Văn bản khác 102/KH-UBND

Kế hoạch 102/KH-UBND năm 2017 tổ chức thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 102/KH-UBND 2017 thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả Kiên Giang 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với các nội dung như sau:

I. THỰC TRẠNG

Trong những năm qua, chính sách bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - thông tin, từ báo chí, xuất bản, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình đến phát thanh, truyền hình đã có những chuyn biến tích cực. Từ khi các quy định thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan được triển khai thực hiện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tôn trọng quyền lợi của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan khi khai thác, sử dụng tác phẩm. Nhiều đơn vị, địa phương đã có các chương trình triển khai thực thi cụ thể. Các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan đã được hình thành và đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay, mức độ vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan vẫn còn cao. Các hành vi in lậu văn hóa phẩm, sử dụng các tác phẩm âm nhạc mà không trả tiền cho chủ sở hữu, sử dụng các chương trình máy tính không có bản quyền và những hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan khác vẫn diễn ra thường xuyên.

* Nguyên nhân:

- Việc tuyên truyền, thực thi quyền tác giả và quyền liên quan còn chưa rộng khắp, nhận thức về quyền tác giả, quyền liên quan của nhiều tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng tác phẩm còn nhiu hạn chế, đặc biệt là ý thức chp hành pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan chưa nghiêm túc.

- Hệ thống thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan của các cấp, các ngành chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Chưa có đội ngũ chuyên trách về quyền tác giả, quyền liên quan nên chưa đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác quản lý và thực thi quyn sở hữu trí tuệ nên công tác phối hợp chưa thực sự chủ động do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy, sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

2. Mục tiêu c thể

a) Đến năm 2020:

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của địa phương được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ do các Bộ, ngành tổ chức.

- Phấn đấu đạt khoảng 30 lượt người là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 01 cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các cán bộ quản lý thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, các đối tượng là chủ thể quyn tác giả, quyền liên quan và đối tượng là người khai thác, sử dụng tác phẩm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

b) Đến năm 2025:

- Có đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

- 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của địa phương được tham gia chương trình tập hun nghiệp vụ do các Bộ, ngành tổ chức.

- Phấn đấu đạt khoảng 50 lượt người là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lớp tập huấn về quyn tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 02 cuộc hội thảo, tập huấn, tuyên truyền pháp luật cho các cán bộ quản lý thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, các đối tượng là chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan và đối tượng là người khai thác, sử dụng tác phẩm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, thống nhất.

2. Tăng cường năng lực quản lý và thực thi

a) Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách về quyền tác giả, quyền liên quan có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong ngày càng chuyên nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong bộ máy cơ quan nhà nước hiu rõ về tầm quan trọng và giá trị thiết thực của công tác thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ...trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

a) ng dụng công nghệ thông tin trong thực thi hoạt động quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan thông qua việc xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về quyền tác giả, quyền liên quan và hệ thống phần mềm quản lý, ứng dụng bảo vệ và phát hiện vi phạm trên internet.

b) Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu của các cơ quan thực thi, tạo thuận lợi trong kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

c) Áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng

a) Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan dưới nhiều hình thức, cách thức đa dạng, nội dung phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ...

b) Khuyến khích tác giả, chủ sở hữu tác phẩm áp dụng các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ sản phẩm của mình, nỗ lực hơn trong việc đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện và xử lý kịp thời hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

c) Tích cực, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng liên quan về các quyền lợi, trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

d) Tổ chức các chương trình hoạt động tương tác; huy động xã hội hóa trong công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mục tiêu đề ra.

b) Thực hiện công tác tham mưu xây dựng, góp ý dự thảo các đề án, văn bản sửa đổi, bổ sung một số quy định Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan (nếu có).

c) Nghiên cứu, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án triển khai thực hiện có hiệu quả quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

d) ng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; thường xuyên cập nhật bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản quyền tác giả, quyền liên quan, thực hiện tra cứu tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan để làm cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý, thực thi pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

đ) Tuyên truyền, hướng dẫn tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trên lĩnh vực mình quản lý.

e) Triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

f) Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu tổ chức sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch, đề xuất, kiến nghị, sửa đổi nội dung (nếu có).

2. Sở Tài chính

a) Rà soát, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về biện pháp ngăn chặn hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vi phạm pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan và ưu đãi thuế cho các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, vận hành liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ của ngành hải quan.

c) Trên cơ sở nội dung kế hoạch được duyệt và dự toán chi tiết của Sở Văn hóa và Thể thao (đơn vị được giao chủ trì) gửi, Sở Tài chính thẩm định, cân đối trình cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí để thực hiện cùng với thời điểm xây dựng dự toán hàng năm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Thực hiện công tác tham mưu xây dựng, góp ý dự thảo các đề án, văn bản sửa đổi, bổ sung một số quy định Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở (nếu có).

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao rà soát, nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách về quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

c) Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tuyên truyền pháp luật và hoạt động thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Sở Công Thương và Công an tỉnh

a) Rà soát, đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

b) Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, vận hành liên thông giữa cơ sở dữ liệu về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan với Hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

5. Các sở, ngành liên quan phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tại địa phương; xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của địa phương.

7. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan chủ động, tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi của hội viên theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm (trung tuần tháng 11) báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, TP;
- LĐVP,
P. VHXH, P.TH;
- Lưu: VT, lttra
m.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu102/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 102/KH-UBND 2017 thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả Kiên Giang 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 102/KH-UBND 2017 thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả Kiên Giang 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu102/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Văn Huỳnh
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 102/KH-UBND 2017 thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả Kiên Giang 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 102/KH-UBND 2017 thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả Kiên Giang 2020

           • 30/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực