Văn bản khác 1019/KH-BHXH

Kế hoạch 1019/KH-BHXH rà soát, hệ thống hóa văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1019/KH-BHXH rà soát hệ thống hóa văn bản 2016


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH NĂM 2016

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Rà soát, hệ thống hóa văn bản nhằm đánh giá một cách toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành từ 01/10/2015 đến 30/9/2016, trên cơ sở đó:

a) Lập và công bố các danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành, văn bản đang còn hiệu lực thi hành nhằm công khai, minh bạch hệ thống văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

b) Đxuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản không còn phù hợp, văn bản chồng chéo, mâu thuẫn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

c) Đề xuất việc đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ các văn bản có nội dung trái pháp luật (nếu có) đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản.

d) Đxuất việc ban hành văn bản mới cho lĩnh vực cần thiết, lĩnh vực còn trống chưa có văn bản điều chỉnh để hợp nhất nhiều văn bản điều chỉnh về cùng một nội dung.

đ) Hệ thống hóa văn bản theo quy định của pháp luật, đảm bảo thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng.

2. Yêu cu khi rà soát

a) Đánh giá, phân tích những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản của Ngành, đề xuất giải pháp hoàn thiện.

b) Rà soát tt cả các văn bản thuộc phạm vi, đi tượng rà soát, không bỏ sót văn bản.

c) Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong quá trình rà soát cần chủ động tham mưu việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thay thế văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; BHXH tỉnh, thành phố tích cực phản ánh những vấn đề bất cập từ thực tiễn tổ chức thực hiện văn bản của BHXH Việt Nam để đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện văn bản pháp luật và văn bản hướng dn của Ngành phù hợp với thực tin; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

1. Đối tượng rà soát là những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định, quy chế có phạm vi điều chỉnh toàn Ngành do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, bao gồm:

a) Quyết định ban hành quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ có phạm vi điều chỉnh toàn Ngành;

b) Công văn hướng dẫn nghiệp vụ toàn Ngành;

c) Các văn bản khác có chứa nội dung hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ toàn Ngành.

2. Phạm vi rà soát: Các văn bản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ còn hiệu lực hoặc hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2015 đến ngày 30/9/2016.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm

a) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch;

b) Tổng hợp kết quả rà soát, trao đổi, thảo luận với các đơn vị về kết quả rà soát; Trình Tổng Giám đốc phê duyệt phương án xử lý kết quả rà soát.

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chỉ đạo việc thực hiện các công việc được giao theo phân công tại Phụ lục./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị tr
c thuc BHXH Vit Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, PC (3
).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN DO BHXH VIỆT NAM BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 30/9/2016
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 1019/KH-BHXH ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

ĐV chủ trì thực hiện

ĐV phối hợp

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

1

Hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ rà soát văn bản

Vụ Pháp chế

 

01/2016

 

2

Tập hợp và phân loại văn bản, lập danh mục văn bản thuộc đối tượng rà soát gửi Vụ Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

 

01/10/2016

7/10/2016

3

Tổng hợp, hoàn chỉnh danh mục văn bản thuộc đối tượng rà soát gửi các đơn vị và BHXH các tỉnh, thành phố

Vụ Pháp chế

Văn phòng; TT Lưu trữ

08/10/2016

20/10/2016

4

Rà soát văn bản

Các ĐV nghiệp vụ BHXH tỉnh, TP

 

 

 

4.1

Đi chiếu, so sánh các quy định trong các văn bản với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan còn hiệu lực thi hành tại thời điểm rà soát để xác định các nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật

Vụ Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

 

21/10/2016

20/11/2016

4.2

Đối chiếu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành (thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) với nhau để phát hiện sự chồng chéo, mâu thuẫn.

4.3

Lập các danh mục văn bản (theo mẫu kèm theo) gửi Vụ Pháp chế, gồm:

- Danh mc văn bản còn hiu lc thi hành;

- Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành;

- Danh mục văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ;

- Danh mục văn bản cn ban hành mới.

4.4

Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi và sự phù hợp của văn bản do BHXH Việt Nam ban hành với thực tiễn hoạt động nghiệp vụ tại địa phương (theo Danh mục văn bản do Vụ pháp chế gửi)

BHXH tỉnh, thành phố

 

21/10/2016

30/11/2016

5

Tổng hợp ý kiến đề xuất của BHXH tỉnh, thành phố và gửi lấy ý kiến của các đơn vị nghiệp vụ

Vụ Pháp chế

Các đơn vị nghiệp vụ

 

01/12/2016

09/01/2017

6

Tng hợp kết quả rà soát của các đơn vị

Vụ Pháp chế

 

10/01/2017

28/02/2017

7

Tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản (trong trường hợp cần thiết)

Vụ Pháp chế

 

tháng 03/2017

8

Xây dựng báo cáo và đề xuất phương án xử lý kết quả rà soát trình Tổng Giám đốc phê duyệt

Vụ Pháp chế

 

trước 31/3/2017

9

- Xây dựng dự thảo quyết định công bdanh mục văn bản hết hiệu lực thi hành; văn bản còn hiệu lực thi hành trình Tổng Giám đốc ký ban hành;

- Công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Báo, Tạp chí của Ngành.

Vụ Pháp chế

Văn phòng; Trung tâm Truyền thông; Báo BHXH; Tạp chí BHXH

trước 30/4/2017

10

Triển khai thực hiện phương án xử lý kết quả kiểm tra, rà soát đã được duyệt

Các đơn vị

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1019/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1019/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1019/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 1019/KH-BHXH rà soát hệ thống hóa văn bản 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1019/KH-BHXH rà soát hệ thống hóa văn bản 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1019/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành24/03/2016
        Ngày hiệu lực24/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1019/KH-BHXH rà soát hệ thống hóa văn bản 2016

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1019/KH-BHXH rà soát hệ thống hóa văn bản 2016

              • 24/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực