Văn bản khác 10/KH-UBND

Kế hoạch 10/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đất đai do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức thi hành Luật Đất đai: Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai; kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý và sử dụng đất: Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; làm tốt công tác định giá đất; chấn chỉnh công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai; giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đang tồn đọng; triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh đã được giao trong Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai; rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây cho phù hợp với Luật Đất đai mới và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai của Trung ương. Thời gian hoàn thành trong năm 2014.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình xây dựng chương trình, nội dung, thường xuyên tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Trước mắt, đầu quý II năm 2014 mở đợt tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Đất đai trong nhân dân trước khi Luật có hiệu lực thi hành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các tổ chức liên quan tổ chức các Hội nghị phổ biến nội dung Luật Đất đai cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong quý II năm 2014.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện (đối với những huyện đã được phê duyệt) cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 – 2020). Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố chưa được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015), khẩn trương hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, thẩm định, trình UBND tỉnh, thời gian xong trước ngày 20/04/2014. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án có sử dụng các loại đất theo quy định phải báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và Thủ tướng Chính phủ; chủ trì thẩm định, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, đáp ứng yêu cầu tiến bộ. Tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, thực hiện chặt chẽ đầy đủ các quy định và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khắc phục tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, kém hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tạo quỹ đất để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; chỉ đạo thực hiện quy định việc xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất.

- Chủ động rà soát toàn bộ diện tích đất đang sử dụng của các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để đề xuất hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai mới.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quản lý việc điều tra cơ bản về đất đai như đo đạc, chỉnh lý Bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, thống nhất trên địa bàn tỉnh. Rà soát, điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2008 – 2015 (Dự án tổng thể) đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2009 cho phù hợp với tình hình hiện nay (Trước mắt tập trung cho các xã chưa có Bản đồ địa chính ở dạng số và hoàn thành công tác dồn điền – đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới). Việc rà soát, điều chỉnh Dự án tổng thể hoàn thành trong quý II năm 2014. Phấn đấu hết năm 2015 hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho huyện điểm Kim Sơn.

- Trên cơ sở khung giá đất do Chính phủ ban hành, chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng Bảng giá đất để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2014. Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai, triển khai hệ thống theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật; mở chuyển trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai.

- Đăng tải toàn văn Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành chi tiết Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến đất đai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện. Việc đăng toàn văn Luật Đất đai hoàn thành trước ngày 01/4/2014; đăng tải ngay các văn bản còn lại khi được ban hành.

3. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn việc lập dự toán các nội dung chi cụ thể và bố trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng Bảng giá đất để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ đất năm trước để chi cho công tác đo đạc, chỉnh lý Bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm sau theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011.

4. Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ở cấp xã, huyện, tỉnh.

5. Thanh tra tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung tham mưu, xem xét, xác minh, hướng dẫn và giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai, những khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, thanh tra, việc chấp hành pháp luật về đất đai, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất để ngăn ngừa các hành vi vi phạm trong quản lý và sử dụng đất.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật tại cấp huyện, cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm những nội dung quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền đã được Luật Đất đai và các văn bản dưới Luật quy định.

7. Đề nghị các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai tại đơn vị mình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân về những nội dung của Luật Đất đai và tham gia giám sát việc thực hiện Luật Đất đai trong quản lý, sử dụng đất đai.

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, định kỳ tuần cuối tháng, báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, các VP, Cổng TTĐT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-UBND 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai Ninh Bình

           • 11/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực