Văn bản khác 100/KH-UBND

Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP tại Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/KH-UBND

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2021/NĐ-CP NGÀY 29/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 97/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội), Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội (sau đây gọi là Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ), Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện, như sau:

A. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

I. Mục đích

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung quy định của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

II. Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện mô hình chính quyền đô thị phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp. Sau khi sắp xếp, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở phường hoạt động ổn định, bình thường; tổ chức, bộ máy của UBND các phường tinh gọn, công tác điều hành hoạt động giữa UBND quận, thị xã và UBND phường đảm bảo đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt các giao dịch hành chính, dân sự giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân.

B. NỘI DUNG

I. Tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 32/202I/NĐ-CP của Chính phủ

1. Tổ chức tuyên truyền

- Nội dung: Tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ để cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững những nội dung cơ bản và thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng, tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4/2021.

2. Tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

2.1. Tổ chức Hội nghị của Thành phố về phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của Thành phố; thảo luận các biện pháp tổ chức, thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/4 đến 17/4/2021.

2.2. Tổ chức Hội nghị tại các quận, thị xã để phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai, tập huấn các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của Thành phố tại các quận, thị xã và các phường trực thuộc

- Cơ quan chủ trì, chỉ đạo: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4 đến 20/4/2021.

II. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

1. Ban hành Hướng dẫn điều kiện, quy trình, hồ sơ chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường (hiện đang là cán bộ cấp xã), công chức cấp xã tại phường thành công chức hành chính theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 4/2021.

2. Ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

3. Ban hành Hướng dẫn UBND quận, thị xã; UBND phường thực hiện các quy định về tài chính, ngân sách khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục thuế Hà Nội;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

4. Nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết giữa quận, thị xã và phường

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021.

5. Ban hành Hướng dẫn nội dung Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp-Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu UBND phường đối với các giấy tờ, văn bản theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021.

6. Nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch được ủy quyền thực hiện ký chứng thực.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2021.

7. Ban hành Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo xây dựng cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp với UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận, thị xã, trên địa bàn các phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

8. Ban hành Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo xây dựng cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp với UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn quận, thị xã, trên địa bàn các phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Công an Thành phố;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.

9. Xây dựng và bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức làm việc tại UBND phường đáp ứng tiêu chuẩn công chức và yêu cầu của công việc trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố,

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021.

10. Ban hành Quy định về phân cấp của UBND Thành phố đối với UBND các quận, thị xã; UBND các phường trong điều kiện thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021.

11. Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021.

12. Nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021.

III. Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức phường; người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố; bố trí sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

1. Rà soát hiện trạng đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các công chức phường hiện tại (đang là cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện: Từ 15/4 đến 30/4/2021.

2. Xây dựng phương án sắp xếp bố trí các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND phường theo quy định tại Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15/5/2021.

3. Thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND các phường theo phương án đề nghị của UBND quận, thị xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Từ 15/5 đến 31/5/2021.

4. Ban hành Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các chức danh công chức của UBND phường

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ;

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2021.

5. Rà soát hiện trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố, trường hợp cần thiết trình HĐND Thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố theo quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của Thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021.

Từ 01/7/2021, HĐND, UBND các quận, thị xã Sơn Tây; UBND các phường tại 12 quận và thị xã Sơn Tây sẽ hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp của Thành phố và theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, thị xã.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, UBND quận, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Các Sở, Ban, Ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân quận, thị xã xây dựng Kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan của quận, thị xã, các phường trực thuộc triển khai việc thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Nội vụ; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy;
(để báo cáo)
- TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ TP;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể Thành phố;
- CA Thành phố, BTLTĐ Hà Nội;
- VPUBND TP: CVP, các PCVP, các phòng VX, TH, KT, TKBT, NC;
- TT HĐND, UBND quận, thị xã;
- Lưu: VT, NC
Bình.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

BIỂU KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2021/NĐ-CP NGÀY 29/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 97/2019/QH14 NGÀY 27/11/2019 CỦA QUỐC HỘI THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 100 ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Tiến độ hoàn thành

Ghi chú

A

CÁC CÔNG VIỆC CỦA UBND THÀNH PHỐ

 

 

 

 

I

Tháng 4/2021

 

 

 

 

1

Tổ chức tuyên truyền thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Sở Tư pháp

Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Từ 01/4/2021

 

2

Tổ chức Hội nghị của Thành phố về phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của Thành phố; thảo luận các biện pháp tổ chức, thực hiện

Ủy ban nhân dân Thành phố

 

Từ 12/4 đến 17/4/2021

 

3

Tổ chức các Hội nghị tại quận, thị xã để phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai, tập huấn các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của Thành phố tại các quận, thị xã và các phường trực thuộc

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Sở Nội vụ

Từ 15/4 đến 20/4/2021

(sau Hội nghị Thành phố)

4

Ban hành Hướng dẫn điều kiện, quy trình, hồ sơ chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường (hiện đang là cán bộ cấp xã), công chức cấp xã tại phường thành công chức hành chính theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 4/2021

 

5

Rà soát hiện trạng đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các công chức phường hiện tại (đang là cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP)

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Sở Nội vụ

Từ 15/4 đến 30/4/2021

 

6

Ban hành Hướng dẫn nội dung Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp-Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu UBND phường đối với các giấy tờ, văn bản theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 4/2021

 

II

Tháng 5/2021

 

 

 

 

1

Ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND phường

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 5/2021

 

2

Ban hành Hướng dẫn UBND quận, thị xã; UBND phường thực hiện các quy định về tài chính, ngân sách khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục thuế Hà Nội

Tháng 5/2021

 

3

Xây dựng phương án sắp xếp bố trí các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND phường theo quy định tại Nghị định 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Sở Nội vụ

Trước 15/5/2021

 

4

Thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức UBND các phường theo phương án đề nghị của UBND quận, thị xã

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Từ 15/5 đến 31/5/2021

 

5

Ban hành Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo xây dựng cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp với UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn quận, thị xã, trên địa bàn các phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 5/2021

 

6

Ban hành Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo xây dựng cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp với UBND quận, thị xã thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn quận, thị xã, trên địa bàn các phường theo quy định tại Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Công an Thành phố

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 5/2021

 

III

Tháng 6/2021

 

 

 

 

1

Ban hành Quyết định bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các chức danh công chức của UBND phường

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Sở Nội vụ

Tháng 6/2021

 

2

Ban hành Quy định về phân cấp của UBND Thành phố đối với UBND các quận, thị xã; UBND các phường trong điều kiện thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 6/2021

 

3

Xây dựng và bổ sung nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức làm việc tại UBND phường đáp ứng tiêu chuẩn công chức và yêu cầu của công việc trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Thành phố

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 6/2021

 

IV

Tháng 7/2021

 

 

 

 

1

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 7/2021

 

2

Rà soát hiện trạng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố, trường hợp cần thiết trình HĐND Thành phố ban hành quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố theo quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể của Thành phố.

Sở Nội vụ

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 7/2021

 

3

Nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố điều chỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết giữa quận, thị xã và phường

Sở Tài chính

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 7/2021

 

4

Nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố về chế độ, chính sách đặc thù đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo quy định của pháp luật

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 7/2021

 

V

Tháng 12/2021

 

 

 

 

1

Nghiên cứu đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch được ủy quyền thực hiện ký chứng thực

Sở Tư pháp

Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, thị xã

Tháng 12/2021

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu100/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2021
Ngày hiệu lực12/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP tại Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP tại Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu100/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành12/04/2021
        Ngày hiệu lực12/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP tại Thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 100/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị định 32/2021/NĐ-CP tại Thành phố Hà Nội

              • 12/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực