Văn bản khác 09/KH-UBND

Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2019 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa Sơn La đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 09/KH-UBND 2019 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/2/2012, của Th tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển mục sản phẩm công nghệ cao dược khuyến khích phát triển.

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông à PTNT về phê duyệt tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

Thực hiện kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 của Bộ Nông PTNT về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và nông sản đến năm 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND tỉnh ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Thực hiện công văn số 836/KTHT-HTTT ngày 13/9/2018 của Cục Kinh tế PTNT về việc triển khai kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả đến năm 2020; Đề án phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch phát triển hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa Sơn La đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2015 - 2020.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sn phẩm phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhầm khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, tăng nhanh giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực của của tỉnh, giảm tổn thất trong nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

- Phấn đấu mức tăng trưởng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng giá trị thu nhập từ 300 triệu đồng/ha đất canh tác, trên 1 tỷ đồng/ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, trên 300 triệu đồng mô hình chăn nuôi.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các HTX nông nghiệp, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, hướng dẫn các HTX chuyển đổi sản xuất trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Việc triển khai thực hiện phát triển các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, THỜI GIAN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực trạng phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La

- Về số lượng: Tính đến thời điểm báo cáo tổng số HTX nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh là 430 HTX (198 HTX trồng trọt, 29 HTX chăn nuôi, 69 HTX thủy sản, 130 HTX DVNN tổng hợp, 04 HTX lâm nghiệp), 04 liên hiệp HTX nông nghiệp với tổng số 5.543 thành viên, tăng 96 HTX, 01 LHHTX và 1.292 thành viên so với cuối năm 2017.

- Tng vốn điều lệ của hợp tác xã nông nghiệp là 645.341 triệu đồng, trong đó lĩnh vực trồng trọt 335.492 triệu đồng, chăn nuôi 37.285 triệu đồng, thủy sản 87.088. triệu đồng, dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 180.876 triệu đồng, và lĩnh vực lâm nghiệp 4.600 triệu đồng. Thu nhập bình quân lao động HTX khoảng 2,6 triệu đồng/tháng.

- Về đánh giá xếp loại HTX nông nghiệp theo Thông tư 09/TT-BNNPTNT, tổng hp từ các huyện có 222 HTX đủ điều kiện đánh giá xếp loại (có thời gian sn xuất kinh doanh đủ 12 tháng trở lên), trong đó số HTX hoạt động tốt chiếm 20,3%, khá chiếm 33,8%, trung bình chiếm 27,9%, HTX hoạt động yếu chiếm 18%.

Trong tổng 430 HTX nông nghiệp có 85 HTX được hỗ trợ xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất nông lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chiếm 19%. Có một số HTX nông nghiệp đã được quan tâm hỗ trợ từ các nguồn vốn để thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ở một số khâu, công đoạn như: xây dựng hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới ẩm, in nhãn mắc, bao bì truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, quy trình sản xuất VietGap, xây dựng thương hiệu, logo...

Tuy nhiên các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, phân tán và chm nhân ra diện rộng, nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn. Đa số các HTX mới chỉ ứng dụng công nghệ vào một khâu hay một công đoạn sản xuất nào đó, chủ yếu là các HTX làm ăn có hiệu quả, các HTX kiu mới. Do đó hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp là cần thiết để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, hạn chế sử dụng hóa chất phòng, trị bệnh; ổn định chất lượng sản phẩm; tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, thu nhập ổn định cho người nông dân

2. Tiêu chí la chọn các HTX nông nghiệp tham gia UDCN cao

- Có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, ưu tiên HTX đang tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất của HTX.

- Sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ưu tiên những HTX có liên kết gn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

- Có đội ngũ cán bộ (quản lý và chuyên môn) đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ở HTX.

- Ưu tiên các HTX có tiềm năng về đất đai, vốn (k cả vn đối ứng trong các dự án công nghệ cao), hạ tầng phục vụ sản xuất tốt hơn.

3. Nội dung

- Hàng năm các huyện căn cứ tình hình hoạt động thực tế của các HTX, nguồn vốn và chỉ tiêu được giao, lựa chọn các loại hình công nghệ phù hợp xây dựng kế hoạch chi tiết hỗ trợ các HTX phát triển sản xuất. Vận động vốn góp linh hoạt của các HTX, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vào phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao để đạt kết quả tốt nhất.

- Danh mục các loại hình công nghệ cao được ng dụng trong sản xuất nông nghiệp được quy định cụ thể tại Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của liên Bộ Nông nghiệp PTNT và Bộ Khoa học công nghệ như sau:

* Về công nghệ sinh học

- Công nghệ lai tạo giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản có ứng dụng các k thuật sinh học phân tử đ tạo ra các giống cây, con mới có các đặc tính ưu việt (năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh và thích ng với biến đi khí hậu);

- Công nghệ sinh học trong sản xuất các phế phm sinh học phục vụ nông nghiệp và môi trường: phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều hòa sinh trưởng, chế phẩm xử lý môi trường;

- Công nghệ sinh học trong giám định, chẩn đoán bệnh hại cây trồng, vật nuôi; công nghệ sản xuất và ứng dụng các bộ KIT chẩn đoán nhanh bệnh hại cây trồng và vật nuôi; thuốc thử, que thử, đoạn mồi, kháng thể;

- Công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào, đột biến phóng xạ;

- Công nghệ tế bào động vật trong đông lạnh tinh, phôi và cấy chuyển hợp tử, phân biệt giới tính, thụ tinh ng nghiệm sản xuất giống vật nuôi;

- Công nghệ vi sinh, enzym và protein ứng dụng sản xuất quy mô công nghiệp các chế phẩm sinh học dùng trong dinh dưỡng, bảo vệ cây trồng, vật nuôi;

- Công nghệ sinh học, công nghệ viễn thám trong quản lý và phòng trừ dịch sâu, bệnh hại cây trồng nông lâm nghiệp;

- Công nghệ sản xuất vắc-xin thú y để phòng bệnh cho vật nuôi;

- Công nghệ sinh học phân tử và miễn dịch học, vi sinh vật học trong phòng, trị một số loại dịch bệnh nguy hiểm đối với thủy sản.

* Về công nghệ tự động hóa

- Công nghệ cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và bảo quản sau thu hoạch nông sản;

- Công nghệ tự động hóa trong tưới tiêu, kết hợp dinh dưỡng trong canh tác cây trồng quy mô hàng hóa;

- Công nghệ tự động hóa, bán tự động trong quá trình chăn nuôi quy mô công nghiệp, thâm canh nuôi trồng thủy sản, trồng trọt;

- Công nghệ tự động, bán tự động trong đánh bt thủy sản.

* Về công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp

- Công nghệ nano trong sản xuất các chế phẩm nano như phân bón, thuốc BVTV, chế phẩm dinh dưng cho cây trồng vật nuôi;

- Công nghệ biển tính g, công nghệ sấy sinh thái, công nghệ ngâm, tẩm để bảo quản gỗ; công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm bảo quản, chế phẩm chống mối, mọt thế hệ cho sản phm gỗ, công nghệ sản xuất các màng phủ thân thiện với môi trường cho sản phm gỗ;

- Công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa nhầm tiết kiệm nguyên liệu, thời gian và nâng cao hiệu qu sử dụng gỗ;

- Công nghệ dự báo, tích trữ và khai thác nguồn nước; công nghệ thu trữ nước để cung cấp nước ổn định, hiệu quả phục vụ đa mục tiêu;

- Công nghệ xử lý nước thải và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý, điều hành công trình thủy lợi, khai thác nguồn lợi hải sản, vùng nuôi trồng thủy sản giám sát và đánh giá mùa màng...

* Kỹ thuật canh tác, nuôi trồng bo quản

- ng dụng kỹ thuật canh tác không dùng đất: thủy canh, khí canh, trồng cây trên giá thể, màng dinh dưỡng;

- ng dụng công nghệ tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động;

- ng dụng công nghệ nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động;

- ng dụng công nghệ chiếu xạ, công nghệ xử lý hơi nước nóng, công nghệ sấy lạnh sấy nhanh trong bảo quản nông sn;

- ng dụng công nghệ mới trong bảo quản và chế biến nông sản: công nghệ bao gói khí quyển kiểm soát; công nghệ bảo quản lạnh nhanh kết hợp với cht hấp thụ etylen để bảo quản rau, hoa, quả tươi; công nghệ tạo màng trong bảo quản rau, quả, thịt trứng; công nghệ lên men, công nghệ chế biến sâu, công nghệ sinh học và vi sinh sản xuất chế phẩm sinh học và các chất màu, chất phụ gia thiên nhiên trong bảo quản và chế biến nông sản;

- ng dụng công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng, vật nuôi, thy sản an toàn theo VietGap;

- ng dụng công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp (ICM); công nghệ sản xuất cây trồng, vật nuôi, thủy sản an toàn theo VietGap;

- ng dụng công nghệ nuôi thâm canh, nuôi siêu thâm canh thủy sản;

- ng dụng công nghệ xử lý môi trường trong nuôi trông thủy sản.

4. Nhiệm vụ

- Xây dựng và phát triển s lượng và cht lượng các HTX nông nghiệp thực hiện ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong đó chú trọng phát triển các mô hình HTX theo chui giá trị phù hợp với thế mạnh của tỉnh đ hỗ trợ phát triển sản xuất, ưu tiên các HTX có khả năng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn đến năm 2025.

- Phấn đấu đến năm 2020 có 142 HTX nông nghiệp được hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất (trong đó: HTX trồng trọt 118 HTX; HTX chăn nuôi 12 HTX; HTX nuôi trồng thủy sn 12 HTX; HTX dịch vụ tổng hợp 7 HTX), trong đó có 10 HTX được các cp có thẩm quyền chứng nhận là HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó: huyện Mộc Châu 2 HTX, Thuận Châu 01 HTX, Yên Châu 02HTX, Thành phố 02 HTX, Mai Sơn 02 HTX, Vân Hồ 01 HTX. (có phụ biu 01 kèm theo)

- Phấn đấu mức tăng trưởng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng giá trị thu nhập từ 300 triệu đồng/ha đất canh tác, trên 1 tỷ đồng/ha mặt nước nuôi trng thủy sản, trên 300 triệu đồng mô hình chăn nuôi.

- Mở rộng quy mô, nhân rộng các mô hình điểm có hiệu quả về ứng dụng công nghệ cao, nhằm khuyến khích, thu hút các HTX, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Từng bước thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

5. Thời gian và nguồn vốn

- Dự kiến đến năm 2020 hỗ trợ 142 HTX nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất, trong đó có 10 HTX được công nhận là HTX ứng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó:

+ Năm 2019: 124 HTX có ứng dụng công nghệ cao vào các công đoạn sản xuất và tiêu thụ nông sản, 5 HTX ứng dng công nghệ cao.

+ Năm 2020: 142 HTX có ứng dụng công nghệ cao vào các công đoạn sản xuất và tiêu thụ nông sản, 10 HTX ứng dụng công nghệ cao.

- Tng nhu cầu kinh phí: 84.250 triệu đồng, trong đó:

+ Năm 2019: 29.660 triệu đồng.

+ Năm 2020: 54.590 triệu đồng.

- Về nguồn vốn:

+ Ngân sách hỗ trợ: 48.742 triệu đồng.

+ Vn đối ứng của HTX 35.508 triệu đồng, tương ứng từ 20% trở lên (theo Điều 4, Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT , ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp).

Nguồn Kinh phí:

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình Mục tiêu xây dựng Nông thôn mới và ngân sách địa phương bố trí đi ứng với ngân sách trung ương đ hỗ trợ các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chính sách hỗ trợ, chế biến, sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021 theo Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.

Nguồn vốn thực hiện theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La về phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Nguồn vốn thực hiện theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về phê chuẩn Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX kiu mới gn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020.

6. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và các chính sách ưu đãi về phát triển ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 53/QĐ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề án ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ, chế biến, sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021.

- Khuyến khích nông dân, tổ chức, cá nhân dồn điền, đi thửa, cho thuê đất và tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tạo điều kiện thuận lợi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho các tổ chức, cá nhân triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao.

- Tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ thông tin công nghệ, thị trường và tổ chức sản xuất cho các HTX. Thí điểm hình thành các đơn vị tư vấn hỗ trợ HTX nông nghiệp ứng dụng CNC vào sản xuất, kết hợp phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông và các tổ chức, cơ quan hỗ trợ, chuyn giao khoa học k thuật nông nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển HTX

- Phát triển các chuỗi sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp với HTX, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chuyển giao khoa học công nghệ và hỗ trợ sản xuất cho các HTX.

- Đào tạo, bồi dưng nguồn nhân lực cho các HTX, hộ gia đình tham gia sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ thông qua thăm quan học tập, đào tạo, tập huấn.

- Đy mạnh việc kêu gọi đầu tư, trong đó xác định doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong vì có điều kiện tài chính để thường xuyên đổi mới công nghệ, sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý khoa học và xây dựng thương hiệu gắn với thị trường tiêu thụ; gắn việc liên kết các HTX làm vệ tinh đ giải quyết vấn đề đất đai và sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

- Xây dựng một số mô hình HTX sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực mang lợi thế cạnh tranh của tỉnh như rau, củ, quả, hoa, dược liệu, sản xuất chè chất lượng cao...

- Huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia; tranh thủ các dự án đầu tư nước ngoài hỗ trợ vào sản xuất.

- Tổ chức liên doanh, liên kết (liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, người nông dân) trong hoạt động sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Chủ động tham gia các hội chợ, triển lãm về các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh trong nước và nước ngoài. Liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao tại các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị tại những thành ph lớn, nhất là thị trường Hà Nội và tìm thị trường xuất khu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Nông nghiệp và PTNT chủ trì triển khai, kiểm tra đôn đốc, thực hiện kế hoạch. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố thực hiện chỉ tiêu phát triển HTX sản xuất một số cây trồng, con giống chủ lực áp dụng công nghệ cao theo nghị quyết s 53/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh.

Tng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. Phối hợp các Sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh phê duyệt các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT và các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung trong lĩnh vực đầu tư và xúc tiến thương mại, tổ chức Hội nghị kết nối các nhà đầu tư; mời các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh nông nghiệp; Hội nghị thường niên liên kết sản xuất và tiêu thụ.

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan lựa chọn các điểm quảng bá sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn các tổ chức cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Tiếp nhận và chuyn giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, chuyển giao khoa học công nghệ, tiến bộ k thuật, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất chế biến, bảo quản nông sản.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện nội dung quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở ng nghiệp và PTNT cân đối bố trí vốn nguồn ngân sách, kinh phí theo các chương trình, dự án, đề án CNC đã được UBND tỉnh phê duyệt.

7. Sở Tài chính tổng hợp kinh phí theo đề xuất của sở, ngành và đơn vị được giao nhiệm vụ; cân đối, bố trí nguồn ngân sách trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

8. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ Kế hoạch này hàng năm xây dựng Kế hoạch chi tiết của địa phương đ triển khai thực hiện phát triển HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuyên truyền, phổ biến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết về tiềm năng hợp tác đầu tư phát triển lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chủ động b trí ngân sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình HTX và triển khai sản xuất nông nghiệp ng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Thực hiện các cam kết và quy định của nhà nước về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của HTX.

Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung, tiến độ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện; kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và PTNT theo quý, 6 tháng, năm (gửi báo cáo trước ngày 20 tháng cuối quý, ngày 01 tháng 6 và ngày 01 tháng 12) và báo cáo đột xuất đ tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT tnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Nôn
g nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường, TT và Truyền thông, Công Thương;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, M
nh KT, 18 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 


PHỤ BIỂU 01

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HTX NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Các chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2018

Ước thực hiện trong các năm

Ghi chú

2019

2020

1

Số lượng HTX nông nghiệp của tỉnh

HTX

451

501

573

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

-

Lĩnh vực trồng trọt

HTX

127

147

172

 

-

Lĩnh vực chăn nuôi

HTX

27

32

37

 

-

Lĩnh vực thủy sn

HTX

67

70

75

 

-

Lĩnh vực Dịch vụ tng hợp

HTX

226

248

285

 

-

Lĩnh vực Lâm nghiệp

HTX

4

4

4

 

*

Thành lập mới HTX theo từng năm

HTX

124

52

72

Tổng từ 2018-2020 là 248 HTX

2

Số thành viên HTX nông nghiệp trên đa bàn tỉnh

Người

6.191

6.711

7.431

 

3

Số HTX nông nghiệp có UDCNC vào sản xuất nông nghiệp

HTX

103

124

142

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

-

HTX trồng trọt

HTX

92

108

118

 

-

HTX chăn nuôi

HTX

3

8

12

 

-

HTX nuôi trồng thủy sản

HTX

8

8

12

 

-

HTX dịch vụ tng hp

HTX

6

7

7

 

4

Số HTX nông nghiệp UDCNC vào sản xuất nông nghiệp

HTX

 

5

10

 

5

S HTXNN được hỗ tr phát triển chuỗi sản xuất cung ứng nông sản thủy sản an toàn trên đa bàn tỉnh

HTX

49

64

80

 

6

Nhu cầu kinh phí hỗ tr

Tr. đồng

2.110

29.660

54.590

 

 

Trong đó

Tr. đồng

 

 

 

 

-

HTX trng trt

Tr. đồng

2.110

26.910

34.790

 

-

HTX chăn nuôi

Tr. đồng

 

1.300

 

 

-

HTX nuôi trồng thủy sn

Tr. đồng

 

 

19.800

 

-

HTX dch v tng hp

Tr. đồng

 

1.450

 

 

-

HTXm nghiệp

Tr. đng

 

 

 

 

-

HTX lâm nghiệp

Tr. đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….

STT

Tên Hợp tác xã nông nghiệp

Địa Chỉ

Lĩnh vực hoạt động

Công nghệ dự kiến áp dụng

Tng mức đầu tư (tr đồng)

Vốn đề nghị nhà nước hỗ tr (tr đồng)

Năm hoàn thành

8

HTX Pha Lao

Bản Pha Lao, xã Phổng Lái

Trồng trọt

Sản xuất cây trồng an toàn theo VietGAP, tưới nhỏ giọt, sử dụng các chế phẩm nano cho cây trồng, Sấy long nhãn bng lò hơi sch

840

682

2019

9

HTX Chiềng La

Bản Nưa, xã Chiềng La

Trồng trọt

Sản xuất cây trng an toàn theo VietGAP, tưới nhỏ git, sử dụng các chế phẩm nano cho cây

268

224

2019

10

HTX Nam Tiến

Bản Nam Tiến, xã Bon Phng

Trồng trọt

Sản xuất cây trồng an toàn theo VietGAP

50

50

2020

III

Huyện Bắc Yên

 

 

 

10.280

7.568

 

1

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Bắc Yên

Bàn Cao Đa I, xã Phiêng Ban

Cây ăn quả

Hệ thống tưới bán tự động

800

480

2019

2

Hợp tác xã sản xuất rau củ quả Phiêng Ban

Bản Lào Lay, xã Phiêng Ban

rau, củ, quả

Hệ thống tưới bán tự động

400

240

2019

3

Hợp tác xã Sơn Tra Nậm Lộng Hang Chú

Bản Nậm Lộng, xã Hang Chú

Cây ăn quả

Kho lạnh bảo quản nông sản

3.000

2.400

2020

4

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bo Lâm

Bàn Lào Lay, xã Phiêng Ban

Cây ăn quả

Kho lạnh bảo quản nông sản, hệ thống tưới tự động

4.000

3.200

2020

5

HTX Xây dựng - Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chấn Yên

Bàn Pe, xã Song Pe

Cây ăn quả

Hệ thống tưi bán tự động

400

240

2019

6

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Linh Chi

Bản Nhạn Cuông, xã Tạ Khoa

Cây ăn quả

Hệ thống tưới bán tự động

400

240

2019

7

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Anh Tú

Bản Pót, xã Mường Khoa

Cây ăn quả

Hệ thống tưới bán tự động

400

240

2019

8

HTX xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chiềng Sai

B. Nà Dòn, xã Chiềng Sại

Cây ăn quả

Hệ thống tưới bán tự động

400

240

2019

9

HTX Nông nghiệp Pa Nó

B. Pa Nó, xã Mường Khoa

Cây ăn qu

Hệ thống tưới bán tự động

480

288

2019

IV

Huyện Vân Hồ

 

 

 

6.100

4.270

 

1

HTX rau an toàn Vân Hồ

Bản Hang Trùng, xã Vân Hồ

Rau các loại

Nhà lưới + Hệ thống tưới phun

1.500

1.050

2020

2

HTX Gia Thịnh

Bản Ching Đi, xã Vân Hồ

Hoa cây cảnh

Nhà lưới + Hệ thống tưới phun

1.500

1.050

2020

3

HTX sản xuất, chế biến mận, dược liệu Thông Cuông

Bản Thông Cuông, xã Vân Hồ

Mận, Rau, dược liệu

Hệ thống tưi nh giọt, tưới phun

1.500

1.050

2020

4

HTX nông nghiệp dịch vụ Suối Bàng

Bản Âm, xã Suối Bàng

Nhãn, Cam Vinh, Bưi

Hệ thống tưới nhỏ giọt

800

560

2020

5

HTX Nông nghiệp Tiến Thành

Bản Suối Quanh, xã Chiềng Xuân

Nhãn, Xoài Đài Loan, Cam Vinh, Bưởi

Hệ thống tưới nh giọt

800

560

2020

V

Thành phố Sơn La

 

 

 

6.080

2.020

 

1

Hợp tác xã cà phê Bích Thao Sơn La

Bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La

Trng, sơ chế, chế biến cà phê.

Máy giang xay (Hót E) 60Kg

400

120

2019

y truyền đóng bao bì cà phê

180

50

2019

2

Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Chiềng Sinh

T 5, phường Chiềng Sinh

Nông nghiệp (Trồng cây ăn quả, rau c ...)

Tưới ẩm, tưới phun tự động

1.500

500

2019

3

Hợp tác xã Nông nghiệp xanh 26/3

Tổ 8, phường Chiềng Sinh

Trồng rau hữu cơ

Nhà màng, tưới tự động

3.000

1.000

2020

4

Hp tác xã Mạnh Nguyên

B. Muông, xã Chiềng Ngần

Trồng cây ăn qu (Chanh leo, Nhãn, Xoài)

Tưới ẩm, tưới phun tự động

1.000

350

2020

VI

Huyn Quỳnh Nhai

 

 

 

15.900

5.100

 

1

HTX Dịch vụ và Thương mại Thương Tuyên

Bản Pá Uôn, xã Mường Giàng

Trồng CAQ đất dốc

Tưới tiết kiệm

700

400

2020

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi cá lồng theo quy trình VietGap

1.500

700

2020

2

HTX Vận Tải Hợp Lực

Cầu Pá Uôn, xã Chiềng Ơn

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi cá lồng theo quy trình VietGap

3.000

1.000

2020

3

HTX Thy sản Chiềng Bằng

B. Co Trặm, xã Chiềng Bằng

Nuôi trồng thủy sản

Nuôi cá lồng theo quy trình VietGap

10.700

3.000

2020

VII

Huyện Phù Yên

 

 

 

2.500

1.500

 

1

Hợp tác xã Mường Hoa

Khối 12, Thị trấn Phù Yên

Kỹ thuật canh tác, nuôi trồng, bo qun nông sn

Nhà kính, màng lưới, nhà màng, ứng dụng kỹ thuật không dùng đất thủy canh khí thế, màng dính

2.500

1.500

2019

VIII

Sông Mã

 

 

 

8.920

5.440

 

1

HTX DVNN An Thịnh

Bn Mé , xã Nà Nghịu

Trồng cây ăn quả

Tưới nh giọt, sấy long nhãn bằng lò hơi sạch

750

520

2020

2

HTX DVNN Đoàn Kết

Bản Hải Sơn, xã Chiềng Khoong

Trồng cây ăn quả, chăn nuôi

Sấy long nhãn bằng công nghệ lò hơi sạch, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường nông thôn

700

460

2019

3

HTX DVNN Toàn Thng

Bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu

Trồng cây ăn quả, chăn nuôi

Tưới nhỏ giọt, sấy long nhãn bằng lò hơi sạch, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường nông thôn

700

460

2019

4

HTX DVNN Hoàng Tuấn

Bản Hi Sơn, xã Chiềng Khoong

Trồng cầy ăn qu, CB nông sn sau thu hoạch

Công nghệ nano và sinh học trong chăm sóc, bo vệ thực vật, sấy long nhãn bng lò hơi sạch.

1.450

550

2019

5 .

HTX Phúc Vinh

B. Cảnh Kiến, xã Nà Nghu

Trồng cây ăn qu

Hệ thống tưới nhỏ giọt, công nghệ bảo quản lạnh

350

300

2019

6

HTX Duy Tuấn

Bản Hưng Mai, xã Nà Nghịu

Trồng cây ăn qu

Hệ thống tưới nhỏ giọt

200

150

2019

7

HTX DVNN Bảo Minh

Bn C5. xã Chiềng Khoong

Trồng cây ăn quả

Công nghệ bảo quản lạnh

600

300

2019

8

HTX DVNN Hưng Lộc

B. Tân Lập, xã Chiềng Khương

Trồng cây ăn quả

sấy long nhãn bằng công nghệ lò hơi sạch

400

280

2019

9

HTX hoa qu Tiên Cang

Bn Tiên Cang, xã Chiềng Cang

Trồng cây ăn quả

sấy long nhãn bằng công nghệ lò hơi sạch

400

280

2019

10

HTX Cây ăn qu Vườn Đồi

Bàn Nà Lốc, xã Chiềng Sơ

Trồng cây ăn quả

Hệ thống tưới nhỏ giọt

320

200

2019

11

HTX DVNN Sơn Tùng

Bn Nà Hạ, xã Huổi Một

Trồng cây ăn quả

Hệ thống tưới nhỏ giọt

500

300

2019

12

HTX CAQ Diên Việt Có Tre

Bản Có Tre, xã Chiềng Cang

Trồng cây ăn quả

Hệ thng tưới nh giọt

150

100

2019

13

HTX DVNN Tâm Dũng

xã Chiềng Khoong

Trồng cây ăn quả

Hệ thống tưới nhỏ giọt

150

100

2019

14

HTX DVNM Hoa Mười

Bàn Huổi Bó, xã Chiềng Khoong

Trồng cây ăn qu

Hệ thống tưới nhỏ giọt, sy long nhãn bng lò hơi sạch, bảo quản lạnh

2.350

1.500

2020

IX

Huyện Sp Cộp

 

 

 

1.100

500

 

1

HTX Nông nghiệp Nam Phương

Bản Là Mường, xã Sp Cộp

Trồng cây ăn quả

Tưới nhỏ giọt

1.100

500

2020

X

Huyện Yên Châu

 

 

 

1.150

500

 

1

HTX NN Hoa Mơ

Xã Yên Sơn

Trồng cây ăn quả

Tưới nhỏ giọt

100

50

2019

2

HTX DVNN Quyết Thắng

Xã Yên Sơn

Trồng cây ăn quả

Tưới nhỏ giọt

250

100

2019

3

HTX NN Đồng Tâm

Xã Sặp Vạt

Trồng cây ăn quả

Tưới nhỏ giọt

100

50

2019

4

HTX NN Xuân Tiến

Xã Sặp Vạt

Trồng cây ăn quả

Tưới nhỏ giọt

100

50

2019

5

HTX NN tng hp Kim Tiến

Xã Ching Sàng

Trồng cây ăn quả

Tưới nhỏ giọt

250

100

2019

6

HTX DVNN Toàn Phát

xã Phiêng Khoài

Trồng cây ăn qu

Tưới nhỏ giọt

100

50

2019

7

HTX NN Tiến Đạt

Xã Lóng Phiêng

Trồng cây ăn quả

Tưới nhỏ giọt

250

100

2020

XI

Huyện Mộc Châu

 

 

 

7.450

4.650

 

1

HTX rau an toàn AN Tâm Mộc Châu

Bản An Thái, xã Mường Sang

Trồng rau, củ an toàn

Tưới phun mưa có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động

250

150

2019

2

HTX Chanh leo Mộc Châu

Tiểu khu 84/85, TT Nông trường Mộc Châu

Trồng cây chanh leo

Bảo quản và chế biến nông sản; bảo quản lạnh nhanh kết hợp với chất hp thụ etylen để bo qun quả tươi, dch quả chanh leo tươi

500

300

2020

3

HTX NN Hoàng Hải Tân Lập

Tiểu khu 34, xã Tân Lập

Trồng rau, củ an toàn

Tưới phun mưa có hệ thống điều khiển tự động, bán tự động, nhà kính nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển t đng hoặc bán tự động

1.100

700

2019

4

HTX Nông sản Mộc Châu

Bản Anh 1, xã Đông Sang

Trồng cây ăn quả

Sấy lạnh, sy nhanh trong bo quản nông sn, tưới phun mưa có điều khin t động bán tự động

1.500

1.000

2020

5

HTX cây ăn qu Mường Sang

Bản Nà Bó 1, xã Mường Sang

Trng cây ăn quả

Sản xuất cây trồng an toàn theo VietGAP

100

50

2019

6

HTX NN An Phú

Bản Sò Lườn, xã Mường Sang

Trồng cây ăn quả

Tưới phun mức có điều khiến tự động bán tự động

800

500

2019

7

HTX Hoa quả Thành Đạt

Bản Long phú, xã Chiềng Hặc

Trng cây ăn quả

Sấy lạnh, sấy nhanh trong bảo quản nông sản

1.000

600

2020

8

HTX NN hữu cơ và kết nối cung cu Mộc Châu

Tiểu khu Chiềng Đi, TT Nông trường Mc Châu

Trồng rau, c an toàn

Nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thng điều khiển t đng bán t đng

1000

600

2019

9

HTX NN Dũng Tiến

Bản 83, xã Phiêng Luông

Trng rau, c an toàn

Nhà kính, nhà lưới, nhà màng có hệ thống điều khiển t đng bán t đng

600

400

2019

10

HTX Rau an toàn Tự Nhiên

Bn Tự Nhiên, xã Đông Sang

Trồng rau, củ an toàn

Tưới phun mưa có điều khiển tự động bán tự động

500

400

2020

11

HTX NN Tiên Phong

Tiểu khu 3, xã Nà Mường

Trồng cây ăn quả

Sản xuất cây trồng an toàn theo VietGAP

100

50

2019

XII

Huyện Mai Sơn

 

 

 

5.500

2.200

 

1

HTX Tân Tiến

Xã Mường Bon

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép chọn giống cây ăn quả

250

100

2019

2

HTX rau hoa Công nghệ cao

Xã Mường Bon

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép chọn giống cây ăn quả

250

100

2019

3

HTX 8X

TK Thống Nhất, xã Cò Nòi

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép chọn giống cây ăn qu

250

100

2019

4

HTX Anh Trang

K1 TT Hát Lót

Trồng cây ăn qu

Tưới tự động, chiết ghép chọn giống cây ăn quả

750

300

2019

5

HTX Ngọc Lan

Bn Nong Xôm xã Hát lót

Trồng cây ăn quả

Hệ thống thông minh quản lý truy suất nguồn gốc sản phẩm, tưới tđng

750

300

2019

6

HTX Ngọc Hoàng

TK7- xã Nà Bó

Trồng cây ăn quả

Hệ thống thông minh quản lý truy suất nguồn gốc sản phẩm, tưới t đng

750

300

2019

7

HTX Thanh Sơn

TH 32- xã Cò Nòi

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép tạo giống cây ăn quả

1.000

400

2019

8

HTX Nhãn Chín Muộn

TH Nà Sn - Chiềng Mung

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép tạo giống cây ăn qu

750

300

2019

9

HTX Thương Binh 27-7

TH Nà Sn - Chiềng Mung

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép tạo giống cây ăn qu

250

100

2019

10

HTX Phát Đạt

Xã Cò Nòi

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép tạo giống cây ăn quả

250

100

2020

11

HTX Bo Khánh

TT Hát lót

Trồng cây ăn quả

Tưới tự động, chiết ghép tạo giống cây ăn quả

250

100

2020

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu09/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 09/KH-UBND 2019 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 09/KH-UBND 2019 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu09/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 09/KH-UBND 2019 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 09/KH-UBND 2019 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sơn La

         • 04/01/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực