Văn bản khác 101/KH-UBND

Kế hoạch 101/KH-UBND về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

DỰ TRỮ HÀNG HÓA PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 3039/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 888/SCT-TM ngày 18/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

Đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Các doanh nghiệp đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hóa đủ số lượng, chất lượng theo yêu cầu.

- Khi xảy ra thiên tai, bão lụt, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa theo sự điều phối của các cơ quan chức năng đphục vụ công tác cứu trợ bão lụt của tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Hàng hóa, số lượng và thời gian thực hiện:

a) Hàng hóa, số lượng:

- Hàng hóa: Gạo, mì ăn liền.

- Số lượng dự trữ: 100 tấn gạo, 100 tấn mỳ ăn liền.

b) Thời gian thực hiện dự trữ:

- Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 15/12/2018: Dự trữ hàng hóa phục vụ cứu trợ cho nhân dân khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.

- Giao Sở Công Thương tùy theo diễn biến tình hình thời tiết để chọn thời điểm dự trữ, thời hạn dự trữ phù hợp; chủ động nắm tình hình dự trữ các mặt hàng nước uống đóng chai, muối ăn, xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh điều động cứu trợ khi cần thiết.

2. Phương thức hỗ trợ:

- Hỗ trợ lãi suất vay trên giá vốn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1099/NHNN-TD ngày 26/02/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Hỗ trợ chi phí lưu kho, bảo quản hàng hóa:

+ Chi phí lưu kho, bảo quản: 50 đồng/kg/tháng.

+ Chi phí hao hụt: 0,3% giá trị hàng dự trữ.

Ước tổng giá trị hỗ trợ: 150-170 triệu đồng.

3. Đối tượng, điều kiện tham gia bình ổn thị trường:

a) Đối tượng: Doanh nghiệp, Hợp tác xã (sau đây gọi tắt là DN) được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật, có chức năng sản xuất, kinh doanh phù hợp với các nhóm mặt hàng tham gia dự trữ.

b) Điều kiện tham gia: DN tự nguyện tham gia và ưu tiên lựa chọn các DN đáp ứng các điều kiện sau:

- DN sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa dự trữ phòng chống lụt bão, có năng lực sản xuất, kinh doanh khả thi, năng lực tài chính lành mạnh (thể hiện qua báo cáo tài chính có xác nhận của cơ quan Thuế hoặc báo cáo kiểm toán năm gần nhất, không có nợ xấu, nợ quá hạn,...).

- Có điểm bán hàng hoạt động ổn định trên địa bàn tỉnh, có năng lực tổ chức đưa hàng hóa đến các vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Cam kết hàng hóa tham gia dự trữ đúng chủng loại, đủ số lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và bán đúng theo giá cam kết với cơ quan chức năng.

- Ưu tiên xét chọn những DN có quá trình tham gia và thực hiện tốt công tác dự trữ hàng hóa trong các năm qua, nhưng đồng thời đảm bảo sự công bằng trong việc xét chọn DN tham gia dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt.

4. Quyền lợi và nghĩa vụ của các DN tham gia:

a) Quyền lợi:

Được hỗ trợ về lãi suất vay ngân hàng, chi phí dự trữ, bảo quản.

b) Nghĩa vụ:

- Tổ chức dự trữ lượng hàng hóa theo quy định, đảm bảo chất lượng.

- Đăng ký giá bán gửi về Sở Công thương, thực hiện bán theo mức giá cam kết đối với số lượng hàng hóa dự trữ theo hợp đồng.

- Chấp hành việc điều động cung ứng hàng hóa để cứu trợ bão lụt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên (01 tháng/lần) hoặc đột xuất về tình hình dự trữ hàng hóa cho Sở Công thương.

c) Xử lý vi phạm:

Đối với các hành vi không thực hiện đúng cam kết, hợp đồng về số lượng, chất lượng hàng hóa, không được xét nhận kinh phí hỗ trợ và bị truy thu các khoản kinh phí hỗ trợ liên quan đã được nhận; đồng thời sẽ không được tham gia các chương trình dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão của tỉnh trong 2 năm tiếp theo, kể từ năm vi phạm.

d) Khen thưởng: DN làm tốt nhiệm vụ sẽ được UBND tỉnh xem xét khen thưởng và được ưu tiên lựa chọn là DN tham gia dự trữ hàng phòng chống lụt bão cho những năm tới.

5. Giá bán hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão:

Thực hiện theo mức giá cam kết của doanh nghiệp với cơ quan chức năng.

6. Kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả:

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện về số lượng, chất lượng và bán đúng giá cam kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Công Thương:

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch dự trữ; kịp thời phát hiện, đề xuất UBND tỉnh xử lý những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện.

- Chủ trì lựa chọn các DN đủ điều kiện để tham gia dự trữ; tùy theo diễn biến tình hình thời tiết chủ động chọn thời điểm ký kết hợp đồng dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống lụt bão.

- Thông tin cho các địa phương về những doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh nhằm tránh dự trữ trùng lắp, lãng phí không cần thiết.

- Cung cấp danh sách các DN tham gia dự trữ để Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 1099/NHNN-TD ngày 26/02/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát công tác dự trữ, chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão.

- Theo dõi, đánh giá và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng và xử lý vi phạm đối với các cá nhân, tập thể tham gia công tác dự trữ.

- Kinh phí thực hiện công tác dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão được UBND tỉnh giao theo dự toán tại Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 08/12/2017. Sở Công thương có trách nhiệm sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh trích nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ lãi suất và các chi phí cho các DN tham gia dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão.

- Thẩm tra báo cáo quyết toán của Sở Công thương về kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão.

- Phối hợp với Sở Công Thương căn cứ vào giá thị trường để xác định giá bán các mặt hàng dự trữ tại thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế:

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hỗ trợ nguồn vốn vay với lãi suất phù hợp đối với các DN tham gia dự trữ theo hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 1099/NHNN-TD ngày 26/02/2015.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thường xuyên đưa tin về hoạt động dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý về những thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến công tác dự trữ hàng hóa của tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chủ động nắm tình hình dự trữ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với các hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công thương) theo quy định. Xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống bão lụt theo phương châm “bốn tại chỗ”; lưu ý việc tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu tại chỗ ở hai huyện ALưới, Nam Đông và các địa bàn dễ bị chia cắt khi có bão lụt xảy ra.

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức phân phối hàng hóa dự trữ phòng chống bão lụt của tỉnh cứu trợ cho nhân dân địa phương khi có bão lụt xảy ra.

Căn cứ Kế hoạch dự trữ hàng hóa phòng chống lụt bão năm 2018, Sở Công thương lập kế hoạch chi tiết để chủ động tổ chức thực hiện phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Các CQ, ĐV được giao nhiệm vụ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- VP: LĐ và các CV: TH, TC, CT;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu101/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2018
Ngày hiệu lực28/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 101/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu101/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành28/05/2018
        Ngày hiệu lực28/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão Huế

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 101/KH-UBND 2018 về dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão Huế

            • 28/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực