Văn bản khác 101/KH-UBND

Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2017 về Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thực hiện Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của nội dung Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (viết tắt là Đề án); nhằm nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các Ban, Ngành, Đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong việc thực hiện thi hành án phạt tù.

Đ cao trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm sự thống nhất, kịp thời, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện tốt nhất cho những người tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; xóa bỏ những định kiến, kỳ thị, phân biệt; đồng thời, tạo điều kiện việc làm, ổn định cuộc sống giúp họ yên tâm làm ăn, lao động trở thành người có ích cho xã hội.

Xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án được nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THC HIỆN

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Điều 3, Khoản 3 Điều 7, Điều 66 và Điều 106 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 12/2017/QH14); Điều 368 Bộ luật Ttụng hình sự số 101/2015/QH13.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cá nhân trong việc thực hiện Đề án.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng theo quy định của pháp luật. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh và cá nhân tham gia tư vấn, dạy nghề, nhận vào làm việc, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm.

Tổ chức tổng kết, nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, chính sách, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm.

Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ công tác quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với tình hình của địa phương.

Kinh phí bảo đảm việc thực hiện đề án nằm trong ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí khác theo quy định. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quá trình xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện thường xuyên theo quý.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành, thực hiện nội dung và nhiệm vụ của Đề án theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trong lực lượng Công an tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị, địa phương có liên quan về nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể đảm bảo việc tổ chức triển khai, thực hiện Đán tha tù trước thời hạn có điều kiện được nghiêm túc, hiệu quả.

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo chức năng, nhiệm vụ.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, Công an xã, phường, thị trấn lập hồ sơ quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, kể từ khi tiếp nhận đến khi chấp hành xong thời gian thử thách và chấp hành xong án phạt tù; phối hợp chặt chẽ với các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức xã hội, gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tiếp nhận, phân công quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý khi phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Chủ động nắm tình hình, điều kiện hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tư vấn, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cùng cấp đgiúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện hòa nhập cộng đồng, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Trại tạm giam, Nhà tạm giữ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù nắm được nội dung cơ bản của Đề án. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp giáo dục phạm nhân trước khi tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Phối hợp các Sở, Ngành có liên quan vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vốn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ, hoặc khi có yêu cầu kiểm tra, giám sát, tổng hợp số liệu, tình hình, tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Đề án.

- Dự trù kinh phí hàng năm từ nguồn được cấp trong dự toán kinh phí tha tù trước thời hạn để đảm bảo thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổng hợp, đề xuất khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đngười được tha tù trước thời hạn.

2. Bộ Ch huy Quân sự tỉnh

Phi hp chặt chẽ với Trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, Trại tạm giam cấp Quân khu, nắm đầy đủ danh sách người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương. Phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý và tạo điều kiện cần thiết để những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức quản lý các trường hợp là quân nhân, người chấp hành án phạt tù tại các Trại giam, Trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm theo quy định của pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ như: Đào tạo nghề, tạo việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm...đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của pháp luật; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Tuyên truyền các mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn trở thành người có ích cho xã hội.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương thực hiện Đề án theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính tr - xã hội

Phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện chức năng kiểm sát, xem xét ra Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp huyện phối hợp với Công an cùng cấp hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Tổ chức xét, quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định.

9. Cục Thi hành án dân s tỉnh

Thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện phối hợp với Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự trong việc cung cấp thông tin, chuyển giao giấy tờ, tiền, tài sản có liên quan đến phạm nhân là người phải thi hành hình phạt tin, tịch thu tài sản, các nghĩa vụ dân sự khác hoặc được thi hành án dân sự theo quy định.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, cá nhân tham gia quản lý, giám sát và giáo dục, giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, phối hợp với chính quyền, gia đình quản lý, tư vấn, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Tiếp nhận quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, hồ sơ thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được tha tù trước thời hạn có điều kiện để tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục.

+ Phân công người quản lý, giám sát, giáo dục và yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; triệu tập người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trưng hp cần thiết; cấp giấy cho phép khi ra khỏi nơi cư trú cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

- Có chính sách phù hợp để khuyến khích người được phân công, quản lý giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn hoàn thành tốt nhiệm vụ; vận động sự đóng góp hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tạo điều kiện để người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được dạy nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo,... giúp ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Bố trí kinh phí trong dự toán hàng năm của địa phương để đảm bảo thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện; định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) đ tng hp.

2. Giao Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT T
U, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- TAND, VKSND t
nh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huy
n, th xã, thành phố;
- L
ưu VT (KH).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu101/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2017
Ngày hiệu lực14/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu101/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành14/11/2017
        Ngày hiệu lực14/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Bạc Liêu

           • 14/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực