Văn bản khác 10/KH-HĐND

Kế hoạch 10/KH-HĐND năm 2020 giám sát đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện biện pháp chống COVID-19 Ủy ban huyện Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT ĐỐI VỚI UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/CT-TTG NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát đối với UBND các huyện, thành phố về tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xem xét, đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các các huyện, thành phố.

- Đánh giá những việc đã làm được; những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

- Đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Hoạt động giám sát phải tuân thủ đúng quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

- Đảm bảo thực hiện đúng phạm vi, nội dung, phương thức, thời gian và tiến độ đã đề ra trong Kế hoạch giám sát.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát căn cứ vào kế hoạch giám sát báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG GIÁM SÁT

1. Đối tượng, nội dung giám sát

UBND các huyện, thành phố báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó tập trung làm rõ các nội dung sau: Tình hình triển khai, kết quả thực hiện; những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; các giải pháp, kiến nghị.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đoàn giám sát sẽ chọn một số địa phương, đơn vị, cơ sở trên địa bàn để giám sát trực tiếp.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN GIÁM SÁT

1. Thời gian, địa điểm:

* Ngày 06/4/2020:

- Buổi sáng: Từ 9h00’, làm việc với UBND huyện Vĩnh Tường tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường.

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30’, làm việc với UBND huyện Yên Lạc tại trụ sở UBND huyện Yên Lạc.

+ Từ 15h30’, làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên tại trụ sở UBND thành phố Vĩnh Yên.

* Ngày 07/4/2020:

- Buổi sáng:

+ Từ 7h30’, làm việc với UBND thành phố Phúc Yên tại trụ sở UBND thành phố Phúc Yên.

+ Từ 10h00’, làm việc với UBND huyện Bình Xuyên tại trụ sở UBND huyện Bình Xuyên.

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30’, làm việc với UBND huyện Tam Đảo tại trụ sở UBND huyện Tam Đảo.

*Ngày 08/4/2020:

- Buổi sáng:

+ Từ 8h00’, làm việc với UBND huyện Sông Lô tại trụ sở UBND huyện Sông Lô.

+ Từ 10h00’, làm việc với UBND huyện Lập Thạch tại trụ sở UBND huyện Lập Thạch.

- Buổi chiều:

+ Từ 13h30’, làm việc với UBND huyện Tam Dương tại trụ sở UBND huyện Tam Dương.

2. Thành phần đoàn giám sát

*Trưởng Đoàn: Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

*Các thành viên:

- Ngày 06/4/2020:

+ Bà Lê Thị Phương Hoa - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

+ Ông Vũ Giang Hậu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

- Ngày 07/4/2020:

+ Bà Nguyễn Thị Minh Hiên - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

+ Ông Trương Đức Tuấn - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

- Ngày 08/4/2020:

- Ông Nguyễn Thái Thịnh - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

+ Ông Trương Đức Tuấn - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh.

3. Thư ký đoàn giám sát:

Ông Trần Bình Quyền - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh.

3. Thành phần làm việc với Đoàn giám sát:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nơi Đoàn đến giám sát.

- Một số thành phần có liên quan đến nội dung giám sát (do UBND các huyện, thành phố bố trí, không quá 10 người).

4. Cơ quan báo chí:

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cử 01 phóng viên đưa tin giám sát.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Bố trí thành phần, địa điểm, thời gian làm việc với Đoàn giám sát.

2. Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm tham mưu nội dung giám sát và đảm bảo các điều kiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giám sát.

3. Căn cứ Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên Đoàn giám sát, Văn phòng HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch giám sát đối với UBND các huyện, thành phố về tình hình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nghiêm túc thực hiện.

(Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trần Bình Quyền - Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh, điện thoại 0982411973)../.

 


Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Như thành phần;
- PVP, CV;
- Phòng HCTCQT;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2020
Ngày hiệu lực06/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/KH-HĐND

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện biện pháp chống COVID-19 Ủy ban huyện Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện biện pháp chống COVID-19 Ủy ban huyện Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Ngọc Bình
        Ngày ban hành06/04/2020
        Ngày hiệu lực06/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện biện pháp chống COVID-19 Ủy ban huyện Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-HĐND 2020 giám sát thực hiện biện pháp chống COVID-19 Ủy ban huyện Vĩnh Phúc

              • 06/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực