Văn bản khác 102/KH-UBND

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2015 sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP về chương trình hành động theo Nghị quyết 08-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 102/KH-UBND 2015 sơ kết Nghị quyết 16/NQ-CP lãnh đạo Đảng thể thao Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP NGÀY 14/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 01/12/2011 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1551/KH-BVHTTDL ngày 22/4/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả 03 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

- Chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm sau 03 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết.

- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết được tiến hành từ cơ sở xã, phường, thị trấn, cho đến các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và tổ chức sơ kết trên phạm vi toàn tỉnh;

- Việc tổ chức sơ kết nghị quyết đảm bảo đúng kế hoạch, thực chất, tránh phô trương hình thức.

II. NỘI DUNG:

1. Đánh giá việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; sự chuyển biến về nhận thức, hành động; về vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết; có so sánh, đối chiếu với các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Từ đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém; phân tích những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức; những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua kiểm điểm, phát hiện, nhân rộng các mô hình triển khai thực hiện tốt Nghị quyết; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

3. Đề xuất các giải pháp đột phá mới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới. Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung (nếu có) trong việc thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn một số huyện, thị xã, thành phố và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh để khảo sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ.

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN

1. Hình thức: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá, sơ kết tại đơn vị mình.

2. Thời gian:

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết trước ngày 30/10/2015.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết toàn tỉnh: Dự kiến vào tháng 11/2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết và lập kế hoạch khảo sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết tại một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện, thị xã, thành phố, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ, gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 101, Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa trước ngày 30/10/2015 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, VX (2).
CV24/2015/Ninh50b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VỀ TDTT ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 102/KH-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh)

Phần thứ I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:

1. Thuận lợi, Khó khăn: Nêu những thuận lợi, khó khăn của địa phương, ngành trong quá trình triển khai, thực hiện.

2. Công tác triển khai Nghị quyết:

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết (Ghi rõ những hình thức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Nghị quyết).

Xây dựng các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch hành động của địa phương, ngành để triển khai Nghị quyết của cấp trên.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT.

1. Công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao từ khi có Nghị quyết số 08/NQ-TW.

1.1. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực TDTT.

1.2. Rà soát, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp TDTT.

1.3. Xây dựng, đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực TDTT.

1.4. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp về TDTT trong quản lý, điều hành các hoạt động TDTT, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về TDTT, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các CLB TDTT.

1.5. Thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đất cho TDTT đến năm 2020 và kế hoạch triển khai sử dụng đất trong 5 năm, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT của nhân dân.

1.6. Triển khai thực hiện đấu tranh phòng chống tiêu cực trong lĩnh vực TDTT.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học.

2.1. Thực hiện giáo dục thể chất theo chương trình nội khóa và phát triển các hoạt động ngoại khóa; Phát triển các trường, lớp năng khiếu thể thao để phát hiện, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh.

2.2. Đầu tư, xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất trong nhà trường; sử dụng các công trình thể thao trên địa bàn phục vụ hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

3. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng.

3.1. Phát triển các câu lạc bộ TDTT cơ sở, đào tạo xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT. Quan tâm phát triển phong trào TDTT trong công nhân, viên chức và người lao động, trong lực lượng vũ trang.

3.2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng TDTT công cộng.

4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cơ sở.

Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên TDTT.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được.

2. Hạn chế, tồn tại.

3. Nguyên nhân.

- Nguyên nhân đạt được.

- Nguyên nhân, hạn chế, tồn tại.

4. Những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Phần thứ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ:

1. Mục tiêu: Căn cứ Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW của Bộ Chính trị, các đơn vị đề ra mục tiêu thực hiện các chỉ tiêu.

2. Nhiệm vụ và giải pháp (Nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp cụ thể):

- Công tác tuyên truyền.

- Công tác quản lý nhà nước về TDTT.

- Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết và Chỉ thị về TDTT.

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên cơ sở.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

Kiến nghị, đề xuất với tỉnh, với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và với Chính phủ về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu102/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực15/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 102/KH-UBND 2015 sơ kết Nghị quyết 16/NQ-CP lãnh đạo Đảng thể thao Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 102/KH-UBND 2015 sơ kết Nghị quyết 16/NQ-CP lãnh đạo Đảng thể thao Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu102/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Đăng Quyền
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực15/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 102/KH-UBND 2015 sơ kết Nghị quyết 16/NQ-CP lãnh đạo Đảng thể thao Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 102/KH-UBND 2015 sơ kết Nghị quyết 16/NQ-CP lãnh đạo Đảng thể thao Thanh Hóa

           • 15/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực