Văn bản khác 100/KH-UBND

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Yêu cầu

Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

2. Rà soát, đánh giá việc triển khai và thực thi pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan trên địa bàn tỉnh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn của địa phương.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, sử dụng bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Bố trí nhân lực làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

5. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan do Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tham gia các hội nghị, khảo sát, học hỏi kinh nghiệm về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan tại các tỉnh, thành trong nước.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

7. Tăng cường các biện pháp kiểm soát, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường.

8. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các sở, ban, ngành lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Hàng năm rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh; rà soát đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan.

- Tham gia ứng dụng bộ công cụ phần mềm quản lý và tra cứu phát hiện vi phạm trên Internet; liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm; phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan. Là đầu mối thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh cử cán bộ, công chức tham gia hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ hàng năm về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả và quyền liên quan do Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và những vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị biện pháp xử lý.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tàng trữ, lưu thông hàng hóa và dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Rà soát, đề xuất kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra và phối hợp đơn vị liên quan xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thường xuyên giới thiệu, tuyên truyền các quy định của pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Sở Công Thương

Rà soát, đề xuất, kiến nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý.

5. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên theo quy định. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng quy định pháp luật.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định

Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lưu thông hàng hóa trên thị trường nội địa vi phạm quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

7. Cục Hải quan tỉnh Bình Định

Tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đấu tranh phòng chống, ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

8. Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định

Thông tin, tuyên truyền về hoạt động tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

9. UBND các huyện, thị xã và thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, xử lý vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn.

- Hàng năm, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan do Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức.

Căn cứ nhiệm vụ theo Kế hoạch này, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: VH&TT, TT&TT, Công Thương, Tài chính, Cục QLTT, Cục Hải quan BĐ;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo, Đài PTTH Bình Định;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K5.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu100/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2019
Ngày hiệu lực18/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu100/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành18/12/2019
        Ngày hiệu lực18/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 100/KH-UBND 2019 thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả quyền liên quan tỉnh Bình Định

             • 18/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực