Văn bản khác 10/KH-UBND

Kế hoạch 10/KH-UBND về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-UBND 2018 quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐNH.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC; UBND tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác quản lý XLVPHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức và Nhân dân.

- Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thông qua việc xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong việc thực thi các quy định pháp luật về XLVPHC, trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC.

- Việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm theo từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

- Việc đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện khách quan, chính xác, hiệu quả, tránh hình thức.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, theo dõi việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

2. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ XLVPHC, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác THPL về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu công tác này trên địa bàn theo hướng chuyên sâu.

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC:

- UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp tại một số huyện, sở, ngành trong tỉnh.

- Các huyện, thành, sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế chủ động kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong phạm vi quản lý của cấp, ngành mình.

- Trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC phát hiện các vấn đề ni cộm, các vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ chức tiến hành kiểm tra đột xuất nhằm xem xét và giải quyết.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành Trung ương về công tác XLVPHC

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên sâu.

- Tham mưu tổ chức tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực trọng tâm.

- Tổng hợp báo cáo kết quả chung của tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

2. Trách nhiệm của các huyện, thành, sở, ngành

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình theo quy định tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, các địa phương, đơn vị tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để có biện pháp tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Quản lý XLVPHC&TDTHPL);
- Các Sở, ngành trong tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;
- Website của tỉnh và VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TICH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-UBND 2018 quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-UBND 2018 quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-UBND 2018 quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-UBND 2018 quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Nam Định

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực