Văn bản khác 10/KH-HĐND

Kế hoạch 10/KH-HĐND năm 2016 giám sát công tác quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-HĐND giám sát quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân Nghệ An 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Nghị quyết số 204/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 ban hành Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 và Chương trình công tác năm 2016 của Ban, Ban Văn hóa - Xã hội ban hành Kế hoạch giám sát công tác quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Thông qua hoạt động giám sát để nắm được thực trạng công tác quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Việc tổ chức giám sát được tiến hành đảm bảo đúng luật, đúng nội dung, thời gian kế hoạch. Các địa phương, đơn nơi được giám sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, đánh giá nghiêm túc, đầy đủ, khách quan các nội dung theo yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG GIÁM SÁT

1. Thực trạng hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

4. Những kiến nghị, đề xuất.

(Có đề cương chi tiết kèm theo Kế hoạch này)

III. HÌNH THỨC GIÁM SÁT VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT

1. Giám sát trực tiếp tại: Sở Y tế; UBND các huyện Quỳnh Lưu, Qùy Hợp và UBND thành phố Vinh.

2. Giám sát qua báo cáo đối với UBND các huyện: Qùy Châu, Đô Lương; Thanh Chương, Tương Dương.

3. Khảo sát thực tế tại một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân tại Quỳnh Lưu, Qùy Hợp và thành phố Vinh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị được giám sát

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo đề cương gửi kèm kế hoạch này) và gửi về Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh theo địa chỉ: số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh trước ngày 20/8/2016 (đồng thời gửi theo địa chỉ Email: van.nguyen.990@gmail.com).

Báo cáo phải có số liệu cụ thể theo đề cương và phụ lục báo cáo kèm theo. Thời điểm lấy số liệu từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/7/2016.

- Khi đoàn đến khảo sát thực tế tại một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đề nghị UBND huyện, thành phố và UBND xã (phường, thị trấn) nơi có cơ sở hành nghề y, dược tư nhân tham gia.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần giám sát

- Từ ngày 8/8/1016 đến ngày 12/8/2016: nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin, xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát.

- Ngày 23/8/2016: Bắt đầu 8 giờ, Đoàn giám sát họp triển khai kế hoạch giám sát.

Địa điểm: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

- Từ ngày 24/8/2016 đến ngày 26/8/2016: Đoàn giám sát tại huyện Quỳ Hợp

+ Buổi sáng ngày 24/8/2016: Đoàn tập trung tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để đi huyện Qùy Hợp.

+ Buổi chiều ngày 24/8/2016 và buổi sáng ngày 25/8/2016: Đoàn khảo sát thực tế tại một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện.

+ Buổi chiều ngày 25/8/2016: Bắt đầu từ 14 giờ Đoàn làm việc với UBND huyện.

+ Ngày 26/8/2016: Đoàn về Vinh.

- Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 31/8/2016: Đoàn giám sát tại Quỳnh Lưu

+ Buổi sáng ngày 29/8/2016: Đoàn tập trung tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để đi huyện Quỳnh Lưu.

+ Buổi chiều ngày 29/8/2016 và buổi sáng ngày 30/8/2016: Đoàn khảo sát thực tế tại một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện.

+ Buổi chiều ngày 31/8/2016: Bắt đầu từ 14 giờ Đoàn làm việc với UBND huyện.

- Từ ngày 5/9/2016 đến ngày 9/9/2016: Đoàn giám sát tại thành phố Vinh

+ Ngày 5/9/2016 đến ngày 8/9/2016: Đoàn khảo sát thực tế tại một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố.

+ Ngày 9/9/2016: Bắt đầu từ 14 giờ Đoàn làm việc với UBND thành phố.

* Thành phần làm việc tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ở các huyện Quỳnh Lưu, Qùy Hợp:

- Đoàn giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế, chi nhánh dược;

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND xã (phường, thị trấn);

- Chủ cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

* Thành phần làm việc tại các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ở thành phố Vinh: Bộ phận chuyên trách của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; bộ phận thư ký và một số sở, ban, ngành liên quan.

* Thành phần làm việc tại UBND các huyện Quỳnh Lưu, Qùy Hợp và UBND thành phố Vinh:

- Đoàn giám sát Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm y tế huyện, chi nhánh dược và các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Ngày 14/9/2016: Đoàn làm việc tại Sở Y tế

+ Thời gian: Bắt đầu từ 14 giờ. Địa điểm: Sở Y tế.

+ Thành phần:

- Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

 

- Đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các phòng liên quan thuộc sở;

 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương, Tài chính; Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh.

- Ngày 15/9/2016 đến ngày 22/9/2016:

+ Thư ký Đoàn giám sát dự thảo Báo cáo kết quả giám sát; Ban VHXH họp thông qua Báo cáo kết quả giám sát; Hoàn chỉnh và ban hành Báo cáo kết quả giám sát của Ban VH-XH.

Nhận được kế hoạch này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan sắp xếp công việc thời gian để tham gia đoàn giám sát đầy đủ; Văn phòng HĐND tỉnh, các đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan và các điều kiện để đảm bảo cho cuộc giám sát đạt kết quả tốt.

Kế hoạch này thay cho giấy mời làm việc, trường hợp nếu thay đổi thời gian, Ban sẽ có thông báo cụ thể.

(Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị liên lạc với đ/c Nguyễn Thị Lan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh theo số điện thoại thoại 0986639364 hoặc đ/c Nguyễn Thị Vân - chuyên viên Phòng Văn-Xã và Dân tộc - Văn phòng HĐND tỉnh, điện thoại: 0945186221)./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Thành viên Đoàn GS theo QĐ GS;
- Các đơn vị được giám sát;
- Thường trực và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Vinh và các huyện: Qùy Hợp, Quỳnh Lưu;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo các phòng, CV phòng VX-DT (2);
- Báo Nghệ An (mời dự và đưa tin);
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN
Hồ Phúc Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-HĐND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực12/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/KH-HĐND

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-HĐND giám sát quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-HĐND giám sát quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân Nghệ An 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Phúc Hợp
        Ngày ban hành12/08/2016
        Ngày hiệu lực12/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-HĐND giám sát quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân Nghệ An 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-HĐND giám sát quản lý hoạt động hành nghề y dược tư nhân Nghệ An 2016

              • 12/08/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/08/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực