Kế hoạch 10082/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 10082/KH-UBND 2023 thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10082/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg);

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2022/TT-UBDT);

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2023/TT-UBDT);

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây viết tắt là Thông tư số 55/2022/TT-BTC);

Theo đề nghị của Ban Dân tộc tại Công văn số 912/BDT-NV ngày 25/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN dựa trên tiềm năng, thế mạnh tại địa phương.

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2023 - 2025 và hằng năm đảm bảo đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả và đúng theo quy định của Nhà nước.

- Bám sát các mục tiêu của Tiểu dự án, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng, nguyên tắc thực hiện

Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc.

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025.

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối tiêu thụ sản phẩm, hội chợ, giao lưu, diễn đàn, các lễ hội gắn với thương mại du lịch

- Tổ chức các Hội chợ, lễ hội, giao lưu văn hóa, nông sản nhằm thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN;

- Tổ chức các lễ hội gắn thương mại với du lịch;

- Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách... nhằm thu hút đầu tư vào vùng đồng bào DTTS&MN;

- Tổ chức các hoạt động và các điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN.

2. Hỗ trợ xây dựng và thực hiện một số mô hình nhằm tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN và cung ứng các mặt hàng thiết yếu

Xây dựng các mô hình thương mại hai chiều nhằm tiêu thụ sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho các địa phương.

3. Truyền thông nhằm quảng bá các sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Tổ chức các cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN;

- Sản xuất phóng sự ngắn tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của vùng đồng bào DTTS&MN;

- Sản xuất, biên tập tạp chí giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng vùng DTTS&MN;

- Đưa tin quảng bá thương mại, du lịch, đầu tư trên Chương trình thời sự và các chương trình chính luận;

- Xây dựng, tái bản ấn phẩm, tài liệu (tập gấp, sách ảnh,...) quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong vùng đồng bào DTTS&MN;

4. Tổ chức các lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Định mức hỗ trợ

Định mức hỗ trợ các nội dung của Kế hoạch này thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

2. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí hàng năm thực hiện hỗ trợ thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Tiểu dự án 2 Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Đối với nội dung tổ chức các lớp tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì và phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn triển khai các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN thuộc Nội dung số 3, Tiểu dự án 2 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với thực tế tại địa phương;

- Định kỳ hằng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc và các cơ quan Trung ương có liên quan;

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng kịp thời cho những tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ban, ngành trên cơ sở nguồn vốn được giao hằng năm, căn cứ nội dung thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN triển khai thực hiện có hiệu quả.

a) Sở Tài chính:

Trên cơ sở Kế hoạch và dự toán kinh phí vốn sự nghiệp ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình do Ban Dân tộc lập, tổng hợp, cân đối ngân sách tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện; hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí được giao theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Hợp tác xã trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Thực hiện kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bào DTTS&MN.

d) Sở Công Thương:

Triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN.

đ) Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã ở vùng đồng bào DTTS&MN thu hút đầu tư trong các chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

e) Hội Nông dân tỉnh:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức hoạt động và các điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS&MN.

g) Tỉnh đoàn Khánh Hòa:

Vận động thanh niên đồng bào DTTS&MN khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên các địa phương; thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, từ đó tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư cho vùng đồng bào DTTS&MN.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xác định nhu cầu và xây dựng, phê duyệt Kế hoạch giai đoạn và hàng năm phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu, đạt kết quả.

- Bố trí, cân đối dự toán ngân sách hàng năm theo quy định để tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN.

4. Báo Khánh Hòa, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa

Phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông, quảng bá các sản phẩm, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả vùng đồng bào DTTS&MN để thu hút các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh) để xem xét, điều chỉnh kịp thời./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TLe, LV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10082/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu10082/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(10/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10082/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 10082/KH-UBND 2023 thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 10082/KH-UBND 2023 thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu10082/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Tấn Tuân
        Ngày ban hành02/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (10/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 10082/KH-UBND 2023 thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 10082/KH-UBND 2023 thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

              • 02/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực