trn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Sở VH,TT&DL, các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Cả năm

5

Tổ chức Hội thảo mô hình điển hình về phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các biện pháp trong hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các thành viên trong gia đình trên địa bàn tỉnh.

Sở VH,TT&DL, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành ph

Tháng 9

6

Xây dựng kế hoạch liên tịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp về công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình và bảo vệ quyn, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình.

Sở VH,TT&DL, Sở Tư pháp

Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 10-11

7

Thực hiện Đề án Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh năm 2016

SVH,TT&DL

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 8

8

Tổ chức tập huấn công tác gia đình năm 2016 cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ chuyên trách ở huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

SVH,TT&DL

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị-xã hội liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 10

9

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan đến công tác gia đình triển khai trên địa bàn.

Sở VH,TT&DL, Sở Tư pháp, UBMT Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội liên quan

Cả năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 06/KH-UBND công tác gia đình tỉnh Bình Định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 06/KH-UBND công tác gia đình tỉnh Bình Định 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 06/KH-UBND công tác gia đình tỉnh Bình Định 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 06/KH-UBND công tác gia đình tỉnh Bình Định 2016

           • 23/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực