Văn bản khác 08/KH-UBND

Kế hoạch 08/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC) nhm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

- Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

Rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tnh, trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế để đề xuất phương án đơn giản hóa.

(Có Phụ lục danh mục gửi kèm)

2. Cách thức rà soát

Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện.

1.2. Các Sở, Ban, Ngành theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá TTHC theo phụ lục danh mục gửi kèm, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định.

1.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát và phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành trong công tác rà soát, đơn giản hóa đối với TTHC cấp huyện đm bảo thời gian, tiến độ thực hiện theo nội dung Kế hoạch.

1.4. Các Sở, Ban, Ngành hoàn thành việc rà soát và tổng hợp kết quả rà soát gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/8/2018 để kiểm tra, đánh giá chất lượng đối với TTHC đề nghị theo ngành, lĩnh vực. Hồ sơ bao gồm:

- Công văn về việc đánh giá chất lượng rà soát;

- Dự thảo Quyết định và phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính;

- Các biểu mẫu rà soát theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC cho các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch đã được phê duyệt;

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng biểu mẫu rà soát, bảng tính toán chi phí tuân thủ TTHC của các cơ quan, đơn vị rà soát theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Trường hợp biểu mẫu, bảng tổng hợp chưa đạt yêu cầu, gi trả lại và yêu cầu đơn vị bổ sung hoặc chỉnh sa cho đến khi đạt yêu cầu. Trường hợp đơn vị được yêu cầu chỉnh sửa không thực hiện thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý.

- Tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị theo Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/9/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT-TH t
nh;
- Lưu: VT, KSTT (H. Thành 45b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số: 08/KH-UBND 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện rà soát

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

Bắt đầu

Hoàn thành

I

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tài nguyên và Môi trường

1

Thủ tục thẩm định hồ sơ chất thải nguy hại

Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

2

Thủ tục xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

3

Thủ tc bán hoặc góp vốn bng tài sản gn lin với đất thuê của nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

4

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

5

Thủ tục đăng ký biến động (xác định lại diện tích đất ở)

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

6

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

7

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyn sở hữu tài sn gn lin với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

8

Thủ tục cấp đi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

9

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

10

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

11

Thủ tục tặng cho (Cấp giấy chứng nhận QSDĐ)

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

12

Thủ tục thừa kế (Cấp giấy chứng nhận CNQSDĐ)

Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

31/8/2018

II

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Công Thương

1

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

Điện

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

2

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

Điện

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

3

Thủ tục xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

4

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

5

Cấp giấy chng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Quản lý cạnh tranh

Sở Công Thương

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

6

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

7

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu ncông nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Vật liệu nổ công nghiệp

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

8

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

Vật liệu ncông nghiệp

Sở Công Thương

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

III

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Dân tộc

1

Thủ tục xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu snghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Dân tộc

Ban Dân tộc

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

IV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Y tế

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

Y tế

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

2

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn ung cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014

Y tế

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

V

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2018

30/5/2018

2

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2018

30/5/2018

3

Thủ tục Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt s

Người có công

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thành phố, các Cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

4

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2018

30/5/2018

5

Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2018

30/5/2018

6

Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/5/2018

30/5/2018

7

Thủ tục đưa người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người có nơi cư trú nhất định

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/5/2018

30/5/2018

VI

Nhóm TTHC quy định có liên quan về Nội vụ

1

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

Tổ chức biên chế

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

2

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Tổ chức biên chế

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

3

Thủ tục thi tuyển công chức

Công chức viên chức

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

4

Thủ tục xét tuyển công chức

Công chức viên chức

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

5

Thủ tục thi tuyn viên chức (Sự nghiệp khác)

Công chức viên chức

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

6

Thủ tục xét tuyn viên chức (Sự nghiệp khác)

Công chức viên chức

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

7

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tnh

Tôn giáo

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

8

Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng khu phố văn hóa

Tôn giáo

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

9

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sc, nhà tu hành

Tôn giáo

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

10

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tôn giáo

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

11

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

12

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Tôn giáo

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

13

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Tôn giáo

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

VII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 8/2018

2

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 8/2018

3

Thủ tục công nhận ln đu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

4

Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

5

Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thdu lịch, căn hộ du lịch, bãi cm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 8/2018

6

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 8/2018

7

Thủ tục cấp giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

Thể dục thể thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 8/2018

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động ththao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Thể dục th thao

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, Ban. Ngành có liên quan

Tháng 01/2018

Tháng 8/2018

VIII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Thông tin và Truyền thông

1

Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

2

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Viễn thông

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

1

Thủ lục cấp Giấy phép hoạt động in

Xuất bản

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

1

Thủ tục cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (Nước ngoài)

Báo chí

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

IX

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Tiếp nhận bn công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

2

Tiếp nhận bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi dựa trên kết qutự đánh giá

Chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

3

Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

4

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đđiều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất trồng trọt ban đầu.

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

5

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu

Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

6

Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

7

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm: công nhận cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng).

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT'

Các Sở, Ban. Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

8

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

9

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư).

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

10

Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

11

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển gu

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

12

Thủ tục xác nhận của Hạt kiểm lâm đối với lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, lâm sản chế biến từ gỗ nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu, gỗ sau xử lý tịch thu đối với hộ gia đình, cá nhân và lĩnh vực chế biến, kinh doanh lâm sn có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ quy định của Nhà nước), lâm sn vận chuyển giữa các điểm không cùng trên địa bàn một tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; động vật rừng được gây nuôi trong nước và bộ phận, dẫn xuất của chúng.

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

13

Thủ tục xác nhận của Hạt kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cthụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu.

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các Cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

14

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trang trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

15

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trang trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

16

Thủ tục cấp bổ sung Giấy chứng nhận trang trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

17

Thủ tục xác định mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường.

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp /và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

18

Thủ tục cấp phép khai thác chính gỗ tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

19

Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

20

Thủ tục cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

Lâm nghiệp - Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/4/2018

30/8/2018

X

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Kế hoạch và Đầu tư

1

Thủ tục cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

2

Thủ tục phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ hơ yêu cu lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

3

Thủ tục làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

4

Thủ tục mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

5

Thủ tục mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu lư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

6

Thủ tục lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, t, nhóm thợ

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

7

Thủ tục đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

8

Thủ tục lựa chọn nhà thầu qua mạng

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

9

Thủ tục cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

10

Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

11

Thủ tục mở thầu

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

12

Thủ tục gửi thư mời thu đến các nhà thu có tên trong danh sách

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

13

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đu tư

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

XI

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Giáo dục và Đào tạo

1

Thủ tục cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THPT.

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

2

Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia.

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

3

Thủ tục Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

4

Thủ tục công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

5

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục mầm non

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

6

Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

7

Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

8

Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

02/2018

08/2018

9

Cấp bản sao văn bảng, chứng chỉ từ sổ gốc

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

10

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng ch

Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

XII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Giao thông vận tải

1

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 1/2018

Quý III/2018

2

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 1/2018

Quý III/2018

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 1/2018

Quý III/2018

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận ti

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 1/2018

Quý III/2018

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 1/2018

Quý III/2018

6

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng kí phương tiện

Đường bộ

Sở Giao thông vận tải

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Tháng 1/2018

Quý III/2018

XIII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Xây dựng

1

Thủ tục hành chính, thẩm định nhiệm vụ và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch vùng

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

2

Thủ tục hành chính, thẩm định đồ án và đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

3

Thủ tục hành chính, thm định thẩm định nhiệm vụ và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung (Đô thị và khu chức năng đặc thù)

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

4

Thủ tục hành chính, lập thẩm định và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung ô thị và khu chức năng đặc thù)

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

5

Thủ tục hành chính, thẩm định thẩm định nhiệm vụ và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu (Phân khu Đô thị và phân khu xây dựng)

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

6

Thủ tục hành chính, thẩm định đồ án và đồ án điều chnh quy hoạch phân khu (Phân khu Đô thị và phân khu xây dựng)

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

7

Thủ tục hành chính, thẩm định thẩm định nhiệm vụ và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết (Chi tiết Đô thị và chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù)

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

8

Thủ tục hành chính, thẩm định đồ án và đán điều chnh quy hoạch chi tiết (Chi tiết Đô thị và chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù)

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

9

Thủ tục hành chính cấp giấy phép quy hoạch

Quy hoạch

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý II/2018

Quý III/2018

XIV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Quản lý các Khu công nghiệp

1

Điều chỉnh quyết định chủ trương đu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

2

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

3

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

4

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có lien quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

5

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

6

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

7

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyn đổi loại hình tổ chức kinh tế

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

8

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

9

Giãn tiến độ đầu tư

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

10

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

11

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

12

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý.

Đầu tư

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Tháng 5/2018

Tháng 7/2018

XV

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Khoa học và Công nghệ

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công ngh

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chtrụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

7

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

8

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa hc và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

9

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

10

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

11

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

12

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

13

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chtrụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

14

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

15

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tchức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

16

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của văn phòng đại diện, chi nhánh

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

17

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị mất

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

18

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động bị rách, nát

Hoạt động khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

Quý I/2018

Quý III/2018

XVI

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tư pháp

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công chứng

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

3

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chứng

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

4

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chng

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

5

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chng chuyển đi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Công chứng

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

XVII

Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Tài chính

1

Thủ tục thẩm tra quyết toán vốn ĐT XDCB và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB

Đầu tư

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

2

Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí

Doanh nghiệp

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

3

Thủ tục bổ sung kinh phí ngoài dự toán

Tài chính hành chính sự nghiệp

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

4

Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sn trên đất của Công ty nhà nước

Quản lý công sản

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

5

Thủ tục hỗ trợ ngừng việc, nghviệc cho người lao động tại đơn vị phải di dời

Quản lý công sản

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

6

Thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời

Quản lý công sản

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

7

Trình tự thực hiện sp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng

Quản lý công sản

Sở Tài chính

Các Sở, Ban, Ngành có liên quan

01/01/2018

30/8/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành18/01/2018
        Ngày hiệu lực18/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 08/KH-UBND 2018 rà soát đánh giá thủ tục hành chính Hòa Bình

         • 18/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực