Văn bản khác 1006/KH-ĐA

Kế hoạch 1006/KH-ĐA thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 do Ban chỉ đạo Đề án Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1006/KH-ĐA tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014


BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006/KH-ĐA

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN NĂM 2014

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Đề án) gắn với việc triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 nhằm góp phần định hướng, giáo dục thanh thiếu niên ý thức, trách nhiệm sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, hoạt động và các giải pháp thực hiện Đề án bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhóm thanh thiếu niên trong trường học.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chủ trì, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện Đề án; gắn việc thực hiện Đề án với truyền thông, phổ biến, hướng dẫn triển khai thi hành Hiến pháp 2013, các văn bản, đề án liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu niên và chủ đề năm Thanh niên tình nguyện 2014.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên phù hợp với địa bàn, vùng miền.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN

1. Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án

1.1. Xây dựng Kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương về việc thực hiện Đề án năm 2014

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2014.

1.2. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án trong năm 2014

a) Văn bản hướng dẫn chung về triển khai thực hiện Đề án và thí điểm triển khai thực hiện mô hình biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014 tại một số địa phương

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2014.

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án gắn với chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án của Bộ Công an

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Công an

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.

- Văn bản hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao tại Đề án của Trung ương Đoàn TNCSHCM

+ Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn TNCSHCM

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014.

1.3. Rà soát, thông tin, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án

a) Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Thường trực Đề án

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

b) Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Đề án (kết hợp rà soát, đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên để rút kinh nghiệm, đề xuất phương hướng tiếp tục triển khai)

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số địa phương

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thành viên Đề án ở Trung ương

+ Thời gian thực hiện: Tháng 5/2014.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án

+ Cơ quan thực hiện: Một số Bộ, ngành liên quan (theo sự phân công của Ban chỉ đạo Đề án tại Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án nêu trên)

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 11/2014.

c) Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án; thông tin, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2014 thuộc trách nhiệm được giao tại Quyết định số 2160/QĐ-TTg

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan thành viên Đề án Trung ương

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 7, tháng 12/2014.

2. Các hoạt động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật, cung cấp kiến thức pháp luật mới cho cán bộ quản lý, cán bộ Đoàn, báo cáo viên, tuyên truyền viên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

2.1. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới

a) Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý trại giam, nhà tạm giữ, trường giáo dưỡng; 01 lớp cán bộ quản lý ngành nội vụ, tư pháp, cán bộ làm công tác Đoàn các tỉnh Tây Bắc; 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng công chức thanh niên các bộ, ngành Trung ương; 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên giảng dạy pháp luật các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội

- Cơ quan thực hiện: Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 10/2014.

b) Tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhóm nòng cốt tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên của các địa phương chọn điểm

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh chọn điểm

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 10/2014.

2.2. Xây dựng các tài liệu nguồn phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

a) Biên soạn, phát hành các số Đặc san về công tác thanh niên

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban quốc gia Thanh niên Việt Nam

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 12/2014.

b) Biên soạn, phát hành cuốn Cẩm nang giới thiệu nội dung cơ bản và điểm mới của Hiến pháp năm 2013; Sổ tay quy định xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực liên quan đến thanh thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 11/2014.

3. Tổ chức các phong trào, chương trình tuyên truyền đối với từng nhóm thanh thiếu niên

3.1. Xây dựng, thực hiện các chương trình truyền thông trên Báo, Đài

a) Xây dựng, phát sóng các chương trình, phóng sự truyền thông; đăng tải các tin, bài viết phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên và các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học; thông tin, giải đáp chính sách, pháp luật mới, pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên; phản ánh, nêu gương điển hình, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm về giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên

- Cơ quan thực hiện: Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 11/2014.

b) Xây dựng, sản xuất và phối hợp thực hiện phát sóng các clip tiểu phẩm pháp luật dành cho thanh thiếu niên

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 12/2014.

3.2. Chuẩn bị, tổ chức các cuộc thi có chủ đề pháp luật dành cho thanh thiếu niên

a) Chuẩn bị nội dung, thể lệ, phát động Cuộc thi viết Gương sáng thanh niên, thiếu niên chấp hành pháp luật, phục vụ việc tổng kết cuộc thi vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (tháng 3/2015), dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (tháng 5/2015)

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Trung ương Đoàn TNCSHCM, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12/2014.

b) Thí điểm Chuyên mục thi giải đáp trắc nghiệm và ô chữ pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn TNCSHCM (Báo Hoa học trò)

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12/2014

3.3. Tổ chức phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật, trợ giúp pháp lý cho thanh thiếu niên trường học; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thuộc diện quản lý, giám sát tại cộng đồng; thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (hướng dẫn thực hiện tại các địa phương được chọn điểm: Thái Bình, Nghệ An, Long An)

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tỉnh chọn điểm, một số tổ chức hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12/2014.

3.4. Biên soạn, phát hành các tài liệu pháp luật cho thanh thiếu niên

a) Biên soạn, phát hành các tờ gấp pháp luật và nhân rộng tới thanh thiếu niên thuộc diện quản lý tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục; thanh niên chuẩn bị đi lao động ở nước ngoài; thanh niên khu công nghiệp, khu kinh tế

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 12/2014.

b) Biên soạn, phát hành cuốn Sổ tay cung cấp địa chỉ tư vấn, trợ giúp cho thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

- Cơ quan chủ trì: Bộ Ngoại giao

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 đến tháng 11/2014.

3.5. Tổ chức Diễn đàn thanh niên với công tác phòng, chống mại dâm và xâm hại tình dục vị thành niên

- Cơ quan chủ trì: Trung ương Đoàn TNCSHCM (Trung tâm thanh thiếu niên miền Bắc)

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 đến tháng 8/2014.

4. Rà soát, đánh giá, triển khai các mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

4.1. Thu thập, rà soát thông tin, chính sách, pháp luật về công tác giáo dục pháp luật; nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước về giáo dục pháp luật; đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và cách thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 11/2014.

4.2. Tổ chức 02 Tọa đàm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; tổ chức góp ý kiến phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên

- Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức khác có liên quan

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2014.

4.3. Triển khai thí điểm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại một số địa phương

Năm 2014, Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương chọn 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam để thực hiện thí điểm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên:

- Miền Bắc: tỉnh Thái Bình;

- Miền Trung: tỉnh Nghệ An;

- Miền Nam: tỉnh Long An.

Tại các địa phương nêu trên, Bộ Tư pháp tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên (theo Công văn hướng dẫn riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ quan tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ban chỉ đạo, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.

2. Các cơ quan thành viên Đề án chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng và các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên theo thẩm quyền và phạm vi quản lý; tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chủ trì tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Đề án và các nhiệm vụ của Kế hoạch này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và điểm 3 mục III Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp hỗ trợ một phần kinh phí để các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp các địa phương được chọn điểm triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án tại Kế hoạch này (Bộ Tư pháp sẽ thông báo định mức cụ thể sau khi Dự toán kinh phí thực hiện Đề án năm 2014 được phê duyệt). Các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp của các địa phương chọn điểm có trách nhiệm quyết toán phần kinh phí hỗ trợ với Bộ Tư pháp sau khi hoàn thành công việc theo quy định pháp luật về tài chính.

4. Các cơ quan thành viên Đề án, Sở Tư pháp các địa phương chọn điểm gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án năm 2014 theo Kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) trước ngày 15/12/2014 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan thành viên Đề án Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đưa tin);
- Vụ KH-TC, VP Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TM. BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN
TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Nguyễn Thúy Hiền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1006/KH-ĐA

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1006/KH-ĐA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2014
Ngày hiệu lực08/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1006/KH-ĐA

Lược đồ Kế hoạch 1006/KH-ĐA tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1006/KH-ĐA tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1006/KH-ĐA
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành08/04/2014
        Ngày hiệu lực08/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1006/KH-ĐA tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1006/KH-ĐA tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2014

           • 08/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực