Văn bản khác 07/KH-UBND

Kế hoạch 07/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 07/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Sóc Trăng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc tổ chức triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương phải bám sát Kế hoạch của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan; thường xuyên kiểm tra, đôn đc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương

a) Nội dung, hình thức và cơ quan chủ trì, thực hiện:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; cung cấp Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn Luật cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong toàn tỉnh để làm tài liệu phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo, đài trên địa bàn tỉnh dành thời gian phù hợp phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản hướng dẫn Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ để xây dựng chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyn về Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Hội đồng nhân dân và UBND cp huyện, cấp xã tổ chức giới thiệu, tuyên truyn, phổ biến nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương bằng hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cp nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật)

b) Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

- Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND thuộc lĩnh vực có liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, đề xuất với UBND tỉnh kiến ngh các cơ quan Trung ương, HĐND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2016 để tổng hợp gửi về Trung ương.

- Kể từ ngày 01/01/2016 tr đi, các cơ quan, đơn vị khi soạn thảo văn bản nêu căn cứ pháp lý là Luật Tổ chức chính quyền địa phương thay cho Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

3. Kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp

Sau khi kết thúc cuộc Bu cử đại biu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn thực hiện công tác kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp.

- Cơ quan phối hợp: các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung, bảo đảm đúng tiến độ công việc; các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia với cơ quan chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

4. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lng ghép vào các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, buổi sinh hoạt đđoàn viên, hội viên và Nhân dân biết.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo cáo y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các Phó CT. UBND
tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương tại địa phương;
- Các đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Dọanh nghiệp Nhà nước tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, NV, NC, TD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu07/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2016
Ngày hiệu lực13/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 07/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Sóc Trăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 07/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Sóc Trăng 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu07/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành13/01/2016
        Ngày hiệu lực13/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 07/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Sóc Trăng 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 07/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương Sóc Trăng 2016

           • 13/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực