Văn bản khác 1004/KH-UBND

Kế hoạch 1004/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1004/KH-UBND 2017 tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/KH-UBND

Gia Lai, ngày 17 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017, y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với nh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, để có cơ sở xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật và kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập nhm đề xuất, kiến nghị các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp.

2. Yêu cầu

- Theo dõi, đánh giá tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

1.1. Đơn vị thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên chuyên trang, chuyên mục, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

1.2. Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

2.1. Sản phẩm: Văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; văn bản báo cáo kết quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2.2. Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2.3. Thời gian thực hiện:

- Công tác đôn đốc, hướng dẫn được thực hiện thường xuyên, liên tục.

- Công tác kiểm tra: Quý II-III/2017.

3. Ban hành các chính sách, biện pháp hỗ trợ nhằm tạo hành lang pháp lý, môi trường khi nghiệp nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng

3.1. Sản phẩm: Các văn bản cá biệt, văn bản quy phạm pháp luật.

3.2. Đơn vị thực hiện:

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đánh giá tính thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà, thời gian và chi phí của doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật.

- Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về đất đai.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về lao động.

- Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin - truyền thông.

- Sở Xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn.

- Các sở, ngành khác hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

3.3. Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

4. Theo dõi, phát hiện, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

4.1. Sản phẩm: Báo cáo số lượng doanh nghiệp được phát hiện, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn.

4.2. Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.3. Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

5. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

5.1. Nội dung công việc: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

5.2. Sản phẩm: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

5.3. Đơn vị thực hiện:

- Đối với cấp tỉnh: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý: UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5.4. Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

6. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

6.1. Nội dung công việc: Tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

6.2. Sản phẩm: Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

6.3. Đơn vị thực hiện:

- Đối với cấp tỉnh: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

- Đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý: UBND cấp huyện, cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6.4. Thời gian thực hiện:

- Kiểm tra theo Kế hoạch (chuyên đề): Quý II-III/2017.

- Kiểm tra đột xuất: Cả năm 2017.

7. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

7.1. Nội dung công việc: Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; xem xét, nghiên cu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

7.2. Sn phẩm: Văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7.3. Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7.4. Thời gian hoàn thành: Quý IV/2017.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức có liên quan

Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

3. Trách nhiệm phối hợp

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Gia Lai, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu, giúp y ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch này.

4. Công tác báo cáo

- Thời điểm lấy số liệu: Từ ngày UBND tỉnh ban hành Kế hoạch này đến ngày 30/9/2017.

- Thời hạn gửi báo cáo về Sở Tư pháp: Trước ngày 05/10/2017.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác tình hình theo dõi thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào thì do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, chỉ đạo xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh t
nh Gia Lai;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh, truyền hình t
nh;
- Báo Gia Lai;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1004/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1004/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/03/2017
Ngày hiệu lực 17/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1004/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1004/KH-UBND 2017 tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 1004/KH-UBND 2017 tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Gia Lai
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 1004/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Gia Lai
Người ký Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành 17/03/2017
Ngày hiệu lực 17/03/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 1004/KH-UBND 2017 tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Gia Lai

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1004/KH-UBND 2017 tình hình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Gia Lai

  • 17/03/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/03/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực