Văn bản khác 09/KH-UBND

Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 09/KH-UBND 2016 thực hiện 47-CT/TW lãnh đạo Đảng phòng cháy chữa cháy Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Nam Định, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW NGÀY 25/6/2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Căn cứ Chương trình hành động s25-CTr/TU ngày 18/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Nam Định về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ công tác phòng cháy và chữa cháy đến các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và chp hành nghiêm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở các cấp, các ngành phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành các đoàn thể quần chúng và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Ly phòng ngừa là trọng tâm, tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy tinh nhuệ; lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở vững mnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”; xác định công tác phòng cháy và chữa cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

2. Việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với công tác này. Gắn thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện tự phòng, tự quản tại khu, cụm dân cư và các cụm doanh nghiệp.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, trong quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở phải đảm bảo theo các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy. Rà soát thống kê và có phương án cụ thể quản lý, di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong các khu, cụm dân cư. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở trọng điểm; khắc phục dứt điểm những vi phạm, sơ hở; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy.

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nlớn; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Huy động lực lượng tại chỗ để thực hiện nhiệm v phòng cháy và chữa cháy, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

5. Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hchính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phối hợp đề xuất việc bố trí địa điểm, diện tích phù hợp xây dựng các đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại các khu vực, địa bàn trọng điểm nhằm đảm bảo kịp thời nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác phòng cháy chữa cháy và cu nạn cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật v phòng cháy và chữa cháy.

- Phối hợp, tham mưu hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng, phát triển phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản tại các khu, cụm dân cư và doanh nghip; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở trọng điểm về chính trị, an ninh - quốc phòng, các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xut, kho tàng ln tập trung nhiều hàng hóa, chất dễ cháy, nổ,... xây dựng, tổ chức din tập phương án xử lý các tình hung cháy, nổ lớn và cứu nạn cứu hộ có huy động nhiều lc lượng tham gia.

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy cha cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng phòng cháy chữa cháy khác theo quy định tại Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng; tổ chức tốt công tác thường trực chữa cháy và cu nạn cứu hộ; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành nghiên cứu xây dựng, tham mưu đề xuất UBND tỉnh, phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cu hộ tỉnh Nam Định đến năm 2020 và tm nhìn đến năm 2030”. Chủ động đề xuất xây dựng trụ sở thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực ti các huyện Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Xuân Trưng, Hải Hậu... theo Đề án quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Quy chế “Về phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nam Định” theo Quyết định 2729/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh Nam Định.

- Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới công tác phòng cháy, chữa cháy; đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoàn thiện cơ sở pháp lý; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo hướng công khai đơn gin hóa các thủ tục, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành trong việc xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước mắt thực hiện các nhiệm vụ trong Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự c, thiên tai và tìm kiếm cu nạn đến năm 2020; tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Thông tư Liên tịch s03/2014/TTLT-BCA-BQP quy định chi tiết thi hành mt số điều Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với các đơn vị quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phi hp với lực lượng công an và chính quyền địa phương các xã, huyện, khu vực biên giới biển đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quy định về cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân v công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Chủ động btrí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia xử lý các các tình huống cần cứu nạn, cứu hộ xảy ra trên địa bàn khi được huy đng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Căn cứ vào các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định khác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, phân bổ ngân sách để xây dựng cơ sở vt cht, trang bị phương tiện và các điều kiện bảo đảm hoạt động của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các lực lượng liên quan.

4. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Đảm bảo các dự án quy hoạch phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, các công trình xây dựng có tính chất nguy hiểm cháy nổ phải được thẩm định, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy trước khi cấp phép đầu tư xây dựng; nghiên cứu bố trí quy hoạch vị trí xây dựng các Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu vực đã được phê duyệt.

- Tham gia công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình khi có đề nghị, theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định

Phối hợp với ngành công an và các cơ quan liên quan mở các chuyên trang chuyên mục về phòng cháy chữa cháy; tăng thời lượng phát sóng đưa tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; cảnh báo về các hành vi nguy hiểm có thể gây nên các vụ cháy, n đcán bộ, nhân dân biết, phòng ngừa; phản ánh kịp thời tình hình kết quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, các gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở để động viên, duy trì phong trào; kịp thời giải đáp các thắc mắc về pháp luật nhằm nâng cao kiến thức và hiu biết của nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy; hướng dn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn trong đám cháy và các tai nạn sự cố sp đ công trình.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Lng ghép việc phổ biến kiến thức và knăng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cu hộ vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với từng cấp học.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy trên lĩnh vực đầu tư xây dựng. Phối hợp, kiểm tra định kỳ các đơn vị phụ trách đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy.

7. Sở Y tế

Phối hợp với Công an tỉnh huy động lực lượng y, bác sỹ tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; chủ động về phương tiện vận chuyển, các trang thiết bị y tế, cơ số thuốc phục vụ cho sơ cấp cứu ban đu, khám và điều trị cho các nạn nhân bị thương trong các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố, thiên tai...

8. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu đxuất chế độ, chính sách đối với những người hy sinh, bị thương hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác an toàn lao động và phòng chng cháy nổ đối với các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

9. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo xây dựng các phong trào hưởng ứng thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, gắn với quyền lợi của người lao động trong các công đoàn ngành và công đoàn cấp cơ sở.

- Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các hội thi, hội thao trong đoàn thể và quần chúng nhân dân về an toàn phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động.

10. Sở Tư pháp

Thực hiện trách nhiệm thường trực Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy và chữa cháy đến các đối tượng theo quy định. Rà soát, đề xuất sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

11. Sở Công thương

- Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phbiến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: san chiết gas, xăng du, hóa chất, trung tâm thương mại, siêu thị chợ và cơ sở dệt may,... thực hiện các biện pháp an toàn đối với hàng hóa có nguy hiểm về cháy, nổ; xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, san chiết nạp gas, các cơ sở sản xuất, bảo quản, vận chuyn và sử dụng hóa chất....

- Phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao như: san chiết gas, xăng dầu, hóa chất... để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, đưa ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người theo quy định của Điều 63a, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

12. S Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch địa điểm, cấp đất xây dựng trụ sở, doanh trại cho các Đội Cảnh sát phòng cháy cha cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực các huyện Vụ Bản, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014.

- Phi hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định; chỉ đạo quy hoạch, đầu tư xây dựng lắp đặt các trụ nước, bến nước chữa cháy đối với các dự án xây dựng khu đô thị khu dân cư, khu, cụm công nghiệp mới thành lập. Bổ sung các nguồn nước cha cháy tại các khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp đang hoạt động.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng, tổ chức có hiệu quả kế hoạch phòng cháy chữa cháy; thường xuyên rà soát, bổ sung, thực tập các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Tập hun, đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định.

14. Sở Giao thông Vận tải.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo hạ tầng giao thông phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Phi hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện giao thông cơ giới không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Chỉ đạo các đơn vị đào tạo nghề đưa chương trình tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy vào đào tạo cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông cơ giới.

15. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Trung tâm phát triển cụm công nghiệp các huyện, thành phố

- Phối hợp với các cấp, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn và kiểm tra chủ doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu vực quản lý, tổ chức thống kê, rà soát các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện không đầy đủ quy định về phòng cháy trước khi đi vào hoạt động, tổ chức xử lý vi phạm theo quy định và khắc phục kịp thời thiếu sót. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy. Chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy theo quy định

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo các yêu cầu điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ hoạt động chữa cháy theo đúng phương án và quy hoạch tng thể mặt bằng của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khác có liên quan

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc đưa nội dung thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cấp, ngành, đơn vị mình và gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Rà soát kiện toàn, quyết định thành lập các đội dân phòng, dự trù kinh phí tổ chức huấn luyện hàng năm trang bị phương tiện phòng cháy theo Thông tư 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản pháp luật khác liên quan. Tổ chức tt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy" và “Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chng cháy, nổ” hàng năm.

- Thực hiện đồng bộ quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương gn với quy hoạch hệ thống hạ tng đảm bảo công tác phòng cháy cha cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, bố trí địa điểm xây dựng, cấp đất và phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện, thành phnhằm rút ngn bán kính, nâng cao hiệu quả công tác cha cháy.

- Chỉ đạo rà soát và có phương án đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết vic các cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC hiện đang tồn tại trong các khu dân cư.

17. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp và phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật v phòng cháy cha cháy vào sinh hoạt định kỳ; gắn việc thực hiện cuộc vn động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động cán bộ, hội viên, công nhân viên chức, lao động, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên... nâng cao ý thc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15 tháng 11 để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả v BCông an, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng T
U và các Ban của Đảng;
- Các s
, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP UBND tỉnh;
-Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu09/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2016
Ngày hiệu lực18/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 09/KH-UBND 2016 thực hiện 47-CT/TW lãnh đạo Đảng phòng cháy chữa cháy Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 09/KH-UBND 2016 thực hiện 47-CT/TW lãnh đạo Đảng phòng cháy chữa cháy Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu09/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành18/01/2016
        Ngày hiệu lực18/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 09/KH-UBND 2016 thực hiện 47-CT/TW lãnh đạo Đảng phòng cháy chữa cháy Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 09/KH-UBND 2016 thực hiện 47-CT/TW lãnh đạo Đảng phòng cháy chữa cháy Nam Định

           • 18/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực