Văn bản khác 10014/KH-UBND

Kế hoạch 10014/KH-UBND năm 2014 đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 1199/QĐ-BVHTTDL

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10014/KH-UBND 2014 đào tạo nhân lực văn hóa thể thao dân tộc thiểu số Đồng Nai 1199/QĐ-BVHTTDL


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10014/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC, PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CƠ SỞ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1199/QĐ-BVHTTDL NGÀY 21/4/2014 CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Dự án đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số (sau đây viết tắt là DTTS);

UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đào tạo cán bộ và sử dụng nguồn nhân lực là người DTTS (đặc biệt là đội ngũ nhân lực tại cơ sở xã, ấp) làm việc trong hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao vùng DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường dân tộc nội trú, trường trung cấp văn hóa nghệ thuật, trường phổ thông năng khiếu thể thao của tỉnh, đẩy mạnh công tác đào tạo sử dụng nguồn nhân lực người DTTS góp phần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Dự án “Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS”;

- Xây dựng các chế độ hỗ trợ, kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS phù hợp với thực tiễn của tỉnh Đồng Nai;

- Tổ chức triển khai thực hiện lồng ghép các đề án, dự án, chính sách và các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện để thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí;

- Xem việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực là người DTTS, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các sở, ban, ngành, địa phương; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong từng năm, từng giai đoạn đạt hiệu quả cao; định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 01 (2014 - 2016)

- Tăng cường năng lực đào tạo nguồn nhân lực nhằm phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao vùng đồng bào DTTS; lấy mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực là con em người DTTS làm việc trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS làm trọng tâm;

- Tạo điều kiện cho đồng bào DTTS phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh, xây dựng chế độ ưu đãi hỗ trợ cho cán bộ làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao chất lượng đào tạo của trường trung cấp văn hóa nghệ thuật, trường phổ thông năng khiếu thể thao nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo, bồi dưỡng làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

2. Giai đoạn 02 (2017 - 2020)

- Mở ngành đào tạo, bồi dưỡng phù hợp đảm bảo cho nguồn nhân lực qua đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đúng nội dung hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Yêu cầu trình độ đạt chuẩn về nguồn nhân lực là người DTTS được đào tạo hoặc qua bồi dưỡng làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh bao gồm các cấp:

+ Cấp ấp: 100% cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc trong thiết chế văn hóa, thể thao được qua đào tạo hoặc bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

+ Cấp xã, phường: 20% cán bộ quản lý làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong các thiết chế văn hóa, thể thao được đào tạo từ trình độ đại học, cao đẳng; 80% đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

+ Cấp huyện, thị xã Long Khánh: 50% cán bộ quản lý nghiệp vụ đạt trình độ đại học, cao đẳng; 50% đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

+ Cấp tỉnh, thành phố Biên Hòa: 80% cán bộ quản lý làm công tác chuyên môn đạt trình độ đại học trở lên.

- Hoàn thiện xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đồng bào DTTS nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về lãnh đạo, chỉ đạo

- Thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đặc biệt là nhà văn hóa dân tộc và nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao tại vùng DTTS; các cấp chính quyền tích cực chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở vùng DTTS;

- Đưa mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở vùng DTTS vào kế hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương để tập trung chỉ đạo thực hiện;

- Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS.

2. Về cơ chế chính sách

- Tăng cường sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số; tránh chồng chéo và bỏ sót, thiếu kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước đối với các hoạt động đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực làm việc trong các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh;

- Ưu tiên tuyển dụng cán bộ là người DTTS làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS;

- Mời gọi, tranh thủ các nguồn đầu tư trong và ngoài nước hỗ trợ cho mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

3. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng chế độ đãi ngộ hỗ trợ việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS, đảm bảo chế độ ưu đãi trong tuyển dụng cán bộ phù hợp với quy định hiện hành;

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ tác nghiệp cho cán bộ làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm chung

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, địa phương, phân kỳ thực hiện trong kế hoạch hàng năm, từng giai đoạn;

- Triển khai thực hiện lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang thực hiện của từng đơn vị, địa phương;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch định kỳ 06 tháng, năm theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trách nhiệm cụ thể

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và dự án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao vùng DTTS;

- Phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện chính sách ưu tiên việc đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao là người DTTS làm việc trong hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS, bảo đảm chế độ ưu đãi trong tuyển dụng cán bộ để có việc làm ổn định ở địa phương;

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa thể thao cơ sở để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS;

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch đối với các cơ quan, ban, ngành liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh; định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành rà soát, củng cố, nâng cấp cơ sở vật chất các trường dân tộc nội trú trong tỉnh; tập trung đào tạo con em đồng bào DTTS;.

- Tiếp tục phối hợp Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính đề xuất bổ sung, hoàn thiện chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người DTTS trong tỉnh;

- Vận động và tranh thủ các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước để tăng cường đầu tư cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực vùng DTTS trong tỉnh.

c) Ban Dân tộc tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các địa phương đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người DTTS;

- Phối hợp Sở Nội vụ và các địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ là người DTTS làm việc tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trong tỉnh;

- Phối hợp các địa phương tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực hoạt động của các nhà văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Nội vụ:

Phối hợp các sở, ban, ngành và các địa phương sắp xếp bố trí cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS làm việc trong các thiết chế văn hóa, thể thao vùng DTTS trong tỉnh.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông:

Tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền việc thực hiện kế hoạch đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

e) Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

g) Sở Tài chính:

- Cân đối, bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm để các sở, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch;

- Phối hợp sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn về quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động của Kế hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

h) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

- Căn cứ Kế hoạch và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực DTTS của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở vùng DTTS;

- Cân đối, bố trí ngân sách tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vùng DTTS trên địa bàn;

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, chỉ đạo Đài Truyền thanh xây dựng chuyên mục tuyên truyền đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao vùng DTTS;

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 06 tháng, năm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ theo quy định, cân đối bố trí nguồn ngân sách của địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa báo cáo đề xuất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10014/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu10014/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2014
Ngày hiệu lực22/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10014/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10014/KH-UBND 2014 đào tạo nhân lực văn hóa thể thao dân tộc thiểu số Đồng Nai 1199/QĐ-BVHTTDL


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10014/KH-UBND 2014 đào tạo nhân lực văn hóa thể thao dân tộc thiểu số Đồng Nai 1199/QĐ-BVHTTDL
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu10014/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành22/10/2014
        Ngày hiệu lực22/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 10014/KH-UBND 2014 đào tạo nhân lực văn hóa thể thao dân tộc thiểu số Đồng Nai 1199/QĐ-BVHTTDL

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10014/KH-UBND 2014 đào tạo nhân lực văn hóa thể thao dân tộc thiểu số Đồng Nai 1199/QĐ-BVHTTDL

            • 22/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/10/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực