Văn bản khác 08/KH-UBND

Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện Chủ đề năm 2016 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 08/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh thu hút đầu tư cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Cn Thơ, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2016 “ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2016; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, xác định Chủ đề năm 2016 là “Đy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chủ đề năm 2016 với những nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Thành ủy về nhiệm vụ năm 2016; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2016, nâng cao quy mô, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế

2. Một số mục tiêu trọng tâm:

a) Tập trung thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Huy động, quản lý và phân bổ các nguồn lực có hiệu quả phục vụ cho đầu tư phát triển.

b) Tăng cường xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi thu hút sự tham gia đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh từ các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

c) Đẩy mạnh cải cách hành chính, điều chỉnh, thay đổi, ban hành những chính sách cần thiết phù hợp, thống nhất và đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

d) Tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tranh thủ các mối quan hệ đã được thiết lập vận động tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và phát triển thị trường xuất khẩu mới có nhiều tiềm năng.

đ) Tăng cường quản lý quy hoạch đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

e) Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. YÊU CẦU

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân và các tổ chức đoàn thể nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất thực hiện theo kế hoạch, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công vụ.

2. Triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp, gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nội dung về thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính và hội nhập quốc tế trong các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và lĩnh vực.

3. Tổ chức triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ; kết hợp đồng bộ, có hiệu quả với Chương trình hành động thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013 - 2020, Chương trình cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch số 63/KH-UBND năm 2015 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2016.

4. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học công nghệ, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao. Tập trung phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức công nghệ và giá trị gia tăng cao như: Du lịch, tài chính, thông tin truyền thông, dịch vụ lô-gíc-tíc,...

5. Tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ về hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ổn định sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường và công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp. Phát hiện, điều tra kịp thời, xử lý nghiêm và giải quyết thỏa đáng khiếu nại đối với các vụ việc vi phạm cạnh tranh, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan tại các cấp chính quyền; phát hiện xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ.

7. Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các ngành, các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan và địa phương.

8. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của thành phố; ban hành chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào cơ sở dạy nghề, đặc biệt là những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, bảo đảm đúng quy định, quy chế phối hợp, quy chế nội bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan và giữa các cơ quan.

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện xây dựng kế hoạch hành động cụ thể tổ chức thực hiện; định kỳ gửi báo cáo trước ngày 20 của tháng cuối quý, ngày 15 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng và trước 15 tháng 11 đối với báo cáo tổng kết kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, địa phương đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND thành phố.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình, kế hoạch hành động; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tham mưu đề xuất UBND thành phố tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện tại các Sở, ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện.

Tham mưu UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020, nhằm tạo động lực cho tăng trưởng, thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài; nâng cao hơn nữa hiệu quả về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu theo quy định; điều chỉnh danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, đặc biệt là thủ tục đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư năm 2014.

Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài. Tập trung nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư nước ngoài để đề xuất, kiến nghị sửa đổi các điểm chưa phù hợp, quan tâm và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thực hiện các thủ tục đầu tư.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố giai đoạn 2015 - 2017.

5. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động thủ tục hành chính và thẩm định chặt chẽ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý và có chi phí tuân thủ thấp; công bố công khai, kịp thời các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính mới được ban hành; chủ động rà soát, loại bỏ kịp thời các quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Tăng cường phổ biến quy định của pháp luật về kinh doanh, đầu tư cho doanh nghiệp qua phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và chất lượng hàng nông sản, phát triển vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng một số thương hiệu hàng nông sản của thành phố; triển khai thực hiện Đề án đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp giai đoạn 2015 - 2020. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa lớn, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đảm bảo phát triển bền vững nắm bắt tốt các cơ hội do Hiệp định TPP, FTA Việt Nam - Hàn Quốc mang lại; đảm bảo an ninh lương thực và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhân rộng mô hình liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ, doanh nghiệp với thị trường để đưa nông nghiệp lên sản xuất quy mô lớn chất lượng và giá trị sản phẩm tăng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với thị trường. Tập trung nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch, áp dụng các quy trình tiêu chuẩn vào sản xuất đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường. Phát huy vai trò và tiềm lực của xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016; các xã còn lại đạt thấp nhất từ 15 tiêu chí trở lên.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nghiên cứu tham mưu UBND thành phố các giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực đất đai cho doanh nghiệp trong công tác giao đất, cho thuê đất; giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố thực hiện kịp thời công tác thẩm định, bồi thường hỗ trợ tái định cư, xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp kịp thời, dứt điểm, đúng quy định pháp luật không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.

8. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện tiến hành rà soát, giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, nội dung hồ sơ, quy trình và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn không quá 15 ngày theo quy định. Đối với những khu mới có quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu, giao chủ dự án chủ động lập quy hoạch chi tiết 1/500 trình trực tiếp Sở Xây dựng (không thông qua cấp huyện) phê duyệt, làm cơ sở cấp phép xây dựng.

Tham mưu UBND thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở xã hội. Rà soát các quy hoạch xây dựng, dự án khu dân cư, tái định cư, các dự án phát triển nhà ở, điều chỉnh, chuyển đổi loại hình nhà ở phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

9. Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ trin lãm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sở, ban ngành liên quan tổ chức xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, tạo hạ tầng hoàn chỉnh và động lực thu hút đầu tư vào thành phố; xây dựng kế hoạch quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách hỗ trợ đầu tư, tích cực giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố đến với các đối tác nước ngoài như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nga,.. Đẩy mạnh khai thác thị trường mới có tiềm năng xuất khẩu.

Tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, phổ biến các thông tin về thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu, các cam kết của Việt Nam đối với các hiệp định như TPP, EVFTA, FTA Việt Nam - Hàn Quốc,…, các quy định về chống bán phá giá và trợ cấp thương mại đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố.

10. Sở Công Thương chủ trì phối hợp Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm, các sở, ban, ngành liên quan chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phát triển, công tác đối ngoại đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế. Đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, tìm kiếm và phát triển thị trường mới có tiềm năng xuất khẩu. Phát triển các ngành dịch vụ mũi nhọn của thành phố; xúc tiến mở thêm các tuyến hàng không và phát triển dịch vụ hàng không.

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan, Công an thành phố và các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành (cấp giấy phép xuất, nhập khẩu, kiểm dịch, kiểm tra tiêu chuẩn, chất lượng, dịch vụ xuất, nhập khẩu); huy động xã hội hóa nguồn lực để thực hiện theo quy định pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Công khai hóa tiêu chuẩn áp dụng, đơn vị thực hiện kiểm tra, thời gian và chi phí đối với từng mặt hàng cụ thể. Hướng dẫn việc công nhận, chứng nhận kiểm tra của những quốc gia, khu vực có tiêu chuẩn kỹ thuật cao và của những nhà sản xuất với các nhãn hiệu nổi tiếng đã được quốc tế thừa nhận.

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục cấp Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); thực hiện khai báo C/O điện tử và kết nối vào Cổng thông tin một cửa quốc gia; chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan thực hiện đầy đủ nội dung của Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương để giảm thời gian tiếp cận điện năng cho doanh nghiệp xuống còn 35 ngày.

Tổ chức kết nối cung - cầu hàng hóa giữa doanh nghiệp thành phố với doanh nghiệp các tỉnh, thành trong cả nước nhằm củng cố, phát triển kênh tiêu thụ hàng hóa; hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách ưu đãi trong đổi mới công nghệ; đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử, nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, thiết lập kênh bán hàng trực tuyến, góp phần nâng cao năng lực cạnh của doanh nghiệp; tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Cần Thơ; tham mưu ban hành chính sách khuyến khích thu hút các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ lô-gíc-tíc, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành và UBND quận, huyện liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch và công tác xúc tiến quảng bá du lịch.

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư phát triển ngành nghề, dịch vụ nông thôn, khôi phục và phát triển các làng nghề.

Phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan tăng cường quản lý hậu kiểm đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; quản lý xuất, nhập khẩu các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành và UBND quận, huyện tiến hành rà soát, đánh giá và thực hiện các biện pháp cần thiết tạo thuận lợi trong tuyển dụng và sử dụng lao động, đảm bảo tính thống nhất và linh hoạt của thị trường lao động.

Tăng cường kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề. Mở rộng quyền tự chủ về chương trình, nội dung và sản phẩm dịch vụ cho các tổ chức đào tạo nghề ngoài công lập, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo cơ chế thị trường. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định, quy trình cấp phép cho lao động người nước ngoài làm việc tại thành phố, đảm bảo thuận lợi cho các nhà đầu tư và công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại Cần Thơ.

13. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp thành phố trong các tranh chấp thương mại quốc tế. Nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo mọi thuận lợi trong việc cấp thị thực xuất, nhập cảnh của nhà đầu tư, thương nhân và khách du lịch đến với thành phố.

Chủ trì tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại tiếp đón các đoàn khách cấp cao đến từ các nước, các tổ chức quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố; phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát rút ngắn quy trình, thủ tục và quản lý chặt chẽ việc cấp và sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (thẻ ABTC) nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đi ra nước ngoài kêu gọi đầu tư, ký kết hợp tác; tham mưu UBND thành phố hợp tác với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và các nước về các nội dung có liên quan đến FTA giữa Việt Nam - EU, Việt Nam - Hàn Quốc.

14. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát các chính sách xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự đảm bảo toàn chi phí hoạt động theo hướng tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự và khuyến khích thành lập các tổ chức cung ứng dịch vụ công, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước. Thực hiện công bố các quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo, danh mục các dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư thuộc các nguồn vốn.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2020”, xây dựng các chương trình dạy học dựa trên khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam. Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên, học sinh; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở sử dụng lao động nhằm tạo việc làm cho sinh viên, học sinh sau khi ra trường.

15. Sở Y tế tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị thuộc lĩnh vực Y tế; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; chủ động giám sát dịch tễ; phòng, chống kịp thời các dịch bệnh ở người, không để dịch bệnh lớn xảy ra; tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chủ động, tích cực tăng cường hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa y tế, tranh thủ vận động tài trợ của các tổ chức và cá nhân. Tranh thủ các nguồn vốn tài trợ nước ngoài (ODA); thực hiện các hình thức đầu tư kết hợp công - tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa và xúc tiến vận động các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng bệnh viện, xã hội hóa trang thiết bị y tế. Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phát triển, công tác đối ngoại thuộc lĩnh vực y tế, đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế. Tiếp tục tranh thủ các mối quan hệ đối tác vận động tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư về xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế.

16. Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế; phát triển thị trường khoa học và công nghệ thông qua việc tham gia các hoạt động Chợ công nghệ, thiết bị, xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ, thiết bị trên Trang Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ,... tạo môi trường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và công nghệ với sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đổi mới, hoàn thiện công nghệ và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, phục vụ hội nhập quốc tế.

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký, thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, nhận chuyển giao, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ; tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, bí quyết công nghệ,... nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ thông báo hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

17. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, hoạt động và ý nghĩa của Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, mọi tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

18. Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất được Thủ trưởng các ngành, các cấp giao; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và các vụ việc mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, vượt cấp, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tham mưu UBND thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, nâng cao hơn nữa lòng tin của Nhân dân, của doanh nghiệp.

19. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; trọng tâm là thực hiện việc xây dựng cầu nông thôn tại huyện Cờ Đỏ, Thới Lai do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tài trợ, đề nghị Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà trong khu dân cư dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại phường Trường Lạc quận Ô Môn.

20. Các Sở, ban, ngành thành phố và UBND quận huyện tiếp tục phát huy mô hình một cửa và một cửa liên thông, rà soát, kiện toàn các quy chế phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thuế, đất đai và hải quan nói riêng; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, tạo mọi thuận lợi, rút ngắn thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp, người dân và các nội dung liên quan đến các chỉ số thành phần thuộc tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp và Nhân dân về ý nghĩa của hội nhập quốc tế, phổ biến thông tin về các Hiệp định mà Việt Nam đã ký kết với đối tác, tập quán kinh doanh thương mại của các nước nhằm nâng cao năng lực, kiến thức hội nhập quốc tế.

21. Cục Hải quan thành phố phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp, đẩy mạnh áp dụng hệ thống thông quan điện tử và áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thời gian xử lý thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và năng lực quản lý rủi ro, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra sau thông quan.

22. Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nộp thuế; phát huy kết quả đạt được trong năm 2015 về cải cách hành chính trên lĩnh vực thuế. Cải tiến quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục khai thuế, nộp thuế bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thành lập mới doanh nghiệp xuống còn 03 ngày theo quy định của pháp luật. Kiểm tra chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế của người nộp thuế theo quy định; tăng cường công tác đôn đốc thu, đảm bảo thu đủ số thuế doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai, không để phát sinh nợ mới.

23. Công an thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

24. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tập trung ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới, khó khăn vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan chủ động đề xuất gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

(Đính kèm Bảng phụ lục phân công nhiệm vụ cụ thể)

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ KH&ĐT;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND Tp;
- TT. UBMTTQ và các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân TP;
- TV. UBND TP;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Kho Bạc Nhà nước; NHNN VN - CN Cần Thơ;
- Sở, ban ngành TP;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp TP;
- UBND quận, huyện;
- VP. Thành ủy; V
P. Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- VP.UBND thành phố (2,3);
- Lưu: VT. P.Cao

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2016
Ngày hiệu lực26/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 08/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh thu hút đầu tư cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 08/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh thu hút đầu tư cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành26/01/2016
        Ngày hiệu lực26/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 08/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh thu hút đầu tư cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 08/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh thu hút đầu tư cạnh tranh hội nhập quốc tế Cần Thơ

           • 26/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực