Văn bản khác 08/KH-UBND

Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác về bồi thường của Nhà nước năm 2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường Nhà nước Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỀ BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước năm 2016 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường của Nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh, qua đó, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức được bảo vệ, được bồi thường khi bị cơ quan nhà nước gây thiệt hại; đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước phải được lãnh đạo các ngành, các cấp quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; việc thực hiện bồi thường của Nhà nước phải kịp thời, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư liên tịch số 71/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 09/5/2012 của liên Bộ Tài chính - Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 19/11/2015 của liên Bộ Tư pháp - Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BTP-BQP ngày 07/12/2015 của liên Bộ Tư pháp - Quốc phòng hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

- Tuyên truyền, phổ biến về trình tự, thủ tục yêu cu bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật về công tác bồi thường của Nhà nước.

+ Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

2. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước, việc chấp hành các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và việc bố trí cán bộ, công chức phụ trách công tác bồi thường của Nhà nước của các cơ quan, đơn vị.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ban, ngành được kiểm tra; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch kiểm tra.

3. Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả bồi thường và trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật (khi có vụ việc xảy ra)

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước

- Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình về Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp).

- Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc báo cáo và tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ do Bộ Tư pháp quy định và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị mình bảo đảm đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung nêu tại Mục II của Kế hoạch này.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Mục II của Kế hoạch này.

- Căn cứ theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn mình quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Tư pháp tổng hợp chung) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; Báo cáo
- Thường trực Tỉnh ủy; Báo cáo
- Thường trực HĐND t
nh; Báo cáo
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Nội chính Tỉnh
ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các
huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (Chung).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hải Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu08/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường Nhà nước Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường Nhà nước Tuyên Quang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu08/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Hải Anh
        Ngày ban hành29/01/2016
        Ngày hiệu lực29/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường Nhà nước Tuyên Quang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 08/KH-UBND thực hiện công tác bồi thường Nhà nước Tuyên Quang 2016

           • 29/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực