Văn bản khác 10/KH-UBND

Kế hoạch 10/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hòa Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính,

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình xây dựng Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2016 trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức nói chung và người làm công tác XLVPHC nói riêng; Bảo đảm triển khai thống nhất, đồng bộ, toàn diện hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên toàn tỉnh;

- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về XLVPHC của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo pháp luật được thi hành nghiêm minh, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về XLVPHC;

- Kịp thời phát hiện nhng quy định của pháp luật về lĩnh vực XLVPHC không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý;

- Xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng như bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể này trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP một cách hiệu quả, bảo đảm về mặt thời gian;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

- Nội dung: Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC thông qua đó kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kịp thời kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2016;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bi dưỡng nghiệp vụ về XLVPHC

- Nội dung: Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, trong năm 2016;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản của chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

3. Công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

a) Kiểm tra định kỳ:

- Nội dung: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Thời gian thực hiện: Quý III/2013;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan.

b) Kiểm tra đột xuất, liên ngành:

- Nội dung: Trong trường hợp việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý liên ngành đang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc đối với vụ việc phức tạp; Sở Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra đột xuất, liên ngành;

- Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị của Sở Tư pháp;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phi hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan.

4. Công tác thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

- Tổ chức thanh tra theo kiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về XLVPHC có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, li ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn;

- Thời gian thực hiện: Khi có kiến nghị, trong năm 2016;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Công tác xây dựng và quản lý cơ s dữ liệu về XLVPHC

- Xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về XLVPHC trong phạm vi địa phương; chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng dữ liệu về XLVPHC khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC và tích hợp vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về XLVPHC.

6. Công tác thống kê về xử lý vi phạm hành chính

Các cơ quan chủ quản của những chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính do đơn vị, địa phương mình quản lý gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để thống kê;

- Thời gian thực hiện: 6 tháng, một năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Phân công thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các Sở, Ban, Ngành

- Thực hiện triệt để công tác thi hành pháp luật về XLVPHC thuộc thẩm quyền đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch này;

- Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Các cơ quan chủ quản của những chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành mình.

3. y ban nhân dân các huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn;

- Chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch này;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình thực tiễn địa phương tiến hành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương mình; Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC.

4. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC

- Các cơ quan chủ quản của những chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở Tư pháp (trước ngày 10/4 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10/10 đối với báo cáo năm) để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung của Báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Sở Tư pháp là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị; Xây dựng Báo cáo tổng hợp toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện đối với việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND t
nh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND t
nh
- Lưu: VT, NC (BTh, 60b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2016
Ngày hiệu lực27/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hòa Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hòa Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành27/01/2016
        Ngày hiệu lực27/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hòa Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hòa Bình 2016

           • 27/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực