Văn bản khác 06/KH-UBND

Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, từng bước xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính.

Chủ động phòng ngừa và khắc phục những hạn chế về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phn giữ vững n định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo các ngành, các cấp đến cán bộ, công chức, viên chức. Gắn nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nêu gương và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị trực thuộc tỉnh phải tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của Tỉnh ủy, các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tạo ra sự chuyển biến tích cực và hiệu quả về công tác phòng, chống tham nhũng ở ngành, cấp và đơn vị mình.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa; tích cực phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 01/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngà28 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường côntác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị trực thuộc, các cơ quan thông tin đại chúng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng với các hình thức thích hợp, chú trọng tuyên truyền trực tiếp và qua sóng phát thanh, truyền hình. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2012 và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngà28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật khác về phòng, chống tham nhũng trong năm 2017.

3. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng thực hiện đúng việc công khai minh bạch về thu chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công, quản lý sử dụng đất đai, công tác tổ chức cán bộ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức… và các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại Mục 1, Chương II Luật phòng, chống tham nhũng 2005 và các quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý điều hành.

- Hoàn thiện thể chế theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tế của địa phương, thực hiện việc rà soát, thay thế, bổ sung các văn bản trái với quy định của pháp luật, không còn phù hợp với thực tế; xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý, điều hành, không để sơ hở, nhất là ở một số lĩnh vực nhạy cảm dphát sinh tham nhũng.

- Xây dựng hoặc rà soát bổ sung triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghnghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có năng lực, trình độ, tận tụy, liêm chính. Thực hiện Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

- Quán triệt và triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn của tỉnh theo đúng quy trình và nội dung quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ; chú trọng việc kiểm tra, kiểm soát và thực hiện trách nhiệm giải trình đảm bảo tính trung thực, khách quan trong việc thực hiện minh bạch tài sản và thu nhập năm 2016.

4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cấp trên về triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; xem kết quả phòng, chống tham nhũng là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan đơn vị mình quản lý theo Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

5. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để nâng cao khả năng phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, trong đó tập trung vào các nội dung sau: đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; thu, chi ngân sách; tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài sản công gắn với thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm.

6. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; tích cực, khẩn trương làm rõ đến đâu xử lý đến đó, áp dụng kịp thời các biện pháp thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của pháp luật về tham nhũng, lãng phí.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra và đưa ra xét xử kịp thời, kiên quyết, triệt để những vụ việc tham nhũng phát sinh (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp Nhà nước căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của ngành, địa phương, đơn vị và hướng dẫn của ngành cấp trên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của ngành, cấp, đơn vị mình, định kỳ đánh giá kết quả và chỉ đạo thực hiện để việc thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng đạt được kết quả tốt nhất.

2. Ngoài các nội dung thực hiện đã nêu tại Phần II của Kế hoạch này; giao cho các sở, ngành sau đây căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoặc hướng dẫn triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong toàn tỉnh:

a) Sở Tư pháp

- Tham mưu xây dựng, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định.

- Biên soạn tài liệu, chủ trì, phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng trong năm 2017.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức pháp luật cho báo cáo viên cấp tỉnh, hướng dẫn việc tập huấn cho báo cáo viên cấp huyện và cơ sở theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

b) Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cải cách hành chính, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hướng dẫn việc thực hiện công khai minh bạch trong công tác tổ chức  cán bộ theo quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

c) Sở Tài chính

- Rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Hướng dẫn thực hiện công khai trong lĩnh vực tài chính - ngân sách theo quy định tại Điều 15 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ để áp dụng tại cơ quan, đơn vị mình; việc xây dựng phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định.

- Tổng hợp các báo cáo theo quy định tại khoản 5, Điều 1 Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan cấp trên theo quy định.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện việc công khai minh bạch trong các lĩnh vực đầu tư công theo quy định tại Điều 13,14 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện việc công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất theo quy định tại Điều 21 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng

e) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai và sơ kết việc thực hiện đưa kiến thức phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ cấp trung học phổ thông trở lên theo Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

g) Sở Thông tin và Truyền thông

- Định hướng cho hệ thống phát thanh, truyền thanh trên địa bàn tỉnh dành thời lượng nhất định phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra và thông tin để người dân và doanh nghiệp biết phối hợp thực hiện;

- Phối hợp với Sở Tư pháp cập nhật bộ thủ tục hành chính mới được công bố, gỡ bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, hết hiệu lực trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

h) Đài Phát thanh và truyền hình, đề nghị Báo Ấp Bắc

Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên sóng phát thanh, truyền hình và trên báo với nội dung, hình thức và thời lượng thích hợp, đồng thời phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan thu thập thông tin, đăng các tin, bài, các vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý; những cơ quan và cá nhân làm tốt, điển hình trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

i) Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 đối với các ngành, các cấp;

- Tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả phòng, chống tham nhũng định kỳ theo quy định. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan chức năng chuyên ngành được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm định kỳ theo quy định tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của ngành, cấp, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh);

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định;

- Triển khai và hướng dẫn trong ngành thực hiện công tác thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng kiến nghị xử lý các sai phạm và chấn chỉnh việc thực hiện ở các ngành, các cấp. Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thanh tra Chính phủ khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc tố cáo tham nhũng theo qui định của pháp luật;

- Hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát động đoàn viên, hội viên cùng với nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia vào việc phòng, chống tham nhũng; tổng hợp các thông tin, phản ảnh, phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu06/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2017
Ngày hiệu lực16/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu06/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Hướng
        Ngày ban hành16/01/2017
        Ngày hiệu lực16/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện công tác phòng chống tham nhũng Tiền Giang 2017

           • 16/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực