Văn bản khác 10/KH-UBND

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10/KH-UBND quy hoạch tổng thể ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn Thái Bình 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Thái Bình, ngày 05 tháng 03 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ LĨNH VỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐẾN NĂM 2020 TỈNH THÁI BÌNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nhằm cụ thể hóa các nội dung được xác định trong Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 (sau đây viết tắt là Quyết định 1041); làm cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả.

b) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

a) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo đúng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1041 và phù hợp với sự phát triển của thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong quá trình thực hiện Quyết định 1041.

b) Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban chỉ huy Phòng chống lụt, bão tỉnh và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để Kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn các cơ quan chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm cấp tỉnh.

2. Xây dựng quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ đối với các tập thể, cá nhân thực hiện công tác phòng chống thiên tai và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho các tình huống cơ bản.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản; sản xuất, mua sắm trang thiết bị chuyên dụng bảo đảm hoạt động thường xuyên cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm; bảo đảm sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Phụ lục kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, địa phương.

3. Giám đốc các sở; Thủ trưởng ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch thuộc sở, ngành, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Chỉ đạo PCLBTW;
- Ủy ban quốc gia TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NNTNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

Số TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

 

 

 

 

1

Xây dựng quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ các tập thể, cá nhân thực hiện công tác phòng chống thiên tai, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp

2015

 

II

KIỆN TOÀN CƠ QUAN CHỈ HUY CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

 

 

 

1

Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn cấp tỉnh

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão tỉnh

Ủy ban nhân dân các cấp

2015

 

III

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN

 

 

 

 

1

Tai nạn tàu, thuyền trên biển, bờ biển, trên sông

 

 

 

 

 

Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Giao thông Vận tải

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

2

Sự cố tràn dầu

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Ủy ban nhân dân các cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường

2015-2016

 

3

Sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Công thương

Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan

2015-2016

 

4

Sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Công an tỉnh

Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

5

Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Xây dựng

Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

6

Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân và tán phát hóa chất độc hại

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

7

Sự cố động đất, sóng thần

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

8

Tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Giao thông Vận tải

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

9

Tai nạn máy bay trên lãnh thổ tỉnh

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Giao thông Vận tải

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

10

Sự cố vỡ đê

 

 

 

 

a

Xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu I đê, kè, cống trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015

 

b

Xây dựng phương án hộ đê toàn tuyến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015

 

c

Xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu II đê, kè, cống trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Hạt quản lý Đê điều các huyện, thành phố

2015

 

d

Xây dựng phương án chống bão, triều cường cho đê biển và đê cửa sông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Ủy ban nhân dân các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương

Hạt quản lý Đê điều các huyện; Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương

2015

 

11

Sự cố cháy rừng

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

12

Bão, áp thấp, lũ, lụt, sạt, lở đất

 

 

 

 

 

Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy ban nhân dân các cấp

2015-2016

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2015
Ngày hiệu lực05/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 10/KH-UBND quy hoạch tổng thể ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn Thái Bình 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10/KH-UBND quy hoạch tổng thể ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn Thái Bình 2020 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Ca
        Ngày ban hành05/03/2015
        Ngày hiệu lực05/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 10/KH-UBND quy hoạch tổng thể ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn Thái Bình 2020 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10/KH-UBND quy hoạch tổng thể ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn Thái Bình 2020 2016

             • 05/03/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/03/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực