Văn bản khác 1007/KH-UBND

Kế hoạch 1007/KH-UBND về tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1007/KH-UBND 2019 về Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1007/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự các cấp.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia tích cực vào công tác phòng, chống HIV/AIDS nói chung và hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng.

- Huy động các nguồn lực xã hội cùng thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện phù hợp tình hình, điều kiện thực tế từng đơn vị.

II. MỤC TIÊU

- Phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cp các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng, phát trin thchất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và hưởng các chính sách xã hội theo quy định.

- Phn đu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điu trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng vbảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Hoạt động 1: Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

a) Nội dung hoạt động

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổ chức tập huấn để cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đội ngũ cộng tác viên BVCSTE ấp, khu phố; người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở bảo trợ xã hội và tại cộng đồng; giáo viên ở các trường học; người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổ chức triển khai, đánh giá, thu thập thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hàng năm tại địa phương.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph.

2. Hoạt động 2: Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

a) Nội dung hoạt động

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tuyên truyền để cộng đồng hiểu rõ đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, đặc biệt là trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS để có biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua các hình thức như: diễn đàn, hội thi, tư vấn,... tại cộng đồng, trường học và gia đình.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

c) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Hoạt động 3: Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

a) Nội dung hoạt động

- Kiện toàn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ.

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Y tế

c) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

IV. KINH PHÍ

- Ngân sách theo dự toán và phân cấp ngân sách.

- Xã hội hóa (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức triển khai Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức và tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

- Kết nối các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh Xã hội.

2. Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV.

- Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Lồng ghép với các hoạt động của ngành Y tế.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai các văn bản chỉ đạo về chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ em trong trường học.

- Triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ.

- Phối hợp Sở Y tế tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục về bảo vệ và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học và trong các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo.

4. Sở Tài chính: Tham mưu cấp có thẩm quyền giao dự toán cho các đơn vị thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách và các chế độ tài chính hiện hành. Kiểm tra việc thực hiện kinh phí đúng quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị nh hưởng bi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thu thập thông tin về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cập nhật dữ liệu về trẻ em.

- Chỉ đạo các ngành phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông tại huyện, xã vbảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn huyện, thành phố.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

8. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước vbảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chng kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, huy động các ngun lực xã hội cùng thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2019, và 15/11/2019 để tổng hợp báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như tổ chức thực hiện;
- PTVP, PCVP Nhung;
- PVHXH;
- Lưu: VT.VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.Tu
ấn

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1007/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1007/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2019
Ngày hiệu lực17/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1007/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1007/KH-UBND 2019 về Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1007/KH-UBND 2019 về Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Tây Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1007/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành17/05/2019
        Ngày hiệu lực17/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1007/KH-UBND 2019 về Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Tây Ninh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1007/KH-UBND 2019 về Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Tây Ninh

             • 17/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực