Văn bản khác 101/KH-UBND

Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Yên Bái, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai kịp thời các nội dung của Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (viết tắt là Đề án) phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Xác định cụ thể các nội dung, công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp với Đề án (nếu có).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan lĩnh vực giám định tư pháp thực hiện rà soát văn bản có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp để kịp thời kiến nghị bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp, đội ngũ giám định tư pháp đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng

a) Củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự; rà soát, lập danh sách tổ chức giám định theo vụ việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng trong các lĩnh vực. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các cơ quan khác liên quan lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp; rà soát, lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc; nâng cao năng lực, chất lượng người giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các cơ quan khác liên quan lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định và đội ngũ người tiến hành tố tụng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các cơ quan khác liên quan lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

5. Kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

- Cơ quan chủ trì:

+ Công an tỉnh: Kiến nghị Bộ Công an.

+ Sở Y tế: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp

a) Đổi mới quy trình rà soát, lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các cơ quan khác liên quan lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

b) Thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực làm giám định tư pháp theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các cơ quan khác liên quan lĩnh vực giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

c) Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quy chế phối hợp liên ngành của các Bộ, ngành Trung ương.

d) Ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định của các Bộ, ngành Trung ương.

đ) Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước và nội dung khác có liên quan về giám định tư pháp ở các sở, ngành.

+ Các sở, ngành kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động quản lý giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của tỉnh, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

e) Tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Đề án và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

a) Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo, bảo đảm điều kiện hoạt động, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2018.

b) Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2018

8. Sơ kết 03 năm thực hiện, tổng kết 05 thực hiện Đề án; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, phát triển sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan trong lĩnh vực giám định tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung tại mục II Kế hoạch này.

- Làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các sở, ngành.

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, các sở, ngành quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao tại mục II Kế hoạch. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tại cơ quan, đơn vị, trong đó xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng năm; dự toán, bảo đảm nguồn kinh phí và các điều kiện cần thiết tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

- Chủ động, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất với các bộ, ngành ở trung ương hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện giám định chuyên dụng cho các tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương.

3. Sở Tài chính:

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan liên quan lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giám định tư pháp; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện Đề án.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT. UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tư pháp, Văn hóa, TT&DL, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Khoa học và CN, Nông nghiệp và PTNT;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP. UBND tỉnh (NC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu101/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2018
Ngày hiệu lực11/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu101/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành11/05/2018
        Ngày hiệu lực11/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Yên Bái

           • 11/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực