Văn bản khác 100/KH-UBND

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 05 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG RÁC THẢI NHỰA GIAI ĐOẠN 2021-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết định số 175/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung chủ yếu về phòng, chống rác thải nhựa đến các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã; học sinh, sinh viên và cộng đồng dân cư. Qua đó vận động, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia phòng, chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện công việc của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg .

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

- Góp phần thực hiện có kết quả các sáng kiến và cam kết trong giải quyết các vấn đề rác thải nhựa; bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền, giảm thiểu tối đa rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống rác thải nhựa; chú trọng tuyên truyền cho người dân về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường.

- 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh và địa phương viết về lĩnh vực môi trường và xã hội; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa.

- 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên toàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

- Xây dựng, triển khai hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ sở và các phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh theo cách tiếp cận tổng hợp, dựa trên cơ sở phối hợp hiệu quả với các tổ chức quần chúng - xã hội, tổ chức nghề nghiệp.

III. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội và các tổ chức thành viên, doanh nghiệp tại các địa phương trong tỉnh.

- Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh.

- Cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã.

- Học sinh, sinh viên các cấp học trên toàn tỉnh.

- Cộng đồng dân cư địa phương (khu vực nông thôn, khu vực đô thị) trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu sau:

- Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa.

- Tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường.

- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa.

- Kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa.

- Xây dựng mô hình điểm tập trung vào việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy không thân thiện với môi trường, hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường (như: túi vải, túi giấy, làn, giỏ, lá chuối, lá rong...) trong sinh hoạt hàng ngày tại các điểm chợ.

- Khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh…

V. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng là cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã

Số lượng: 01 Hội nghị/năm.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống rác thải nhựa

a) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa

Hình thức thực hiện: các tin, bài, hình ảnh, phóng sự, câu chuyện, phim tài liệu, chương trình hỏi - đáp, chương trình phát thanh, truyền hình,... đăng tải trên báo, đài của tỉnh.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn.

b) Tuyên truyền trên internet, hệ thống thông tin cơ sở, màn hình LED

- Xây dựng phần mềm cung cấp nội dung tuyên truyền trên internet, các videoclip.

- Xây dựng các chương trình phát thanh phù hợp với mỗi địa phương, vùng miền để phát trên hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn; thôn, bản.

Số lượng: 03 - 05 chương trình.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng.

Hình thức thực hiện: thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nội dung tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

- Tuyên truyền cổ động trực quan: pano, áp phích, biểu ngữ, tranh cổ động; màn hình điện tử LED tại các ngã tư, quảng trường lớn, trục đường chính; màn hình quảng cáo...

Số lượng: 01 - 02 sản phẩm/huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thành phố.

c) Tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục

- Tổ chức mít tinh, các cuộc thi, chương trình phát động về phòng, chống rác thải nhựa cho học sinh, sinh viên.

Hình thức: tổ chức các hoạt động, chương trình cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, khu vực, trường học.

Số lượng: 05 - 10 hoạt động, chương trình/năm.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

d) Tuyên truyền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; các khu, điểm du lịch, văn hóa tâm linh, danh lam, thắng cảnh

Hình thức: treo băng rôn, áp phích, xây dựng và đặt tờ rơi, tờ gấp... tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; các khu, điểm du lịch, văn hóa tâm linh, danh lam, thắng cảnh; khu vực lễ tân, đón tiếp, trong các phòng ngủ của các cơ sở lưu trú; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: túi, cốc, chai, hộp, ống hút... bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ hoặc tái sử dụng nhiều lần.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tuyên truyền, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rác thải nhựa tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa; các khu, điểm du lịch, văn hóa tâm linh, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

đ) Tuyên truyền qua các hình thức khác như tổ chức các cuộc ra quân, phát động hưởng ứng theo chủ đề về phòng, chống rác thải nhựa.

Số lượng: 01 - 02 cuộc.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông (sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu không kinh doanh...)

Số lượng: 01 - 02 sản phẩm.

Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Báo cáo; tổng kết, đánh giá Đề án

- Định kỳ trước ngày 02/12 hàng năm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các nội dung thuộc Đề án theo từng giai đoạn, trong đó có nội dung tôn vinh, khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa theo các đối tượng thuộc phạm vi Đề án.

Thời gian thực hiện: tổ chức sơ kết vào năm 2023 và tổng kết vào năm 2025.

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp nguồn nhân lực

- Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức tại địa phương; học sinh, sinh viên ở các cấp học được lựa chọn.

- Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở tỉnh và các huyện, thành phố.

2. Giải pháp về kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và được huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

3. Giải pháp về tổ chức thực hiện

- Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng, chống rác thải nhựa cả về chiều rộng và chiều sâu.

- Lồng ghép các hoạt động về công tác phòng, chống rác thải nhựa với các chương trình, đề án, dự án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác có liên quan để triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các nhiệm vụ triển khai thực hiện nhằm tăng cường sự tiếp cận rộng rãi của mọi đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

VII. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Từ ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

- Huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân và nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Hằng năm, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở.

- Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và các nhiệm vụ phối hợp thực hiện có liên quan trong quá trình triển khai Đề án từ Trung ương đến địa phương.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin, phổ biến tài liệu tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa; tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền có hiệu quả.

- Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ phối hợp có liên quan đến công tác triển khai Đề án từ Trung ương đến địa phương.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính

Hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí để thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, quản lý việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia tích cực phòng, chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.

6. Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch này.

7. UBND các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông và các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế tại địa phương.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền các nội dung của kế hoạch này đến đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn thông qua hệ thống loa phát thanh công cộng ở khu, khối phố, thôn, bản... về phòng, chống rác thải nhựa (đặc biệt là: hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, tái chế các sản phẩm làm từ nhựa; phân loại rác thải tại nguồn...) ngay tại từng gia đình.

- Cân đối và bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục TTCS);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các Phòng: KGVX, THNC, THCB;
- Lưu: VT, KG-VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu100/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2021
Ngày hiệu lực05/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(19/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu100/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Xuân Huyên
        Ngày ban hành05/05/2021
        Ngày hiệu lực05/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (19/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa tỉnh Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa tỉnh Lạng Sơn

           • 05/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực