Văn bản khác 07/KH-UBND

Kế hoạch 07/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg về phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 07/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1380/QĐ-TTG NGÀY 18/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này.

Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động, tích cực của cán bộ, công chức, và cơ quan nhà nước; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, cư trú, bảo hiểm xã hội, lao động, thương binh và xã hội.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện Đề án phải đạt được mục tiêu của Đề án theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng quy trình phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/h tr chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2019

2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2019.

3. Kiểm tra việc thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

4. Hướng dẫn, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình quản lý. Cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Tổ chức kết đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện:

+ Quý IV/2021

+ Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

6. Bố trí kinh phí thực hiện liên thông các thủ tục hành chính, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chi tiết quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, cung cấp các biểu mẫu phục vụ việc thực hiện thủ tục hành chính theo lĩnh vực mình quản lý, chuyn Sở Tư pháp đ tng hp xây dựng quy trình phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công là cơ quan chủ trì thực hiện nội dung trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nội dung đúng tiến độ.

3. Văn phòng UBND tỉnh: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm đáp ứng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra.

4. UBND cấp huyện

- Chỉ đạo Công an, Bảo hiểm xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện; UBND, Công an cấp xã và các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Định kỳ hàng Quý, 6 tháng, năm báo cáo về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) kết quả thực hiện liên thông thủ tục hành chính thông qua lồng ghép vào báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính.

5. UBND cấp xã

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết liên thông các thủ tục hành chính, thực hiện việc niêm yết công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Bố trí người có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

- Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

- Phản ánh kịp thời đến UBND cấp huyện về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn giải quyết.

- Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp xã xây dựng kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi về cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, có thể huy động kinh phí hợp pháp từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch theo định kỳ Quý, 6 tháng, năm về UBND cấp huyện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vđược giao, các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tổng hợp chung dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện. Đồng thời, có thể huy động kinh phí từ nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện và UBND cấp xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) đkịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, mkphung.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Minh Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu07/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2019
Ngày hiệu lực18/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 07/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 07/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu07/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLê Thị Minh Phụng
        Ngày ban hành18/01/2019
        Ngày hiệu lực18/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 07/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg Kiên Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 07/KH-UBND 2019 thực hiện Quyết định 1380/QĐ-TTg Kiên Giang

             • 18/01/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/01/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực