Văn bản khác 08/KH-UBND

Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch do tỉnh Sơn La ban hành

Kế hoạch 08/KH-UBND 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ Sơn La đã được thay thế bởi Kế hoạch 216/KH-UBND 2019 triển khai lập quy hoạch Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 16/10/2019.

Nội dung toàn văn Kế hoạch 08/KH-UBND 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH TỈNH THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 THEO LUẬT QUY HOẠCH

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch năm 2017;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 610/TTr- SKHĐT ngày 20/12/2018; kết quả biểu quyết của các thành viên UBND tỉnh tại Phiên họp thứ 31 - UBND tỉnh khóa XIV ngày 22/12/2018. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để các cấp, các ngành tham gia xây dựng các hợp phần quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tính; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Yêu cầu:

- Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiệm vụ định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hot động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. Việc triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh phải đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, đáp ứng các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định nhiệm vụ lập quy hoạch tnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sp xếp con người để tham gia tích cực, chủ động vào việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Tổ chức triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với những nội dung công việc chủ yếu sau:

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

- Xây dựng quy hoạch tỉnh.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

- Ly ý kiến về quy hoạch tỉnh.

- Trình thẩm định quy hoạch tỉnh.

- Trình phê duyệt quy hoạch tỉnh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Số TT

Nhiệm vụ

Nội dung công việc chính

Cơ quan thực hiện

Đơn vị báo cáo

Cơ quan xử lý (Quyết định)

Thời hạn hoàn thành

I

Thành lập Cơ quan lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng lập quy hoạch tỉnh Sơn La tại Quyết định 2250/QĐ-UBND ngày 13/9/2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

UBND tỉnh

Đã hoàn thành

II

Xây dựng đcương nhiệm vụ và dự toán

1

Lựa chọn đơn vị tư vấn

- Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC);

- Phát hành HSYC để mời thầu;

- Đánh giá HSYC và báo cáo kết quả;

- Trình phê duyệt kết quả trúng thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Tháng 01- 02/201 9

2

Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán

- Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch.

- Lập dự toán chi phí lập quy hoạch theo hạng mục nội dung quy hoạch xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch.

Đơn vị tư vấn + Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

 

 

Từ tháng 2-3/2019

3

Thẩm định đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch tỉnh

 

- Lấy ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch;

- Báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cho ý kiến.

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Thẩm định)

Tháng 4/2019

4

Trình Thủ tướng Chính phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh

Hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo ý kiến thẩm định của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh/ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ (Phê duyệt)

Trong tháng 5/2019

III

Lập quy hoạch tỉnh

 

 

 

 

 

1

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh

- Lập, phê duyệt Hồ sơ yêu cu (HSYC);

- Phát hành HSYC để mời thầu;

- Đánh giá HSYC và báo cáo kết quả;

- Trình phê duyệt kết qutrúng thầu;

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng.

Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đu tư)

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tnh

Tháng 6-7/2019

2

Xây dựng quy hoạch

- Hội đồng lập quy hoạch tỉnh phối hợp với Đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiến hành lập từng nội dung quy hoạch được phân công trong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh;

- Cơ quan Thường trực Hội đồng lập quy hoạch tỉnh xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện; tổng hợp ý kiến, đề xuất lựa chọn phương án tích hợp quy hoạch; báo cáo Thường trực HĐ lập quy hoạch xem xét quyết định những vấn đề còn ý kiến khác nhau; điều chỉnh lại phương án tích hợp theo ý kiến của HĐ lập QH và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đơn vị tư vấn + Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

 

 

Từ tháng 8/2019-05/2020

3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược

- Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Lập, thẩm định đồng thời với quá trình lập quy hoạch tỉnh;

Đơn vị tư vấn + Sở Tài nguyên môi trường

 

 

Từ tháng 8/2019-6/2020

4

Lấy ý kiến và hoàn thiện quy hoạch

- Hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến về quy hoạch theo Điều 19 Luật Quy hoạch;

- Gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tnh;

Cơ quan Thường trực HĐ lập quy hoạch

UBND tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy; BCH Đảng bộ tỉnh

Từ tháng 7 đến tháng 9/2020

5

Trình thẩm định quy hoạch tỉnh

- Tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện nội dung quy hoạch.

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh + Đơn vị tư vấn

UBND tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong tháng 10 và tháng 11/2020

6

Trình HĐND tỉnh thông qua quy hoạch tỉnh

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện quy hoạch tỉnh trình UBND tỉnh, trình Kỳ họp HĐND tỉnh thông qua

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh + Đơn vị tư vấn

UBND tỉnh

HĐND tỉnh (thông qua tại kỳ họp)

Trong tháng 12/2020

7

Trình phủ Thủ tướng Chính phê duyệt

- Chuẩn bị Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Hội đồng lập quy hoạch tỉnh

UBND tnh

Thủ tướng chính phủ

Tháng 12/2020

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Giao cơ quan thường trực Hội đồng lập quy hoạch tnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) chịu trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thcho các thành viên hội đồng lập quy hoạch tỉnh; chủ động triển khai các công việc trong từng khâu, khâu nối các thành viên trong Hội đồng lập quy hoạch tỉnh trong triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Bộ kế hoạch và Đầu tư giao vốn lập quy hoạch từ nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

3. Giao các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng lập quy hoạch tỉnh và cơ quan Thường trực của Hội đồng lập quy hoạch tỉnh cung cấp thông tin số liu chủ động khối lượng công việc được giao, đảm bảo chất lượng và tiến đhoàn thành các nội dung quy hoạch theo tiến độ giao tại Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các th
ành viên Hội đồng lập quy hoạch tỉnh;
- Các S
, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu VT, TH, Dũng 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 08/KH-UBND 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 08/KH-UBND 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/10/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 08/KH-UBND 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 08/KH-UBND 2019 triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ Sơn La