Văn bản khác 101/KH-UBND

Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015). Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 41/2017/NQ14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự s100/2015/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự s99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi là Nghị quyết số 41/2017/NQ14) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả,

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (ban hành theo Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các Sở, ngành, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/NQ14, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu.

- Các Sở, ngành, UBND các cấp phát huy vai trò chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Sở, ngành và UBND các cấp trong các tháng còn lại của năm 2017.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Công an tỉnh;

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;

Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chi cục Hải quan Nam Định;

Sở Tư pháp;

Cục thi hành án dân sự.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

Tòa án nhân dân tỉnh.

Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

2

Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

Sở Tư pháp

Cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

3

Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể đảm bảo công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

Sở Tư pháp tham mưu cho tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt của tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017

Các Sở, ban, ngành trong tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017 và tiếp tục trong năm 2018

UBND cấp huyện và cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV/2017 và tiếp tục trong năm 2018

4

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015, đặc biệt là các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương.

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, xã

 

Theo hướng dẫn của các Trung ương

5

Rà soát và sửa đổi, bổ sung các giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các chương trình, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015; hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, Giáo dục công dân cập nhật ngay những nội dung, quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 khi giảng dạy các bộ môn liên quan trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình tài liệu trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội và các bộ, ngành chủ quản của các cơ sở đào tạo hữu quan.

Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Các trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

 

Quý IV/2017 và tiếp tục trong năm 2018

III. T CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Tư pháp chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài phát thanh và truyền hình Nam Định và các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tại địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, tập trung thông tin, tuyên truyền nội dung mới và tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

3. Các Sở, ngành và UBND cấp huyện, xã căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 07/4/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

4. UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội luật gia, Đoàn luật sư tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình; phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và gửi báo cáo kết quả triển khai theo Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, bất cập, các địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn gii quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Website tỉnh và VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu101/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Nam Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu101/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 101/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Nam Định

           • 02/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực