Văn bản khác 09/KH-UBND

Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 2013 Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tri số 33-TT/TU ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, giá trị khoa học và thực tiễn của Hiến pháp đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về Hiến pháp, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật;

Xác định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp;

Bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và nghiêm chnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội... tạo động lực cho quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu:

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp;

Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm đảm bảo sự tham gia nghiêm túc của tất cả các cấp, các ngành và nhân dân;

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp tại địa phương;

Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp được thực hiện bằng nhiều hình thức, nêu bật được tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tập trung quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung ca Hiến pháp.

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức một số hội nghị cấp tỉnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp

Tchức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp, triển khai Kế hoạch thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh, giới thiệu Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số đim thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thông tri số 33-TT/TU ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Tỉnh ủy Thái Bình về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện, thành phố;

Tổ chức Hội nghị tập huấn về nội dung của Hiến pháp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ làm công tác pháp chế tại các s, ban, ngành; cộng tác viên kiểm tra văn bản cấp tỉnh;

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014;

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan.

2. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

Các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, STư pháp để tổ chức hội nghị tuyên truyn, giới thiệu ý nghĩa, nội dung cơ bản của Hiến pháp, những điểm mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Chú trọng tập trung vào những nội dung quan trọng của Hiến pháp như: Bản chất Nhà nước và nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước; vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chế độ kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và môi trường... Đồng thời nhấn mạnh Hiến pháp năm 2013 với nhiều điểm mới về cả nội dung và kỹ thuật lập pháp, đã phn ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước;

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát, sửa đi, bãi bỏ hoặc ban hành mi văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản pháp luật đã ban hành để phát hiện những quy đnh trái Hiến pháp, kiến nghị dừng thi hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp. Trong quá trình thực hiện, ưu tiên sửa đi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

Lập danh mục, xác định lộ trình hoàn thiện các văn bản pháp luật trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc; các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động chính quyền địa phương; các văn bản pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân... cho phù hợp với Hiến pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Xây dựng và cấp phát tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp

Biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản, ý nghĩa, những điểm sửa đổi, bổ sung mới của Hiến pháp;

Mua, cấp phát Hiến pháp cho Tủ sách pháp luật của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Năm 2014.

5. Ph biến nội dung của Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng

Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục pháp luật trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình;

Tăng cường viết các tin, bài tuyên truyền các nội dung cơ bản của Hiến pháp, đặc biệt là một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung;

Đưa tin, bài giới thiệu về Hiến pháp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố...

Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Tư pháp:

Chủ trì Hội nghị cấp tỉnh quán triệt, triển khai thi hành Hiến pháp;

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; rà soát, thẩm định, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp;

Thực hiện biên soạn nội dung các loại tài liệu tuyên truyền để phục vụ cho việc giới thiệu, tuyên truyền Hiến pháp. Cung cấp Hiến pháp cho Tủ sách pháp luật của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, bộ đội biên phòng. Chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp trên cng thông tin điện tử của y ban nhân dân tỉnh và của các sở, ban, ngành. Hướng dẫn các sở, ngành, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cấp chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật trên các trang thông tin điện tử.

d) Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các văn bn pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đề nghị sửa đổi pháp luật về tố tụng cho phù hợp với các quy định hiện hành.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tng lp nhân dân tích cực nghiên cứu, học tập và nâng cao ý thức chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Phi hợp với các ngành thực hiện rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và bầu c; văn bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp.

e) Các sở, ban, ngành của tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Hiến pháp, thực hiện rà soát các văn bản thuộc ngành quản lý trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường... không còn phù hợp với Hiến pháp đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hoặc ban hành mới.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động xây dựng Kế hoạch trin khai phổ biến Hiến pháp tại địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tuyên truyền Hiến pháp tới mọi tầng lớp nhân dân. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí:

Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp được bảo đảm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức chi cho công tác phổ biến pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu09/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2014
Ngày hiệu lực11/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 2013 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 2013 Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu09/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành11/02/2014
        Ngày hiệu lực11/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 2013 Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 09/KH-UBND năm 2014 triển khai thi hành Hiến pháp 2013 Thái Bình

           • 11/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực