Văn bản khác 10/KH-UBND

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTg NGÀY 09/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai kịp thời Chỉ thị tới các Sở, ban, ngành địa phương liên quan trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác quản lý hoạt động quảng cáo; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, thực hiện quảng cáo, xây dựng môi trường đô thị văn minh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thiết lập trật tự, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

Bám sát các nội dung của Chỉ thị và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phù hợp đtriển khai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, đảm bảo hiệu quả hoạt động quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách

- Triển khai đảm bảo hiệu quả Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Đẩy mạnh công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo; triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện cho đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh, thực hiện quảng cáo.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức

- Triển khai thực hiện đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các địa phương.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức các chương trình, lớp tập huấn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh nhằm nâng cao ý thức và kiến thức pháp luật về quảng cáo và kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi trong hoạt động quảng cáo không đúng quy định.

- Ưu tiên bố trí nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành để thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát hệ thống quảng cáo trên địa bàn hiện có, kiểm tra quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời đđảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị; tiến hành tháo gỡ các băng rôn, panô, bảng, biển quảng cáo đã hết thời hạn treo, mắc theo quy định.

- Huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ những quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa và Th thao

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thliên quan và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, quy định quản lý lĩnh vực quảng cáo cho các cán bộ quản lý; đại diện cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ hoặc thực hiện quảng cáo nhằm nâng cao hiểu biết, trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2030 đảm bảo hiệu quả.

- Thực hiện công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực quảng cáo, triển khai thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 nhằm tạo điều kiện cho đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh, thực hiện quảng cáo; hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện việc gửi thông báo sản phẩm quảng cáo, tiếp nhận và thẩm định các nội dung theo quy định.

- Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo; rà soát hệ thống quảng cáo trên địa bàn hiện có, kiểm tra quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện quảng cáo ngoài trời đđảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị; tiến hành tháo gỡ các băng rôn, panô, bảng, biển quảng cáo đã hết thời hạn treo, mắc theo quy định.

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm và thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Căn cứ nội dung kế hoạch chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Sở nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản phm, hệ thng mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp cn thiết đxử lý các sđiện thoại quảng cáo không đúng quy định.

3. Công an tỉnh:

- Căn cứ nội dung kế hoạch chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tchức tuần tra, phát hiện ngăn chặn và xử lý các đối tượng dán, in quảng cáo rao vặt không đúng nơi quy định gây mất mỹ quan đô thị.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành liên quan và địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý, cấp phép xây dựng công trình quảng cáo; thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo.

5. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương:

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thanh tra, kiểm tra về nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

6. Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

- Bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền về các văn bản pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật quảng cáo; kiểm soát chặt chẽ nội dung quảng cáo trước khi phát sóng, đăng tin.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quản lý hoạt động quảng cáo nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

- Rà soát, chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

- Xây dựng (bố trí) các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt; khuyến khích, huy động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã hội hóa xây dựng các điểm quảng cáo rao vặt đúng theo quy định, phù hợp và đạt hiệu quả cao.

- Huy động các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia phát hiện, ngăn chặn và xóa bỏ những quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

- Hướng dẫn, cấp giấy phép xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ hoặc thực hiện quảng cáo theo quy định tại Điều 31 của Luật Quảng cáo.

8. Đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Ninh:

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh; lồng ghép các hoạt động đoàn hội, vận động các đoàn viên thanh niên thường xuyên tổ chức phát động phong trào tự quản, tổ chức thực hiện các đợt ra quân dọn dẹp, xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp.

- Tổ chức cho các Đoàn thanh niên các địa phương đăng ký tuyến đường thanh niên quản lý không có quảng cáo, rao vặt trái phép.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các đoàn thể:

Tổ chức tuyên truyền vận động cho hội viên các quy định quản lý lĩnh vực quảng cáo, tố giác các đối tượng có hành vi quảng cáo không đúng quy định; phát động và giao cho các đoàn thể, hội tiếp tục nêu cao vai trò xây dựng tuyến đường văn minh - mỹ quan đô thị.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách về Ủy ban nhân dân tỉnh, qua Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 05/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến b
inh tỉnh, Hội Người cao tuổi tnh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh;
- Các Sở: VHTT, TTTT, Xây dựng, GTVT, TN&MT,
Y tế, NN&PTNT, GD&ĐT, Công thương, Tư pháp, Tài chính;
- Công an tnh; Báo Quảng Ninh, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- V
0, V1-5, VX1-4, NLN1-3, TM1-3, GT1, QH1-3, XD1-5, NC, DL2;
- Lưu: VT, VX1;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PH
Ó CHỦ TCH
Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2017
Ngày hiệu lực27/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành27/07/2017
        Ngày hiệu lực27/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Quảng Ninh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-UBND 2017 thực hiện 17/CT-TTg quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo Quảng Ninh

             • 27/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực